Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Od nového roku dochází k rozšíření kritérií pro aplikaci institutu nespolehlivého plátce DPH

20. 12. 2017 Tisková zpráva

Ing. Petra Petlachová ředitelka Odboru komunikace, tisková mluvčí

S účinností od 1. 1. 2018 dochází k rozšíření kritérií pro aplikaci nespolehlivého plátce DPH.

Nově se nespolehlivým může stát i plátce DPH, který závažným způsobem poruší své zákonem stanovené povinnosti, což ve svém důsledku povede ke stanovení daně na výstupu správcem daně výrazně jinak, než plátce deklaroval sám v podaném daňovém přiznání nebo dodatečném daňovém přiznání k DPH. Za ohrožení veřejného zájmu, a tím i naplnění nového kritéria pro aplikaci nespolehlivého plátce DPH (tj. bodu 1 písm. i) Informace k nespolehlivému plátci), se bude považovat, pokud v uvedených případech bude zvýšena správcem daně původní subjektem tvrzená daň na výstupu minimálně o 500 000 Kč a dále související vyměřená nebo doměřená daň nebude plátcem zcela uhrazena v náhradní lhůtě splatnosti. Při rozhodování o nespolehlivosti plátce podle nového kritéria se bude přihlížet výhradně k porušením povinností nastalým v řízení nebo v souvislosti s řízeními, která byla zahájena po 1. 1. 2013 a která se takto projeví v rozhodnutích vydaných správcem daně po 1. 1. 2018.

Obdobně jako je tomu i u stávajících kritérií pro aplikaci nespolehlivého plátce, bude pro naplnění nového kritéria nezbytný předpoklad existence účelovosti nekalostního jednání nebo snahy o vylákání neopodstatněné daňového výhody. Institut nespolehlivého plátce rozhodně nadále necílí na neúmyslná pochybení či zřejmé omyly daňových subjektů.

Jednotlivá porušení plnění daňových povinností ve smyslu kritérií nespolehlivého plátce posoudí správce daně vždy s ohledem na osobu plátce a jeho dosavadní zkušenosti s tímto plátcem. Správce daně při posuzování porušení plnění zákonných povinností vždy zohlední také objektivní důvody hodné zvláštního zřetele, které vedly k nesplnění zákonných povinností plátce.

Informace k institutu nespolehlivého plátce DPH naleznete v Informacích, stanoviskách a sděleních k DPH.