Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Ústí nad Labem

Název Územní pracoviště v Ústí nad Labem
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2501@fs.mfcr.cz
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Dlouhá 3359
400 21 Ústí nad Labem
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Dlouhá 3359
400 21 Ústí nad Labem
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř. 8.00 - 17.00 hod.
Út., Čtv. 8.00 - 15.30 hod.
Pá. 8.00 - 14.00 hod.
Telefonní čísla 475 252 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Územního pracoviště v Ústí nad Labem, Dlouhá 3359, 400 21 Ústí nad Labem.
Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele Územního pracoviště v Ústí nad Labem.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Ústecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Č.j.: 160725/21/2500-11450-508374Výroční zpráva o činnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj za rok 2020
v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.


Finanční úřad pro Ústecký kraj jako správní úřad, do 31. 12. 2012 zřízen dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů jako Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, a od 1. 1. 2013 zřízen dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 InfZ.


A. Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí: 13
z toho:
počet odložených žádostí: 0
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 5
počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 2

B. Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí:
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 1
Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 1

C. Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

D. Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

E. Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností: 0

F. Další informace vztahující se k uplatňování InfZ
webová stránka povinného subjektu: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz,
daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz

úřední dny - podatelna:
pondělí, středa 8.00 - 17.00 hod.
úterý, čtvrtek 8.00 - 15.30 hod.
pátek 8.00 - 14.00 hod.

úřední dny – podatelna v době nouzového stavu:
pondělí 8:00 - 13:00 hod.
středa 12:00 - 17:00 hod.


V Ústí nad Labem, dne 1. 2. 2021


Ing. Jan Havlíček
ředitel finančního úřadu

Aplikační služby