Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

321527 referent/ka Oddělení kontrolního

Úřad: Územní pracoviště Ostrava I

Místo výkonu: OSTRAVA

Charakteristika činnosti

-soustavná daňová kontrola u daňových subjektů

-vyhotovování zpráv o daňových kontrolách a zajišťování jejich projednání s daňovým subjektem, případně s dalšími osobami zúčastněnými na řízení

-předávání podkladů pro vyměření daně odboru vyměřovacímu

-zpracování rozhodnutí o odvolání vůči platebnímu výměru, případně zpracování návrhu předkládací zprávy pro odvolací orgán

-vedení daňového a správního řízení v souvislosti s kontrolní činností

-zpracování protokolů a rozhodnutí v souvislosti s postupem při správě daní

-zpracování podkladů pro uložení pokuty za porušení zákona o účetnictví a zahájení správního řízení pro uložení pokuty za porušení zákona o účetnictví

-provádění místních šetření

-vedení postupů k odstranění pochybností a provádění vyhledávací činnosti

-provádění kontroly majetkově, kapitálově, personálně či jinak propojených daňových subjektů, u nichž je vzhledem k charakteru jejich činností předpoklad nelegálního ovlivňování daňových povinností,

-využívání všech možností daných daňovým řádem pro správné stanovení daňových povinností

-plnění dalších úkolů na příkaz nadřízeného představeného, které svou náročností odpovídají nejvyšší platové třídě, do které je státní zaměstnanec zařazen

Požadujeme

- vzdělání: vyšší odborné vzdělání nebo bakalářský studijní program 

- dosažení věku 18 let

- zdravotní způsobilost

- svéprávnost

- trestní bezúhonnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabízíme

- místo výkonu: Ostrava

- platové zařazení: platová třída 10

- předpokládaný den nástupu: 01.12.2021

- pracovní poměr v režimu zákoníku práce (obsazení služebního místa na dobu určitou, zástup po dobu mateřské dovolené a následné rodičovské dovolené)

- stabilitu a zázemí velké státní organizace

- motivační ohodnocení (tarif+ další nárokové příplatky)

- pružnou pracovní dobu

- 25 dní dovolené

- 5 dní indispozičního volna

- příspěvek na stravování

- čerpání individuálních příspěvků z FKSP (například na penzijní připojištění, stravování  nebo cafeterii)

- rekreaci ve vlastních rekreačních zařízeních

- letní tábor pro děti zaměstnanců

- víceúčelovou kartu Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky

- možnosti zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven

- propracovaný vzdělávací program

- možnost profesního růstu

- možnost zahraničních stáží

Přihlášky do výběrového řízení

formou strukturovaného profesního životopisu zaměřeného na předchozí praxi a motivačního dopisu zasílejte

do    29.09.2021  

  na e-mail: zuzana.smidova@fs.mfcr.cz

do předmětu e-mailu uveďte: VŘ 321527 oddělení kontrolní IV

nebo na adresu:

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Územní pracoviště Ostrava I

 Zuzana Šmídová

Jurečkova 940/2

700 39  Ostrava

Obálka musí být označena slovy "NEOTVÍRAT - VŘ 321527 oddělení kontrolní IV"

kontaktní osoba: Zuzana Šmídová
telefon: 596 150 303

 

 

 

Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit. V zákonem stanovených případech lze přijmout do pracovního poměru i uchazeče, který nesplňuje předpoklad vzdělání (§ 178 odst. 2 ZSS1), NV 341/2017 Sb.2),NV 304/2014 Sb.3)). Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR. Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce. Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru. Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.
Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy: pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů2); nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů; služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů1); nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů3); nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.
Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

 


Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby