Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Změna rozsahu použití režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona o DPH s účinností od 1. 1. 2022

11. 8. 2022

Na základě přijetí prováděcího nařízení Komise (EU) 2021/1832 ze dne 12. října 2021, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku (dále jen „nařízení Komise (EU)“), byla ke dni 1. 1. 2022 provedena aktualizace kombinované nomenklatury vedoucí k úpravám některých jejích kódů s dopadem na uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti při dodání zboží na základě § 92f zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). 

Rozsah zboží, při jehož dodání se aplikuje režim přenesení daňové povinnosti, je vymezen v nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „nařízení vlády“), mj. prostřednictvím textu a kódu nomenklatury celního sazebníku. Pro účely nařízení vlády byl kód nomenklatury celního sazebníku do 9. 8. 2022 definován jako číselné označení zboží uvedené v příloze I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku, v platném znění.

V souvislosti s úpravou kombinované nomenklatury došlo k 1. 1. 2022 u části vybraného zboží (mobilní telefony a částečně kovy) vymezeného v ustanovení § 2 odst. 3 písm. b) a c) nařízení vlády ve znění účinném do 9. 8. 2022 pro účely uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92f zákona o DPH ke změně číselného označení tohoto zboží a tomu odpovídající úpravě rozsahu aplikace tohoto režimu.

S účinností od 10. 8. 2022 je vymezení příslušných vybraných položek zboží vyjmenovaných v nařízení vlády ve znění platném do 9. 8. 2022 uvedeno do souladu s aktuálně platným zněním kombinované nomenklatury, a to na základě nového nařízení vlády č. 228 ze dne 20. 7. 2022, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2014 Sb., o stanovení dodání zboží nebo poskytnutí služby pro použití režimu přenesení daňové povinnosti, ve znění nařízení vlády č. 155/2015 Sb., nařízení vlády č. 11/2016 Sb. a nařízení vlády č. 296/2016 Sb. (dále jen „nařízení vlády č. 228“). Tímto novým nařízením dochází také od 10. 8. 2022 k ukotvení kódu nomenklatury celního sazebníku podle celního sazebníku ve znění platném k 1. 1. 2022.

Nad rámec výše uvedených změn při uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti u dodání některého vybraného zboží, které byly vyvolány úpravou kombinované nomenklatury k 1. 1. 2022, se s účinností od 10. 8. 2022 mění vymezení zboží s názvem „videoherní  konzole“, jež odpovídá nově kódu nomenklatury celního sazebníku 9504 50 00 (§ 2 odst. 3 písm. f) nařízení vlády ve znění platném od 10. 8. 2022) namísto kódu 9504, který byl platný do 9. 8. 2022. Vzhledem ke konstrukci této položky dochází k zúžení určení daného vybraného zboží. 

 

Postup daňových subjektů uplatňovaný v období od 1. 1. 2022 do 9. 8. 2022

Pro situace, kdy v období od 1. 1. 2022 do 9. 8. 2022, tj. ode dne účinnosti nařízení Komise (EU), na základě kterého došlo ke změně kombinované nomenklatury celního sazebníku, do dne předcházejícího dni nabytí účinnosti nařízení vlády č. 228, bylo uskutečněno dodání vybraného zboží vymezeného pro účely uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti v § 2 odst. 3 písm. b) a c) nařízení vlády ve znění účinném do 9. 8. 2022 kódem nomenklatury celního sazebníku 8103 90 10, 8106 00 10, 8107 20 00, 8109 20 00, 8112 92 10, 8112 92 31 a 8517 12 00, je v souvislosti s úpravou kombinované nomenklatury platnou od 1. 1. 2022 zavedeno pravidlo, podle kterého nebude v tomto přechodném období dodání dotčených položek, jejichž kódy byly k 1. 1. 2022 upraveny, resp. zrušeny a jež by jinak do 31. 12. 2021 bylo předmětem režimu dle § 92f zákona o DPH, považováno za plnění podléhající režimu přenesení daňové povinnosti.

Nicméně za těchto okolností, kdy u plnění vymezených ustanovením § 92f zákona o DPH se má za to, že bylo obtížné v praxi správně posoudit, zda byly naplněny podmínky pro uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti, lze připustit využití právní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 tohoto zákona (bez povinnosti opravit již uplatněný režim přenesení daňové povinnosti). Dle tohoto ustanovení platí, že mají-li plátce, který uskutečnil zdanitelné plnění, a plátce, pro kterého bylo zdanitelné plnění uskutečněno, důvodně za to, že toto zdanitelné plnění spadá do režimu přenesení daňové povinnosti, a tento režim k tomuto plnění použijí, považuje se toto plnění za zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti. Z tohoto titulu, kdy poskytovatel i příjemce plnění jednali v tomto přechodném období ve vzájemné shodě, mohl být použit režim přenesení daňové povinnosti podle 92f zákona o DPH v rozsahu všech zákonných povinností.

Nové nařízení vlády č. 228 bylo vyhlášeno dne 9. 8. 2022 v částce 105 Sbírky zákonů (Sbírka zákonů a Sbírka mezinárodních smluv - Ministerstvo vnitra České republiky (mvcr.cz)).

Podrobnější informace k výše uvedené problematice lze nalézt na internetových stránkách Finanční správy ČR zde: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/rezim-preneseni-danove-povinnosti/rezim-preneseni-danove-povinnosti.