Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Úřední desky


Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště v Prachaticích

Název Územní pracoviště v Prachaticích
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Územní pracoviště v Prachaticích
Vodňanská 376
383 01 PRACHATICE
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Územní pracoviště v Prachaticích
Vodňanská 376
383 01 PRACHATICE
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Podatelna:

Po 8:00 17:00
Út 8:00 15:30
St 8:00 17:00
Čt 8:00 15:30
Pá 8:00 14:00
Telefonní čísla 388 371 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2209@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Jihočeský kraj za rok 2020
Podle ust. § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2020.
a. počet podaných žádostí o informaci: 14 
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1
    počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1
    počet odložených žádostí: 1
    počet žádostí vzatých zpět: 1
b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0
    počet odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1
c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0
Proti rozhodnutí Finančního úřadu pro Jihočeský kraj o odmítnutí žádosti nebyla podána žádná žaloba, nebyl tedy vydán žádný rozsudek.
d. výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
e. počet stížností podaných podle § 16a z.č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis jejich vyřízení: 0
f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
Finanční úřad pro Jihočeský kraj neposkytl v roce 2020 žádnou zpoplatněnou informaci. 
     Zpracovala: Ing. Ludmila Kočová
  V Českých Budějovicích dne 18. 1. 2021
  Ing. Martin Janeček
  ředitel
   

Aplikační služby