Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Nabídka zaměstnání

Informace o nově vypsaných výběrových řízeních si můžete nechat zasílat e-mailem.

Interaktivní formuláře jsou testovány a optimalizovány pro MS Windows od verze 7 a Acrobat Reader 9.1 a novější.

V případě, že ve vašem počítači nelze otevřít interaktivní PDF přímo ve webovém prohlížeči, formulář nejprve uložte na disk.

Informace o benefitech zaměstnanců Finanční správy.

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance ve služebním poměru a pro zaměstnance v pracovním poměru na služebních místech

Stupnice platových tarifů pro zaměstnance v pracovním poměru na pracovních místech

Generální finanční ředitelství vyhlašuje výběrové řízení na pozici:

701159 - Vedoucí Oddělení provozního

Úřad: Generální finanční ředitelství

Místo výkonu: Praha

Platnost inzerátu již skončila, aktuální platné inzeráty naleznete v nabídce volných pracovních míst.

Charakteristika činnosti

- zajišťuje komplexní koordinaci ekonomické, technické, provozní, majetkové a organizační správy, případně správy dalších oborů činnosti organizace
- je odpovědnou osobou za autoprovoz, materiálně - technické zásobování, podatelnu a výpravnu, rozmnožovnu
- zpracovává v součinnosti veřejné zakázky odboru, včetně podlimitních i nadlimitních
- připravuje v součinnosti rozpočet odboru, zpracovává rozbory hospodaření v návaznosti na čerpání položek rozpočtu, připravuje rozpočtová opatření
- zajišťuje agendu stravování
- odpovídá za hospodárné vynakládání přidělených rozpočtových prostředků
 

Požadujeme

- kvalifikační předpoklad: vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu nebo vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu - ekonomický směr výhodou
- minimálně 5 let odborné praxe, praxe na obdobné pozici vítána
- řídící, koncepční, analytické, komunikační a organizační dovednosti
- schopnost vést, motivovat a rozvíjet tým spolupracovníků
- vysoké pracovní nasazení, časová flexibilita, psychická odolnost
- znalost zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
- znalost zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
- znalost zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách
- aktivní znalost práce na PC (Word, Excel, Outlook), internet
- znalost ekonomického softwaru výhodou
- schopnost samostatné i týmové práce, pečlivost, spolehlivost
- řidičský průkaz sk. B, aktivní řízení osobního vozidla
- svéprávnost, potřebná zdravotní způsobilost
- bezúhonnost doložená výpisem z Rejstříku trestů ne starším než 3 měsíce a „Osvědčením“ a „Čestným prohlášením“ podle § 4 odst. 1, 3 zákona č. 451/1991 Sb., kterým se stanoví některé další předpoklady pro výkon některých funkcí ve státních orgánech a organizacích České a Slovenské Federativní Republiky, České republiky a Slovenské republiky, ve znění pozdějších předpisů („Osvědčení“ vydává Ministerstvo vnitra, „Čestné prohlášení“ uchazeč prohlašuje písemnou formou).
V případě, že „Osvědčení“ dle výše uvedeného zákona uchazeč nedoloží v den konání výběrového řízení, musí prokázat, že o něj požádal.
V případě, že uchazeč ve výběrovém řízení uspěje, je doložení „Osvědčení“ a „Čestného prohlášení“ podmínkou jeho jmenování. Uchazeči narozeni po 1. 12. 1971 „Osvědčení“ ani „Čestné prohlášení“ nedokládají.
- Uchazeč musí splňovat podmínky pro vydání „Oznámení“ podle § 6 odst. 2 zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů, pro styk s utajovanými informacemi na stupeň utajení „Vyhrazené“ (vydává služební úřad na základě výsledku výběrového řízení).
V případě, že uchazeč ve výběrovém řízení uspěje, je vydání „Oznámení“ podmínkou jeho jmenování.
 

Nabízíme

- místo výkonu: Praha
- platové zařazení: platová třída 12
- další složky platu: příplatek za vedení (po jmenování), osobní příplatek (po zapracování)
- předpokládaný den nástupu: 1. 4. 2019, popř. dle dohody
- pracovní poměr v režimu zákoníku práce - hlavní pracovní poměr (obsazení pracovního místa na dobu určitou jeden rok, s možností prodloužení na dobu neurčitou)  
- možnost dalšího zvyšování odborné kvalifikace
- zajímavá a odborná práce v kvalifikovaném kolektivu
- stabilita a zázemí ve velké státní organizaci
- pružná pracovní doba
- 25 dní dovolené
- 5 dní volna z důvodu zdravotní indispozice
- příspěvek na stravování
- čerpání individuálních příspěvků z FKSP
- rekreace ve vlastních rekreačních zařízeních
- letní tábor pro děti zaměstnanců
- víceúčelová karta Multisport sloužící ke sportovním a relaxačním aktivitám, a to i pro rodinné příslušníky
- možnost zapojení do zaměstnaneckých programů zdravotních pojišťoven
- propracovaný vzdělávací program
- místo je vhodné i pro osoby zdravotně postižené (bližší informace k vhodnosti pro konkrétní druh postižení poskytne níže uvedená kontaktní osoba), bezbariérový přístup je
zajištěn
 
Uchazeč o uvedené pracovní místo předloží současně s přihláškou fotokopie dokladů/listin:
- motivační dopis,
- strukturovaný profesní životopis zaměřený na předchozí praxi.

V rámci výběrového řízení uchazeč předloží originály/ověřené kopie dokladů/listin:
- motivační dopis,
- strukturovaný profesní životopis zaměřený na předchozí praxi,
- doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání,
- „Osvědčení“ (popř. potvrzenou kopii žádosti o vydání), „Čestné prohlášení“ - zákon č. 451/1991 Sb.,
- „Oznámení“, popř. “Osvědčení“ FO příslušného stupně utajení (v případě, že je vlastníkem takového dokladu) - zákon č. 412/2005 Sb.,
- čestné prohlášení o bezúhonnosti (výpis z evidence Rejstříku trestů) a o zdravotní způsobilosti,
- občanský průkaz.

Přihlášky včetně požadovaných dokladů/listin uchazeč doručí elektronicky
nejpozději do 28. 2. 2019 na e-mail: Eva.Rehorovska@fs.mfcr.cz  
a v kopii na e-mail: Dana.Kucerova4@fs.mfcr.cz  
do předmětu e-mailu uvede: VŘ 701159 (PP)

nebo na adresu:

VŘ 701159 (PP)
Generální finanční ředitelství
k rukám Evy Řehořovské
Odbor provozního zabezpečení
Lazarská 15/7
117 22 Praha 1

kontaktní osoba: Eva Řehořovská
telefon: +420 296 852 323

 
Vybraný uchazeč před podpisem pracovní smlouvy doloží doklad o bezúhonnosti (dokládá se výpisem z evidence Rejstříku trestů ne starším než tři měsíce nebo poskytnutím údajů potřebných pro vyžádání výpisu z evidence Rejstříku trestů ze strany služebního úřadu: číslo platného občanského průkazu, rodné číslo, rodné příjmení).      
Finanční správa České republiky si vyhrazuje právo vyzvat k účasti ve výběrovém řízení, které se koná za účelem přijetí zaměstnance do pracovního poměru, pouze uchazeče, kteří vyhověli podmínkám výběrového řízení (vzdělání, praxe), případně bez výběru konkrétního uchazeče výběrové řízení ukončit.
Osobní údaje uchazečů budou zpracovány v souladu s platnými právními předpisy a budou evidovány výhradně pro účely tohoto výběrového řízení. Po jeho uzavření budou spolu se spisem výběrového řízení archivovány a následně skartovány v souladu se Skartačním řádem FS ČR.
Výsledek výběrového řízení nezakládá právní nárok uchazeče na přijetí do pracovního poměru nebo na jmenování na vedoucí pracovní místo. Pracovní poměr se zakládá pracovní smlouvou mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem a vzniká dnem, který je sjednán v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce.
Finanční správa České republiky respektuje požadavky genderové rovnosti, zajišťuje při výkonu práv a povinností rovné zacházení se všemi uchazeči. Pod pojmem uchazeč se rozumí uchazeč nebo uchazečka v závislosti na podání přihlášky do výběrového řízení mužem nebo ženou a obdobně pro další pojmy totožného charakteru.
Finanční správa České republiky nevede evidenci životopisů zájemců o zaměstnání.

Odměňování zaměstnanců Finanční správy České republiky se řídí platnými právními předpisy pro pracovněprávní a služební vztahy:
pracovní místo: zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě; nařízení vlády č. 590/2006 Sb., kterým se stanoví okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci; nařízení vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů;
služební místo: zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů; nařízení vlády č. 135/2015 Sb., o dalších překážkách ve státní službě, za které přísluší státnímu zaměstnanci plat; nařízení vlády č. 302/2014 Sb., o katalogu správních činností, ve znění pozdějších předpisů.

Ve Finanční správě České republiky mají zaměstnanci v pracovním poměru zvýšené povinnosti v souladu s § 303 a § 304 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.
 

Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby