Přejít k obsahu (Klávesová zkratka: Alt + 2) | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sdělení k pracovní povinnosti lékařů a zdravotnických pracovníků po dobu trvání nouzového stavu

14. 4. 2021

Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 3. března 2021 č. 247 byla nařízena pracovní povinnost lékařům a zdravotnickým pracovníkům, kteří vykonávají nelékařské zdravotnické povolání,

pokud jsou

  1. poskytovatelem zdravotních služeb ve formě
    1. ambulantní péče,
    2. jednodenní péče, nebo
    3. lůžkové péče, v jejichž zdravotnickém zařízení nejsou hospitalizováni pacienti s onemocněním COVID-19, nebo
  2. zaměstnancem takového poskytovatele.

Tato pracovní povinnost se nevztahuje na poskytovatele v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, gynekologie a porodnictví a jejich zaměstnance a zdravotnické pracovníky ve speciálních lůžkových zdravotnických zařízeních hospicového typu.

Příslušný orgán krizového řízení (Krajské úřady, hlavní město Praha), který vydává a doručuje lékařům a zdravotnickým pracovníkům příkazy k výkonu pracovní povinnosti, je v postavení plátce daně, neboť za výkon pracovní povinnosti poskytuje poplatníkům peněžní náhrady podle § 35 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „krizový zákon“).

Obecně představuje peněžní náhrada zdanitelný příjem ze závislé činnosti, ze kterého se standardně odvádí daň. Rozhodnutím ministryně financí České republiky o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události, které bylo vyhlášeno dne 12. ledna 2021 ve Finančním zpravodaji č. 5/2021 došlo k prominutí daně z příjmů z peněžních náhrad podle § 35 krizového zákona, které poplatníci daně z příjmů fyzických osob obdrželi nebo obdrží za výkon pracovní povinnosti nebo pracovní výpomoci ve smyslu § 6 odst. 1 písm. c) krizového zákona v souvislosti s pandemií COVID-19 nebo z peněžních Č. j.:23440/21/7100-10111-105954 strana 2 (celkem 2) náhrad poskytnutých po vzájemné dohodě s orgánem krizového řízení za dobrovolnou pomoc v rámci krizových opatření vlády České republiky po dobu platnosti všech nouzových stavů vyhlášených v souvislosti s výskytem pandemie COVID-19.

Za předpokladu, že jsou naplněny podmínky Rozhodnutí o prominutí daně z příjmů z důvodu mimořádné události, je výše uvedeným lékařům a zdravotnickým pracovníkům prominuta daň z příjmů u peněžních náhrad vyplácených dle § 35 krizového zákona.