Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Ostatní - původní

2021

NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy předmětem sporu byla otázka zákonnosti výzvy správce daně k předložení konvertované plné moci a jejího vlivu na běh lhůty pro rozhodnutí o odvolání dle § 168 odst. 1 daňového řádu. NSS uzavřel, že daňový řád výslovně neukládá povinnost daňovému subjektu předložit plnou moc v originále či konvertované podobě. Správce daně je povinen akceptovat prostou kopii plné moci, a to i v případě že je předložena zmocněncem, a správce daně nemá důvodné pochybnosti o jejích náležitostech či o její autenticitě. Výzva správce daně neobsahující žádné konkrétní a důvodné pochybnosti je nedůvodná a nezákonná a nemohla tedy mít za účinek stavění lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně. Dle NSS krajský soud pochybil při posuzování výzvy k prokázání skutečností, kdy ji hodnotil příliš formalisticky bez ohledu na to, zda měly její případné vady vliv na zákonnost dalšího postupu správce daně, resp. vydaných rozhodnutí. NSS proto zavázal krajský soud k tomu, že výzva správce daně obsahovala relevantní pochybnosti dle § 92 odst. 5 písm. c) daňového řádu, takže důkazní břemeno po právu přešlo zpět na daňový subjekt, a uložil mu se materiálně zabývat dalšími body žaloby.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu proti usnesení Městského soudu v Praze ve věci nezákonného zásahu spočívajícího v provádění daňové kontroly. NSS potvrdil, že zásahová žaloba je nepřípustná, směřuje-li proti jednání správního orgánu, které je možno napadnout žalobou proti správnímu rozhodnutí dle § 65 s.ř.s. V žalobě uplatněné námitky směřující jak proti vydaným dodatečným výměrům, tak proti postupu, který předcházel jejich vydání, mohou být uplatněny v žalobě proti rozhodnutí, která má před zásahovou žalobou přednost, výhrady proti doměření daně lze uplatnit v odvolání proti platebním výměrům.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci nečinnostní žaloby a zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a zároveň žalobu odmítl, neboť v dané věci žádné řízení neprobíhalo a daňový subjekt se tudíž nečinnostní žalobou nemůže domáhat vydání rozhodnutí v těch případech, kdy žádné správní řízení neběží. Podnět daňového subjektu učiněný podle § 38 daňového řádu, který sám o sobě žádné řízení nezahájil, byl materiálně podnětem k přezkoumání rozhodnutí z moci úřední podle § 121 odst. 4 daňového řádu. Daňovému subjektu ve skutečnosti nešlo o vydání rozhodnutí v probíhajícím řízení, ale o samotné zahájení řízení. Toho se však nečinností žalobou nelze domoci.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy se spor týkal přestupku spočívajícího v nevystavení účtenky dle zákona o evidenci tržeb, když žalobkyně vystavila pouze elektronickou účtenku bez předešlého udělení souhlasu úředních osob provádějících kontrolní nákup. NSS dospěl k závěru, že žalobkyně vystavila účtenku v souladu se zákonem, když po uskutečnění evidované tržby předala úředním osobám lístek s webovým odkazem k vyzvednutí elektronické účtenky. NSS se naopak nezabýval tím, zda by žalobkyně vystavila účtenku v listinné formě či nikoli, neboť se úřední osoby v pozici zákazníka vystavení listinné účtenky nijak nedomáhaly, avšak konstatoval, že pokud jsou oba aktéři transakce fyzicky přítomni, na základě volby zákazníka vždy musí existovat možnost vystavení účtenky v jiné než elektronické formě, tj. v listinné podobě.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a uzavřel, že Městský soud v Praze napadeným rozsudkem popřel princip vyjádřený v § 75 odst. 2 větě první s. ř. s., neboť přezkoumal rozhodnutí Finanční správy nad rámec žalobních bodů. Městský soud nebyl oprávněn sám vyhledávat možné nezákonnosti napadeného rozhodnutí a v jejich mezích poté posuzovat zákonnost tohoto správního aktu. Důvody, pro které soud zrušil rozhodnutí Finanční správy, nepředstavovaly ani výjimku z dispoziční zásady; nejednalo se tedy o důvody, ke kterým musí správní soudy přihlížet z úřední povinnosti (a případně tedy i nad rámec žalobních bodů).

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo zřízení zástavního práva, přičemž NSS odmítl námitky daňového subjektu, které se nevztahovaly k předmětu řízení (zákonnost exekučních příkazů, vyměření daně). K meritu samotnému, tj. zákonnosti zřízení zástavního práva, uvedl NSS, že podmínky pro vydání rozhodnutí o zřízení zástavního práva k nemovitým věcem daňového subjektu byly naplněny a že zřízení zástavního práva bylo zcela přiměřené okolnostem.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo posouzení právní otázky, zda v situaci, kdy správce daně vybere konkrétní pomůcky a vypočte podle nich daň ve zprávě o daňové kontrole, může následně odkázat v dodatečném platebním výměru na odůvodnění zprávy o daňové kontrole podle § 147 odst. 4 daňového řádu. NSS dospěl k závěru, že vypočtení daně podle pomůcek může být součástí zprávy o daňové kontrole, a tedy výsledkem daňové kontroly. Přesto však hlavním závěrem daňové kontroly musí být zjištění, zda lze či nelze stanovit daň prostřednictvím dokazování a výpočet daně prostřednictvím pomůcek nemůže být výlučným závěrem daňové kontroly.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, který se prostřednictvím zásahové žaloby domáhal prohlášení nezákonnosti dodatečných platebních výměrů. NSS potvrdil odmítnutí žaloby Krajským soudem v Praze, a to z důvodu nevyčerpání řádných opravných prostředků, resp. nerozhodnutí odvolacím orgánem, a z důvodu subsidiarity žaloby na ochranu před nezákonným zásahem proti žalobě proti rozhodnutí správního orgánu dle § 65 s.ř.s.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti dvou daňových subjektů, kdy předmětem sporu bylo zřízení zástavního práva. S odkazem na názor prezentovaný v rozsudku NSS ze dne 17. 2. 2021, č. j. 6 Afs 214/2020 – 54, bylo dle NSS zástavní právo zřízeno v rozporu se zákonem, když bylo rozhodnutí o zřízení zástavního práva vydáno před pravomocným stanovením daňové pohledávky v nalézacím řízení, neboť dle NSS je neuhrazenou daní ve smyslu § 170 odst. 1 daňového řádu až daň pravomocně stanovená. NSS se pak v daném případě vůbec nezabýval uplatněnou argumentací Finanční správy směřovanou ve prospěch možnosti zřídit v takových situacích zástavní právo, která byla mj. opřena o komentářovou literaturu včetně důvodové zprávy k příslušným pasážím zákona.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce. NSS potvrdil, že břemeno tvrzení i břemeno důkazní nese v případě návrhu na vyloučení věci z exekuce navrhovatel, jenž tvrdí, že mu svědčí vlastnické právo. Daňovým subjektem předložené důkazy neprokazují, že v době před soupisem věcí nakoupil od daňového dlužníka určité zboží a proto bylo oprávněně jeho odvolání ve věci vyloučení majetku z daňové exekuce zamítnuto.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byl úroku z neoprávněného jednání správce daně, když NSS potvrdil svou dosavadní rozhodovací praxi stran naplnění podmínek pro přiznání předmětného úroku. NSS uzavřel, že vzhledem ke skutečnosti, že dodatečné platební výměry nenabyly z důvodu podaného odvolání právní moci, stanovená lhůta k plnění nikdy nepočala plynout. Nárok na úrok z neoprávněného jednání správce daně tak daňovému subjektu nevznikl, pokud tento provedl úhradu nesprávně stanovené daně ještě před její splatností, neboť ta nenastala (dodatečné platební výměry byly v odvolacím řízení zrušeny), a nebyla tak splněna druhá ze zákonných podmínek pro použití § 254 odst. 1 daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost dvou daňových subjektů, neboť předně nepřisvědčil jimi tvrzené nepřezkoumatelnosti a nepřesvědčivosti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové, když mj. uvedl, že lze vést exekuci na majetek ve společném jmění manželů, ačkoliv závazek vznikl výlučně jednomu z nich. NSS neshledal ani namítanou nicotnost podkladových rozhodnutí (platebních výměrů), jakož ani neshledal důvodnou námitku uplynutí prekluzivní lhůty pro placení daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu. Byť NSS přisvědčil daňovému subjektu, že hodnocení Městského soudu v Praze bylo poměrně kusé, resp. výslovně městský soud zmínil pouze podmínku budoucí vymahatelnosti daně, dospěl NSS k závěru, že není pravdou, že by se městský soud naplněním podmínky budoucího stanovení daně vůbec nezabýval, pročež by mělo být jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné. Co se týče naplnění odůvodněné obavy o budoucí (ne)dobytnost daně, NSS považoval za nutné předeslat, že konkrétní námitky k této otázce daňový subjekt v odvolání ani v podané žalobě neuplatnil, ač tak učinit mohl. Pokud tedy brojí konkrétními námitkami proti naplnění druhé podmínky až v řízení o kasační stížnosti (opožděně), je třeba tyto námitky jako nepřípustné odmítnout dle § 104 odst. 4 s. ř. s.

 


NSS zamítl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci zásahové žaloby podané proti platebnímu výměru a vyrozumění o nicotnosti rozhodnutí. NSS potvrdil, že primárním prostředkem ochrany je žaloba proti rozhodnutí správce daně, která má přednost před zásahovou žalobou.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla možnost zastavení řízení dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu pro zjevnou nepřípustnost podání žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav dle § 37 daňového řádu v případě daňovým subjektem pozdě podané žádosti o prominutí daně podle § 25 zákona č. 357/1992 Sb.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci exekučního příkazu vydaného na základě jednotného dokladu o vymahatelnosti dle zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání. NSS opakovaně potvrdil, že dožádané orgány nejsou oprávněny jakkoliv posuzovat či odmítnout žádosti dožadujících orgánů (vyjma důvodů taxativně stanovených). Právní úprava mezinárodní pomoci neumožňuje přezkoumávat právní důvody, na nichž se zakládá jednotný doklad o vymahatelnosti pohledávky v dožádaném státu, který je titulem pro její vymáhání (a je součástí žádosti dožadujícího orgánu) a už vůbec zda tyto právní důvody obstojí dle právního řádu státu dožádaného orgánu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně. NSS sice souhlasně s krajským soudem uvedl, že se správce daně dopustil pochybení, pokud namísto výslechu svědka přistoupil k pouhému podání vysvětlení ve smyslu § 79 daňového řádu, protože daňový subjekt tak nemohl uplatnit svá práva podle § 96 odst. 5 daňového řádu, pochybení však dle NSS nebylo vadou, která by sama o sobě měla vliv na zákonnost žalobou napadeného rozhodnutí. Krajský soud se proto měl zabývat i dalšími závěry správce daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, přičemž s ohledem na nesprávný názor Krajského soudu v Plzni změnil zamítavý výrok na výrok o odmítnutí, neboť rozhodnutí o žádosti daňového subjektu o navrácení odvolací lhůty je rozhodnutím předběžné povahy, a to bez ohledu na to, že v daném případě bylo rozhodnutí o odvolání proti dodatečnému platebnímu výměru vydáno dříve, než rozhodnutí o odvolání ve věci žádosti o navrácení lhůty v předešlý čas. NSS tak potvrdil předběžnou povahu tohoto typu rozhodnutí, které nepodléhá samostatnému soudnímu přezkoumání.

 


NSS se neztotožnil s kasační stížností daňového subjektu, v níž namítá nesprávnost závěru Krajského soudu v Ústí nad Labem, podle něhož nemohlo být žalobou napadeným postupem, a to nezahájením přezkumného řízení, Odvolacím finančním ředitelstvím zasaženo do veřejných subjektivních práv daňového subjektu. NSS v předmětném rozsudku konstatoval, že ustálená judikatura NSS, podle níž se nelze proti nezahájení přezkumného řízení bránit ani zásahovou žalobou, je stále aktuální.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci zásahové žaloby spočívající v tvrzeném zásahu provádění duplicitní kontroly místně příslušným správcem daně a správcem daně na základě vybrané působnosti. NSS s odkazem na rozsudky NSS sp. zn. 1 Afs 353/2019 a sp. zn. 2 Afs 218/2019 konstatoval, že neshledal, že by ze strany některého ze správců daně vznikaly nadměrné duplicity, že by žalovaný ukládal daňovému subjektu nepřiměřené povinnosti, neúměrně porušoval povinnost spolupráce či daňový subjekt zatěžoval nezákonnými nebo zbytečnými požadavky. Dále NSS potvrdil, že zahájení daňové kontroly místně příslušným správcem daně neznemožňuje jakoukoliv kontrolní činnost dalšího správce daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla žádost o prominutí příslušenství daně – úroku z prodlení úhrady daně z nemovitých věcí za zdaňovací období roku 2011. NSS potvrdil správnost postupu Finanční správy, který řízení o žádosti zastavil dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu z důvodu zjevné nepřípustnosti, neboť právní úprava promíjení příslušenství daně se na úroky z prodlení, které vznikly přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 267/2014 Sb., nevztahuje.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci pokuty za nepodání kontrolního hlášení. K námitkám stran povinnosti mlčenlivosti dle zákona o advokacii NSS uvedl, že samotnou hodnotu poskytovaných služeb advokáta nelze považovat za informaci vypovídající o povaze věci, ve které právní služby advokát poskytl nebo poskytuje. Pouhá výše plnění za poskytnuté služby nemůže státu poskytnout komparativní výhodu ve sporu s některým z klientů advokáta. Ustanovení § 21 odst. 5 zákona o advokacii výslovně prolamuje mlčenlivost ve vztahu k daňové správě, pokud se jedná o jeho povinnosti daňového subjektu. Advokát je povinen podávat daňová přiznání, poskytovat daňové správě součinnost, prokazovat svá tvrzení listinami apod. Stále však platí, že advokát nesmí poskytnout informace o povaze věci, ve které služby poskytl nebo poskytuje.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy proti rozsudku krajského soudu, ve kterém tento dovodil uplynutí lhůty pro stanovení daně. Dle NSS však došlo v důsledku aplikace § 38r odst. 2 ZDP k doměření daně ve lhůtě pro stanovení daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo posouzení, zda dotčená stavba splňuje znaky definice předmětu daně ze staveb a jednotek dle § 7 zákona o dani z nemovitých věcí, dle kterého je předmětem daně ze staveb zdanitelná stavba nacházející se na území České republiky, kterou se pro účely daně z nemovitých věcí rozumí dokončená nebo užívaná budova podle katastrálního zákona. NSS uvedl, že zásadní pro posouzení, zda je budova předmětem daně, je tedy okolnost, že dotčená stavba splňuje definici budovy podle katastrálního zákona, tedy je spojena se zemí pevným základem, má obvodové zdivo a střešní konstrukci a je tedy nemovitou věcí v právním slova smyslu. Pro posouzení není podstatné, zda stavba fakticky plní své funkce a je možné ji užívat, nýbrž výhradně to, zda odpovídá zákonné definici předmětu daně. Podle NSS zdanitelná stavba přestane být předmětem daně ze staveb a jednotek pouze tehdy, jestliže byl vydán pravomocný souhlas s odstraněním stavby nebo pravomocné rozhodnutí, jímž bylo povoleno nebo nařízeno její odstranění. Zanikla-li stavba, aniž by bylo rozhodnuto o jejím odstranění, přestane být předmětem daně ze staveb a jednotek, pokud došlo k úplné destrukci obvodových zdí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci zásahové žaloby podané proti Finanční správě, přičemž daňový subjekt za nezákonný zásah považoval vydání výzvy k prokázání skutečností. NSS potvrdil názor, že daňový subjekt má právo brojit proti konečnému rozhodnutí ve věci, tj. disponuje jiným prostředkem ochrany svých práv a odmítnutí jeho zásahové žaloby bylo namístě.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci nezákonného zásahu spočívajícím v nezpřístupnění části vyhledávací části spisu a potvrdil, že nezákonnost odepření nahlížení do spisu lze zásadně namítat až v žalobě proti konečnému rozhodnutí ve věci. Na tomto závěru nemění nic ani fáze daňového řízení po projednání výsledku kontrolního zjištění.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem sporu byl postup správce daně v odvolacím řízení, který doplňoval důkazy do spisu, což daňový subjekt považoval za porušení dvojinstančnosti. NSS k tomu uvedl, že v obdobné věci (týkající se DPPO) již rozhodl v únoru 2021 (sp. zn. 8 Afs 198/2019) a nemá důvod se od tohoto názoru odchylovat. NSS tedy zopakoval, že případné vady v postupu správce daně lze odstranit v odvolacím řízení, což se v posuzované věci i stalo, a odvolací orgán před vydáním rozhodnutí se svým hodnocením provedených důkazů daňový subjekt seznámil.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ohledně posouzení oprávněnosti zastavení řízení o žádosti o prodloužení lhůty pro vyjádření na seznámení odvolacího orgánu dle § 115 odst. 2 daňového řádu ve věci daně z příjmů právnických osob. Přestože žádost o prodloužení této lhůty není podáním, které by bylo možno považovat za zjevně právně nepřípustné a z tohoto důvodu nebylo zastavení řízení na místě, ke zhoršení procesního postavení daňového subjektu nedošlo.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, když byl řešen spor o to, zda adresa, kterou daňový subjekt správci daně oznámil jako adresu pro doručování za účinnosti zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků u Finančního úřadu v Karlových Varech, je adresou, na níž měl správce daně – Finanční úřad pro hlavní město Prahu, doručovat podle § 44 odst. 3 daňového řádu, tedy jestli jde o trvající adresu pro doručování ve smyslu § 44 odst. 3 daňového řádu. NSS v daném případě neshledal kasační stížnost důvodnou a potvrdil rozhodnutí Městského soudu v Praze z důvodu, že volba doručovací adresy nebyla vůči Finančnímu úřadu pro hlavní město Prahu účinná, a tudíž na ni zaslaná výzva k podání daňového přiznání nebyla řádně doručena. NSS se v dané věci odkázal na přechodná ustanovení daňového řádu, konkrétně na § 264 odst. 2 daňového řádu a aplikoval na danou věc příslušná ustanovení zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků.

 


NSS zamítl kasační stížnost žalobce a potvrdil závěry Krajského soudu v Plzni, jenž zamítl žalobu ve věci pokuty za spáchání přestupku nezaevidování tržby a nevystavení účtenky dle zákona o evidenci tržeb. Meritem sporu před NSS byla otázka posouzení způsobu stanovení formátu a struktury údajů o evidované tržbě správcem daně. NSS uzavřel, že sám stěžovatel nemohl být způsobem stanovení formátu a struktury požadovaných údajů o evidované tržbě nikterak přímo dotčen, neboť tento ani neměl zaevidovanou svoji provozovnu a k pokusu o zaslání informací o tržbách správci daně vůbec nedošlo. Krajský soud tedy nepochybil, pokud aproboval správní rozhodnutí, jímž byl stěžovatel shledán vinným mimo jiné z porušení povinnosti evidovat tržby.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ve věci tvrzeného nezákonného zásahu spočívajícího v neumožnění nahlížení do vlastní daňové informační schránky. NSS uvedl, že s ohledem na rozpor mezi osobou činící podání (podávající přihlášku) a osobou žádající o přístup k nahlížení do daňové informační schránky nelze hovořit o řádném podání elektronické přihlášky, přičemž aby byl umožněn přístup do daňové informační schránky, postačilo dle návodu správce daně jen znovu vyplnit elektronickou přihlášku.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ohledně nezákonného zásahu a jeho vlivu na zákonnost rozhodnutí o stanovení daně, když s odkazem na judikaturu uvedl, že absence výzvy k podání dodatečného daňového přiznání před zahájením daňové kontroly nemá vliv na zákonnost doměření daně. Ohledně činnosti předsedy představenstva a příjmu ze závislé činnosti pak NSS uvedl, že i když byla mandátní smlouva uzavřena ještě před vznikem funkce předsedy představenstva, nelze bez dalšího vyloučit, že činnost, která je vykonávána podle mandátní smlouvy, se později shoduje s náplní činnosti předsedy představenstva, která je dle zákonné fikce zdaněna jako příjem ze závislé činnosti.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, neboť dle názoru NSS krajský soud nesprávně vyhodnotil procesní vadu, které se dopustil správce daně (neprodloužení lhůty pro vyjádření se k seznámení dle § 115 daňového řádu), aniž by zohlednil, zda tato vada mohla mít vliv na výsledek řízení, tedy samotný výrok rozhodnutí.

 


NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci uzavření provozovny dle zákona o evidenci tržeb a potvrdil tak postup Finanční správy. NSS v souladu se závěry Finanční správy naznal, že uzavření provozovny představuje opatření k nápravě, které navazuje na kontrolní zjištění a zjištěné nedostatky.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích ve věci úroku z prodlení. NSS shledal důvodnou námitku daňového subjektu, že krajský soud měl přihlédnout i ke skutečnostem, které nastaly až po rozhodnutí odvolacího orgánu o úroku z prodlení a zohlednit pozdější zrušení doměřené daňové povinnosti, k níž se úrok z prodlení váže.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla otázka aplikace osvobození dle § 20 odst. 6 písm. e) zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí. NSS potvrdil názor Finanční správy na otázku aplikace osvobození dle § 20 odst. 6 písm. e) tohoto zákona a v souvislosti s ním se zabýval výkladem pojmu „zánik účasti společníka obchodní společnosti“, k čemuž uvedl, že tento pojem je nutno vykládat v souladu s obchodním zákoníkem, kdy se jím rozumí zánik práv a povinností, které jsou s účastí společníka ve společnosti spojeny, a není přitom rozhodné, z jakého důvodu k ukončení účasti společníka v obchodní společnosti došlo, nýbrž že se tak stalo. Účast společníka ve společnosti končí ke dni výmazu z obchodního rejstříku.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci nezákonného zásahu, neboť v posuzované věci finanční úřad vykonávající vybranou působnost správce daně vydal oznámení o provedení daňové kontroly a výzvu k umožnění zahájení daňové kontroly, avšak v důsledku nespolupráce daňového subjektu nebyla daňová kontrola zahájena. Jestliže daňová kontrola nebyla zahájena, nemohlo dojít k zásahu do práv daňového subjektu. NSS taktéž zdůraznil, že s ohledem na vydání dodatečných platebních výměrů je prostředkem ochrany žaloba proti rozhodnutí dle § 65 s.ř.s.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy v otázce limitace délky objektivní lhůty pro stanovení daně, která započala běžet před účinností daňového řádu. NSS konstatoval, že na lhůtu pro stanovení daně, která započala běžet před účinnosti daňového řádu, tj. před 1. 1. 2011, je nutné použít § 41 s. ř. s. vždy, když je zahájeno soudní řízení ve věci příslušné daňové povinnosti, a to i tehdy, bylo-li soudní řízení zahájeno již za účinnosti daňového řádu. Délka objektivní lhůty není v takovém případě limitována 10 lety od jejího počátku dle § 148 odst. 5 DŘ.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a již podruhé zrušil rozsudek Městského soudu v Praze pro nepřezkoumatelnost. NSS uvedl, že městský soud pochybil ve svých závěrech, že správce daně opatřil v odvolacím řízení důkazy procesně nesprávným postupem, když místo v daňové kontrole prováděl dokazování v rámci odvolacího řízení. Z rozhodnutí o odvolání i obsahu správního spisu je zjevné, že v odvolacím řízení byla procesní chyba prvostupňového správce daně v rámci postupu k odstranění pochybností odstraněna postupem dle § 115 daňového řádu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a vyjádřil se k právní otázce osvobození pozemků podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí. NSS odmítl správní praxi Finanční správy týkající se posuzování osvobození dle tohoto ustanovení jako osobního a uvedl, že i když je státní podnik podnikatelem již na základě faktu, že je zapsán v obchodním rejstříku, tak § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí nestanoví, že se osvobození od daně nevztahuje na pozemky ve vlastnictví České republiky, s nimiž hospodaří podnikatel. Z osvobození vylučuje pozemky, které jsou užívány k podnikání bez ohledu na to, který subjekt je takto užívá. Osvobození od daně podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o dani z nemovitých věcí je proto osvobozením věcným, rozhodující proto bude skutečný způsob využití pozemku. Pokud daňový subjekt v daňovém řízení namítal, že dotčené pozemky k podnikání užívány nejsou, byla Finanční správa povinna se s touto argumentací řádně vypořádat a nemohla ji odmítnout na základě právní povahy daňového subjektu (skutečnosti, že je z formálního hlediska podnikatelem).

 


NSS potvrdil, že v případě nařízeného přezkumu, resp. vydání rozhodnutí v přezkumném řízení, kterým bylo původní rozhodnutí změněno, odpadá předmět soudního řízení a Krajský soud v Ústí nad Labem tak postupoval správně, jestliže žalobu proti původnímu rozhodnutí odmítl.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové, neboť uvedl, že mezinárodní dožádání do Německa nebylo důvodným úkonem, s nímž lze spojovat stavení lhůty ke stanovení daně. Vzhledem k tomu, že tento závěr má význam pro posouzení, zda byla rozhodnutí Finanční správy oznámena ve lhůtě pro stanovení daně, zrušil NSS rozsudek krajského soudu a věc vrátil zpět, aby se tento soud zabýval výpočtem lhůty ke stanovení daně v jednotlivých zdaňovacích obdobích.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu Finanční správy ve věci uložení povinnosti uhradit pokutu za opožděné podání kontrolního hlášení. Daňový subjekt namítal, že vlastní povinnost k podání kontrolního hlášení je nezákonná a neústavní, což opíral o nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 19/17. NSS se s námitkami daňového subjektu neztotožnil a uvedl, že povinnost podat kontrolní hlášení je nadále zachována. Odkaz na daňovým subjektem citovaný nález Ústavního soudu neshledal NSS přiléhavým, neboť problematika povinnosti podávat kontrolní hlášení byla již vyřešena v dřívějším nálezu Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 32/15.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci neuznání nároku na odpočet daně z důvodu neprokázání deklarovaného dodavatele. Předmětem sporu bylo poskytování reklamních služeb, kdy vlastní existence reklamy nebyla zpochybněna, ale byla zpochybněna právě osoba dodavatele. Na podporu svých tvrzení daňový subjekt navrhoval výslechy řady svědků, které se správce daně pokusil vyslechnout, ale buďto se je nepodařilo ani předvést nebo skutkovou verzi daňového subjektu nepotvrdili. NSS k tomu uvedl, že z průběhu řízení je zřejmé, že daňový subjekt navrhoval jednotlivé svědky postupně, čímž daňové řízení velmi prodlužoval, postup daňového subjektu lze v tomto směru hodnotit jako účelový, proto odvolací orgán nepochybil, když odmítl další výslechy v reakci na seznámení v odvolacím řízení provést.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu týkající se přípustnosti žaloby proti rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí správce daně o navrácení lhůty v předešlý stav. Touto otázkou se NSS zabýval ve svém prvním rozsudku v této věci (sp. zn. 6 Afs 163/2020). NSS přisvědčil Krajskému soudu v Ostravě, že jde o rozhodnutí předběžné povahy, které je ze samostatného soudního přezkumu vyloučeno. NSS uzavřel, že námitky stěžovatele týkající se této otázky již znovu nejsou přípustné.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve sporu na dani silniční ohledně posouzení, zda se u vozidel nad 3,5 tuny určených výlučně pro přepravu nákladů jedná o předmět daně silniční i za situace, kdy tato nejsou fakticky užívána k přepravě nákladů, nýbrž jako zboží. NSS konstatoval, že fakticita užívání není pro posouzení, zda se v daném případě jedná o předmět daně silniční, relevantní.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti žalobce ve věci uložení povinnosti uhradit výnos dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách. Stěžovatel byl adresátem jak rozhodnutí o pokutě za provozování nelegální loterie, tak rozhodnutí o odvodu výnosu, přičemž NSS konstatoval, že dřívější rozhodnutí o pokutě nemá povahu předběžné otázky, proto jím správní orgán není řízení o odvodu výnosu vázán. Správní orgán se tak musí vypořádat se všemi řádně uplatněnými námitkami a samostatně posoudit, zda byly dány zákonné předpoklady pro uložení povinnost odvést výnos bez ohledu na to, že tato otázka a totožné námitky již byly pravomocně vypořádány v předchozím řízení o správním deliktu. Mimo uvedené NSS posuzoval i možné uplynutí prekluze povinnosti odvést výnos a dal za pravdu orgánům Finanční správy, že prekluzivní lhůta se řídí daňovým řádem, a tedy neuplynula.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy předmětem sporu byl vztah daňového řádu a insolvenčního zákona, konkrétně § 242 daňového řádu a § 324 insolvenčního zákona. NSS s odkazem na rozsudek sp. zn. 7 Afs 263/2020 uvedl, že aplikací pravidla § 242 daňového řádu by došlo k nepřípustnému zvýhodnění správce daně jako věřitele, a proto v posuzované věci od okamžiku zveřejnění návrhu na povolení oddlužení nebylo přípustné započtení, tedy nemělo dojít k převodu přeplatku na nedoplatek..

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci vydání rozhodnutí o stanovení daně, kdy daňový subjekt namítal uplynutí prekluze. NSS uvedl, že z jeho judikatury jasně vyplývá, že zruší-li soud rozhodnutí o odvolání, jehož oznámením byla prodloužena lhůta pro stanovení daně ve smyslu § 148 odst. 2 písm. d) daňového řádu, a vrátí-li věc odvolacímu orgánu k dalšímu řízení, i nadále zůstává lhůta pro stanovení daně prodloužena o jeden rok. Obdobný závěr pak zajisté platí i pro účinky oznámení rozhodnutí o stanovení daně ve smyslu § 148 odst. 2 písm. b) daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy a potvrdil, že s ohledem na specifika § 243 odst. 2 daňového řádu, kdy odvolací orgán nemohl odstranit vady postupu správce daně v odvolacím řízení (bylo zastaveno ex lege), musí rozhodnutí správce daně při soudním přezkumu obstát jak po hmotněprávní, tak po procesněprávní stránce hned napoprvé, a to i z pohledu soudem následně doplněných důkazů. Možnosti krajského soudu doplnit dokazování za účelem odstranění neúplně zjištěného skutkového stavu jsou limitované. V případě, kdy je třeba rozsáhlé nebo zásadní doplnění přesahující možný rámec dokazování před správním soudem, neboť by takovým postupem již byla nad přípustnou míru nahrazována činnost správního orgánu, musí soud rozhodnutí správního orgánu podle § 76 odst. 1 písm. b) s. ř. s. zrušit.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, přičemž ve věci zásahové žaloby týkající se vydání konkludentního platebního výměru dovodil, že s ohledem na skutečnost, že se daňový subjekt nedomáhal ochrany před nečinností podle § 38 daňového řádu, byla žaloba nepřípustná. Právě institut ochrany před nečinností primárně slouží k možné nápravě pro situace řešené v dané věci – včasné vydání platebního výměru – který se zakládá do spisu a z něj pramení eventuální vznik přeplatku.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni i rozhodnutí o odvolání ve věci doměření daně z přidané hodnoty. Předmětem sporu byla v daném případě interpretace § 148 odst. 3 daňového řádu, resp. aplikace pravidla stanoveného v § 33 odst. 1 daňového řádu v případě běhu prekluzivní lhůty pro stanovení daně. NSS vyložil, že § 148 daňového řádu obsahující pravidla běhu prekluzivní lhůty (vč. jejího přerušení či stavění) jsou lex specialis k § 33 odst. 1 daňového řádu, kdy se toto ustanovení nepoužije.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci uložené pokuty za nesprávnosti v účetnictví podle zákona o účetnictví, a to z důvodu zániku odpovědnosti za přestupek uplynutím promlčecí doby ve smyslu § 29 písm. a) zákona o odpovědnosti za přestupek. NSS konstatoval, že v daném případě zanikla odpovědnost za přestupek ještě před doručením oznámení o zahájení řízení o přestupku, a to z důvodu zrušení § 112 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky Ústavním soudem.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti správce daně, kdy předmětem sporu byla zákonnost provádění a pokračování v daňové kontrole. NSS posuzoval otázku, zda neformální výzvy k doložení dokladů lze považovat za zahájení daňové kontroly. Dle NSS pouze ze skutečnosti, že na základě účetních záznamů a dokladů, které si správce daně od daňového subjektu vyžádal, mohl správce daně započít s prověřováním správnosti daňové povinnosti, nelze dovozovat, že účelem výzev bylo zahájit daňovou kontrolu. Z pohledu daňového řízení a práv daňového subjektu se nelze oprostit od formální stránky úkonů a bezmezně upřednostnit jejich obsahovou stránku, neboť na úkony orgánů veřejné správy je třeba klást přísné požadavky. Potřeba vycházet ze skutečného obsahu úkonu není v daňovém řádu upravena ve vztahu k úkonům správce daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy meritem sporu bylo posouzení rozhodnutí o změně exekučního titulu. Dle NSS rozhodnutí o změně exekučního titulu navazuje na již probíhající daňovou exekuci, je mezníkem mezi exekucí zajišťovací a uhrazovací. Jeho smyslem je umožnit pokračování daňové exekuce v situaci, kdy se stávající exekuční titul stal ze zákonem předvídaných důvodů obsoletním. Námitky mířící proti novému exekučnímu titulu, jsou pro posouzení věci irelevantní, neboť mohly být a byly uplatněny v řízeních týkajících se těchto platebních výměrů.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byly úhrady nákladů za poskytnutí informací, ke kterým byl daňový subjekt vyzván dle § 57 odst. 1 písm. b) daňového řádu. NSS potvrdil právní názor Finanční správy, že tyto informace je třeba poskytnout bezúplatně. Osobami ve smyslu § 57 odst. 1 písm. b) daňového řádu je třeba chápat fyzické i právnické osoby a jsou jimi de facto všechny daňové subjekty, neboť již tím, že realizují svoji podnikatelskou činnost, nakupují a prodávají zboží, služby či jiná plnění, poskytují vždy plnění, a to bez ohledu na to, zda jsou na pozici dodavatele či odběratele.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil doměření daně z příjmů právnických osob podle pomůcek. Daňový subjekt neumožnil provést daňovou kontrolu, nepředložil účetnictví, a protože správce daně nedisponoval dostatečným množstvím důkazních prostředků, nebylo možno daň stanovit dokazováním.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, kdy spornou otázkou bylo, zda mohl správce daně daňovému subjektu neprominout úrok z prodlení, ačkoli při posuzování žádosti dospěl k závěru o splnění základních vstupních podmínek pro její vyhovění a zároveň existenci ospravedlnitelného důvodu prodlení s úhradou daní. NSS na podkladě usnesení rozšířeného senátu sp. zn. 1 Afs 236/2019 – 83 uzavřel, že úprava promíjení příslušenství daně nezakládá automatický nárok na vyhovění v případě naplnění formálních předpokladů. Nelze proto mít za to, že při splnění formálních předpokladů pro prominutí úroků za současné existence ospravedlnitelného důvodu prodlení správce daně opouští fázi své správní úvahy a vstupuje do fáze povinného (alespoň částečného) prominutí úroků z prodlení, kdy se jeho závěry nutně omezí již jen na určení konkrétní a konečné hranice prominutí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla zákonnost zřízení zástavního práva k nemovité věci. Stěžejním závěrem NSS je především fakt, že zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o jeho zřízení příslušnému katastrálnímu úřadu, a to i s účinky vůči účastníkům řízení. Okamžik doručení rozhodnutí účastníkům řízení je tak nerozhodný, což platí i pro posouzení uplynutí prekluzivní lhůty pro placení daně, především ve vztahu k § 160 odst. 3 písm. b) daňového řádu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla otázka marného uplynutí lhůty pro placení daní. NSS vyložil charakter lhůty upravené dle § 160 odst. 6 daňového řádu tak, že se jedná o úpravu maximální doby, po kterou lze na základě § 160 odst. 3 daňového řádu prodlužovat lhůtu k vybrání a vymáhání příslušného nedoplatku. I v případě zřízení zástavního práva tak nadále platí, že správce daně musí být ve lhůtě 30 let aktivní a snažit se nedoplatek vymoci.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy meritem sporu byla oprávněnost uložení pořádkové pokuty dle §247 daňového řádu, neboť daňový subjekt ve stanovené lhůtě bez dostatečné omluvy nevyhověl výzvě k poskytnutí údajů a listin. NSS potvrdil nepřezkoumatelnost rozhodnutí Finanční správy spočívající v nedostatečnosti úvahy o naplnění skutkové podstaty maření či závažného ztěžování správy daní a dovodil, že nelze potrestat toliko neuposlechnutí výzvy správce daně ke splnění procesní povinnosti nepeněžité povahy ve smyslu § 57 a 58 daňového řádu, byť jsou pro jejich vydání splněny podmínky a je nutno s ohledem na specifika řízení o uložení pořádkové pokuty konkrétní úvahy o nezbytnosti podkladů a důsledcích jejich neposkytnutí vtisknout do odůvodnění rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy a na podkladě dřívějšího rozsudku NSS sp. zn. 10 Afs 382/2020 judikoval ve sporné otázce, zda je možné částku, která vznikla jako úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 daňového řádu, ve znění do 31. 12. 2020), pokud ji správce daně včas nepředepsal na osobní daňový účet, znovu úročit dle § 254 daňového řádu. Ve sporné věci potvrdil NSS svůj dřívější názor, že pokud správce daně částku prvního úroku dle § 254 odst. 1 daňového řádu řádně a včas nepředepsal, zatížil nezákonný postup další nezákonností, z níž vzniká další úrok dle § 254 odst. 1 daňového řádu, který se počítá z prodlení s předepsáním prvního úroku dle § 254 odst. 1 daňového řádu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové. NSS dospěl k závěru, že se správce daně krajským soudem vytýkaného pochybení při stanovení daně dle pomůcek nedopustil. Naopak krajský soud nikterak přesvědčivě nevyvrátil důvodnost a správnost postupu správce daně, ani netvrdil, že by se správce daně dopustil konkrétních excesů při stanovení výše daně, pouze polemizoval nad vhodností použité pomůcky, což mu však při současné absenci excesů nepřísluší. Soudní přezkum se v případě stanovení daně postupem dle § 98 daňového řádu omezuje pouze na posouzení, zda žalovaný správní orgán nezneužil či zda nepřekročil meze správního uvážení, které je mu zákonem při tomto náhradním způsobu stanovení daně svěřeno. Krajský soud však nemůže zasahovat do samotného výběru pomůcek, jinými slovy, nahradit správní úvahu úvahou soudní.

 


NSS nevyhověl kasačním námitkám daňového subjektu stran nesprávnosti výše stanovené daně z příjmů z důvodu opožděně uplatněného žalobního bodu. NSS však z úřední povinnosti přihlédl k povaze penále jako trestu a dospěl k závěru, že nebyla respektována zásada, že je třeba postupovat podle právní úpravy pro daňový subjekt příznivější, tj. podle právní úpravy daňového řádu, který stanovuje nižší výši penále než ZSDP, podle kterého v daném případě postupoval správce daně.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti podané daňovým subjektem a vyjádřil se k právní otázce osvobození pozemků podle § 4 odst. 1 písm. k) zákona o dani z nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 12. 2019, konkrétně k osvobození pozemků remízků, hájů, větrolamů a mezí, které se nacházejí na jiném druhu půdy, než na orné půdě nebo trvalém travním porostu. NSS historickým a teologickým výkladem dospěl k závěru, že i pozemkům remízků, hájů, větrolamů a mezí nacházejících se na jiném druhu půdy, než jak je specifikováno v § 4 odst. 1 písm. k) uvedeného zákona, lze přiznat osvobození z důvodu, že se na nich remízek, háj, větrolam nebo mez nacházejí. Podle NSS by v případě jiného výkladu byl popřen smysl tohoto ustanovení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve sporu stran posouzení, zda vyjádření bývalé tiskové mluvčí GFŘ založilo u daňového subjektu legitimní očekávání. NSS konstatoval, že některé závěry Krajského soudu v Plzni o dostatečné konkrétnosti a kvalifikovanosti ujištění ze strany správního orgánu jsou založené toliko na domněnkách, kterým nepředcházelo dokazování, a nebyly tak ze strany krajského soudu dostatečně reflektovány požadavky kladené zákonem na ochranu legitimního očekávání.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy, že při realizaci veřejných zakázek stanovil zadavatel nepřiměřené kvalifikační předpoklady na pozice klíčových pracovníků, kdy požadoval délku praxe nepřiměřenou předmětu a rozsahu veřejné zakázky. Stanovený požadavek nadto dostatečně neodůvodnil. Tím se zadavatel dopustil skryté diskriminace. K námitce opakovaných veřejnosprávních kontrol pak NSS uzavřel, že kontrola dotací je upravena vícero právními předpisy, což přináší i možnost provádění kontroly dotací ze strany více subjektů, a přitom tyto jsou zcela autonomní a působí nezávisle na sobě.

 


NSS na základě kasační stížnosti daňového subjektu zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové v kauze týkající se daně z příjmů právnických osob. NSS konstatoval, že se krajský soud dopustil vady řízení, když se nevypořádal s žalobním důvodem popírajícím možnost zdanění fiktivních příjmů.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci nezákonného zásahu a zrušil napadený rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Předmětem sporu bylo určení nezákonnosti zásahu spočívajícího v provedené daňové kontrole, a to z důvodu jejího nepřípustného opakování a svévolného zahájení. NSS dospěl k názoru, že krajský soud se nedostatečně zabýval povahou úkonu – místního šetření – který daňový subjekt považuje za první daňovou kontrolu, a to s odkazem na předchozí judikaturu NSS, která akcentuje posouzení právní povahy úkonu v návaznosti na skutečné počínání správce daně, tedy zda pouze zjišťoval a vyhledával podkladové informace a důkazní prostředky, či zda již fakticky zjišťoval a ověřoval oprávněnost uplatněného odpočtu. V otázce námitky svévolného zahájení daňové kontroly se krajský soud nevyjádřil, a proto byl v této části rozsudek shledán nepřezkoumatelným.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, neboť dospěl k závěru, že krajský soud v projednávané věci přezkoumal napadené rozhodnutí mimo rámec žalobních bodů, čímž porušil dispoziční zásadu ve správním soudnictví a právo na spravedlivý proces. Krajský soud uvedl jako důvod zrušení rozhodnutí Finanční správy, že správce daně neunesl primární důkazní břemeno, resp. že neuvedl dostatečné pochybnosti pro přenos důkazního břemene na daňový subjekt, všechny žalobní body však směřovaly až do fáze dokazování po unesení primárního důkazního břemene správcem daně, kdy se daňový subjekt snažil pochybnosti správce daně vyvrátit.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo, zda částku, která vznikla jako úrok z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 daňového řádu), pokud ji správce daně včas nepředepsal na osobní daňový účet, je třeba znovu úročit dle § 254 daňového řádu. NSS se neztotožnil s názorem Krajského soudu v Hradci Králové – pobočka v Pardubicích a Finanční správy, že by nárok požadovaný daňovým subjektem byl v rozporu se zásadou zákazu anatocismu, tedy dalšího úročení úroků, a to přestože úročenou částkou měl být úrok z neoprávněného jednání správce daně dle § 254 odst. 1 daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy v otázce, zda úkony provedené Finanční správou, konkrétně výzva k podání daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob a rozhodnutí o odvolání, mohly mít vliv na běh lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu. NSS uzavřel, že tyto úkony fakticky lhůtu prodlužovaly i přes jejich následně soudem prohlášenou nezákonnost. Dle NSS těmto úkonům nelze odnímat jejich účinky na běh lhůty pro stanovení daně, pokud se ovšem nejedná o úkony toliko formální, účelově vydané čistě (nebo převážně) za účelem jejího prodloužení.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci tvrzeného nezákonného zásahu z důvodu absence výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení před zahájení daňové kontroly, neboť daňová kontrola měla v posuzovaném případě vymezen větší rozsah, než v předchozích daňových kontrolách, ve kterých správce daně mohl znát relevantní skutečnosti týkající se části prověřovaných nákladů. Z tohoto důvodu NSS nepřisvědčil daňovému subjektu, že by správce daně postupoval nezákonně, pokud výzvu dle § 145 odst. 2 daňového řádu nevydal.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze pro nepřezkoumatelnost. NSS uvedl, že je rozsudek vnitřně rozporný a nelze z něj seznat, v jakých skutkových okolnostech daňový podvod spočíval a z čeho plyne vědomost daňového subjektu o účasti na podvodu, proto není zřejmé, proč městský soud považoval žalobní argumentaci za nedůvodnou. Rozhodnutí Finanční správy NSS nepřezkoumával.

 


NSS nevyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci zásahové žaloby, kterou Krajský soud v Ostravě usnesením odmítl. NSS vymezil na základě judikatury limity možnosti zásahové žaloby a dospěl k závěru, že krajský soud posoudil správně otázku nepřípustnosti zásahové žaloby v případě neuznání uplatnění plné moci, neboť tyto námitky je možné uplatnit v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti správce daně a zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze. Meritem sporu bylo posouzení jednání správce daně jako nezákonného zásahu ve věci oznámení o zahájení daňové kontroly nepříslušným správcem daně a absence výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení. Dle NSS byla krajským soudem nesprávně posouzena otázka splnění podmínek pro vydání výzvy k podání dodatečného daňového tvrzení, neboť ze spisové dokumentace není patrné, že by správce daně disponoval jakýmikoliv indiciemi týkajícími se subjektivní stránky účasti daňového subjektu na případném podvodném řetězci.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla zákonnost rozhodnutí správce daně o zřízení zástavního práva. NSS zdůraznil, že v případě rozhodování o zákonnosti rozhodnutí o zřízení zástavního práva jsou irelevantní námitky proti exekučním příkazům i proti zajišťovacím příkazům, přičemž splnění podmínek pro jejich vydání se přezkoumává v těchto soudních řízeních samostatně a odděleně. NSS potvrdil, že zřízení zástavního práva bylo v daném případě k výši zajištěné částky daně přiměřené a rozumné, bylo schopno zajistit zaplacení dlužné částky do budoucna a zároveň nebránilo daňovému subjektu věc nadále užívat pro svoji podnikatelskou činnost.

 


NSS zamítl kasační stížnost finanční správy ohledně důvodnosti nařízení přezkoumání autoremedurního rozhodnutí správce daně. V posuzované věci bylo nařízeno přezkoumání rozhodnutí, aniž by byly splněny zákonné podmínky stanovené § 121 odst. 1 daňového řádu (podle kterého správce daně z moci úřední nařídí přezkoumání rozhodnutí, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právním předpisem). Soud konkretizoval, že jako důvody pro nařízení přezkumu orgány finanční správy označily spolu úzce související tvrzení o nedostatečně zjištěném skutkovém stavu původním správcem daně a tvrzení o nesprávné aplikaci § 25 odst. 1 písm. w) ve spojení s § 24 odst. 2 písm. zc) ZDP. Orgány finanční správy tedy nepoukázaly na konkrétní nezákonnost, nýbrž toliko na pochybnosti o zákonnosti. Tvrzení o nedostatečně zjištěném skutkovém stavu však není důvod pro nařízení přezkoumání autoremedurního rozhodnutí.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, když ve věci přeplatku a vztahu § 242 odst. 2 daňového řádu a § 324 odst. 3 insolvenčního zákona uzavřel, že není možné započíst přeplatek vzniklý na základě daňových povinností, které vznikly nejpozději dnem předcházejícím dni účinnosti rozhodnutí o úpadku, na splatné daňové pohledávky, které nejsou pohledávkami za majetkovou podstatou, neboť aplikací pravidla obsaženého v § 242 odst. 2 daňového řádu by došlo k nepřípustnému zvýhodnění správce daně jako věřitele v insolvenčním řízení. NSS tak posoudil střet těchto dvou ustanovení daňového řádu a insolvenčního zákona a uvedl, že § 324 odst. 3 insolvenčního zákona na rozdíl od § 140 insolvenčního zákona představuje speciální rozšíření zákazů zápočtů uvedených v § 140 odst. 3 insolvenčního zákona týkající se pouze reorganizace, a proto pravidlo o speciálnosti (přednosti) § 242 odst. 2 daňového řádu před obecnými ustanoveními insolvenčního zákona v nyní projednávané věci nelze uplatnit.

 


NSS na základě nečinnostní žaloby zamítl kasační stížnost žalobce ve věci poskytnutí autentizačních údajů k EET, přičemž potvrdil, že se žalobce nemůže domáhat určení nezákonnosti zásahu, který k okamžiku rozhodnutí soudu trvá. Ve věci samotné, kdy jádrem sporu byla právní otázka vady podání spočívající v nedodržení způsobu (zvláštních forem) stanovených v zákoně o evidenci tržeb pro podání žádosti o poskytnutí autentizačních údajů, NSS potvrdil, že § 13 zákona o evidenci tržeb představuje zvláštní právní úpravu vůči § 71 daňového řádu a v případě nedodržení předepsané formy se jedná o podání vadné.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, kdy předmětem sporu byl úrok z neoprávněného jednání správce daně. Stran nároku na úrok NSS přisvědčil názoru Finanční správy v tom, že pokud dojde k úhradě daně sice po právní moci rozhodnutí o stanovení daně, ale v důsledku podání žaloby, je této přiznán odkladný účinek a úhrada je provedena zároveň až po přiznání odkladného účinku žalobě, nemá daňový subjekt na úrok z neoprávněného jednání správce daně nárok. Stejně tak NSS přisvědčil názoru Finanční správy, že v případě neoprávněného vymáhání a případného úroku nepostačuje k jeho přiznání samotná existence daňové exekuce, ale musí dojít k vymožení nějaké částky, jinak není co úročit.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla otázka přeplatku na dani a úroku z neoprávněného jednání správce daně. NSS potvrdil názor Finanční správy, že lhůta k vrácení přeplatku a předepsání úroku z neoprávněného jednání správce daně běží nikoliv od zrušujícího rozsudku, kterým bylo zrušeno rozhodnutí o odvolání, nýbrž až od zrušení rozhodnutí o stanovení daně. NSS konstatoval, že takový postup orgánů správy daní je současně v souladu se smyslem a účelem zákonné úpravy institutu úroku z neoprávněného jednání správce daně, jež má sloužit ke kompenzaci majetkové újmy vzniklé daňovému subjektu v důsledku nezákonně stanovené daně a kterého lze využít až tehdy, kdy je otázka zákonnosti stanovení této daně již definitivně vyřešena. V opačném případě by mohlo docházet k rozporu se zásadou efektivity a hospodárnosti daňového řízení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu proti usnesení Krajského soudu v Ostravě, kterým byla odmítnuta žaloba o nečinnosti finančního úřadu ve věci rozhodnutí o námitce s odůvodněním, že výsledkem řízení o námitce podle § 159 daňového řádu, jíž se brojí proti připsání úroku z posečkání na osobní daňový účet, nemůže být rozhodnutí ve věci samé.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze z důvodu, že je vnitřně rozporný, tedy nepřezkoumatelný pro nesrozumitelnost. Městský soud totiž uvedl, že postup k odstranění pochybností nemůže nahrazovat daňovou kontrolu, a proto, aniž by se zabýval předmětem sporu (účast na daňovém podvodu), zrušil rozhodnutí o odvolání i platební výměry prvostupňového správce daně a věc mu vrátil k dalšímu řízení s tím, že je namístě zahájit daňovou kontrolu. Takový postup však daňový řád na rozdíl od správního řádu neumožňuje.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci žádosti o prominutí příslušenství daně, a to na základě obdobných skutkových okolností jako v rozsudku NSS sp. zn. 10 Afs 35/2020. Při posuzování žádosti o prominutí příslušenství daně může být odkázáno na usnesení o zahájení trestního stíhání či z něj citováno, nelze však rezignovat na vlastní popis skutkového stavu, bez kterého není daňovému subjektu dána možnost polemiky se závěry správce daně. Bylo na správci daně, aby přezkoumatelným způsobem zdůvodnil, jakým konkrétním způsobem daňový subjekt v posledních 3 letech závažným způsobem porušil daňové nebo účetní právní předpisy, správce daně však na řádné odůvodnění rozhodnutí rezignoval.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, ve které se domáhal stanovení daně podle pomůcek a zohlednění tzv. esenciálních výdajů. Daňový subjekt neprokázal část výdajů za subdodávky stavebních prací, ani nepředestřel přehledný a důvěryhodný obraz o celé transakci, proto není možné kvalifikovat sporné výdaje jako daňově účinné pouze na základě skutečnosti, že deklarované práce byly provedeny a výše příjmů není sporná. NSS uzavřel, že nebyly splněny podmínky pro přechod na pomůcky a rovněž nebyly splněny podmínky pro uznání tzv. esenciálních výdajů.

 


NSS vyhověl všem námitkám v kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, když nepřisvědčil jeho závěru, že řízení o správním deliktu za nedodržení cenových předpisů nebylo vůbec zahájeno, bylo-li oznámení o jeho zahájení zasláno toliko advokátovi, který předložil plnou moc pouze v rámci kontrolního řízení, jelikož v průběhu řízení o deliktu činil kroky jako zástupce stěžovatele.

 


NSS zamítl kasační stížnost stěžovatelky a potvrdil závěry Krajského soudu v Hradci Králové a postup Finanční správy ve věci uložení pokuty za správní delikt spočívající v nedodržení závazného postupu při kalkulaci ceny, když v této kalkulaci zdravotních výkonů stěžovatelka uplatňovala náklady na minutovou sazbu, které nebyly doložitelné z jejího účetnictví. NSS naznal, že o existenci pravidel cenové regulace dopadající na stěžovatelku není pochyb (cenové předpisy MZ) a k nedodržení závazného postupu v daném případě jednoznačně došlo, správní orgány dostatečně zjistily skutkový stav a správně podřadily porušení stěžovatelky pod skutkovou podstatu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu. Předmětem sporu byla otázka neplatnosti či platnosti smlouvy, kterou podepisovala tatáž osoba jako jednatel jednočlenné právnické osoby v pozici prodávajícího a zároveň jako kupující fyzická osoba – společník i jednatel této právnické osoby. Finanční správa vyšla z názoru, že takto uzavřená kupní smlouva je v důsledku absence úředně ověřených podpisů (s ohledem na uvedené specifické okolnosti) absolutně neplatná. NSS se s tímto názorem neztotožnil na podkladě rozsudku velkého senátu občanskoprávního a obchodního kolegia ze dne 10. 6. 2020, č. j. 31 ICdo 36/2020 – 103 judikoval, že skutečnost absence úředně ověřených podpisů sama o sobě nepostačuje pro závěr, že tato smlouva je absolutně neplatná podle § 588 věta prvá OZ pro zjevné narušení veřejného pořádku. Pro takový závěr je nutno zkoumat i další skutkové okolnosti a dospět na základě těchto k závěru, zda i přes absenci úředního ověření nedošlo k naplnění smyslu a účelu právní normy v tomto ustanovení obsažené. Je nutno se zaměřit zejména na to, zda okolnosti konkrétní věci nezakládají jistotu o obsahu smlouvy a o tom, zda a kdy byla smlouva uzavřena.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav a potvrdil tím závěr Městského soudu v Praze, že se jedná o rozhodnutí předběžné povahy.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně, kdy nepřisvědčil závěru krajského soudu o tom, že by výslovné nevypořádání námitky likvidačního dopadu odvodu mělo za následek nepřezkoumatelnost rozhodnutí o odvolání. Předmětná námitka byla dílčí částí námitkového bodu brojícímu proti výši vyměřených odvodů, proti kterému odvolací orgán postavil úplný výčet okolností, které při stanovení odvodů vzal v potaz, takové odůvodnění odpovídalo závěrům judikatury NSS.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Brně a rozhodnutí odvolacího orgánu. Jak uvedl NSS, meritem projednávané věci byla otázka posouzení toho, zda se krajský soud (potažmo i správci daně) dostatečně zabývali otázkou zjištění ze souvisejícího daňového řízení dodavatele ve vztahu k prokázání deklarovaného plnění. NSS vytknul správci daně rozdílné posouzení svědecké výpovědi u dodavatele a daňového subjektu, kdy v jednom případě byla tato výpověď osvědčena za důkaz prokazující uskutečnění plnění a v případě příjemce plnění nikoliv.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy ve věci žádosti o navrácení lhůty pro vyjádření se ke skutečnostem zjištěným v odvolacím řízení a navržení provedení dalších důkazních prostředků dle § 115 odst. 2 daňového řádu, kterou je možno podat nejpozději do vydání rozhodnutí o odvolání. Jestliže byla žádost o navrácení lhůty podána až po vydání rozhodnutí o odvolání, pak je taková žádost nepřípustná, a veškeré námitky týkající se důvodnosti navrácení lhůty jsou bezpředmětné. S vydáním rozhodnutí o odvolání právo požádat o navrácení lhůty zaniká, resp. žádost podaná po vydání rozhodnutí o odvolání je opožděnou, a tedy zjevně právně nepřípustnou dle § 106 odst. 1 písm. b) daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci žádosti o vrácení správního poplatku za vydání opisu listin. NSS se ztotožnil se závěry Finanční správy, že kopie požadovaných listin z daňového spisu již byly daňovému subjektu doručeny prostřednictvím zplnomocněného zástupce, opakované poskytnutí tak správně podléhalo poplatkové povinnosti.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v otázce zřízení zástavního práva, kdy uzavřel odlišně od správní praxe Finanční správy, že podmínkou pro zřízení zástavního práva je pravomocně stanovená daň, což v daném případě nebylo splněno, neboť o dani probíhalo odvolací řízení.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu v otázce prominutí penále. Podstatou souzené věci byla otázka, zda mohl správce daně v případě splnění zákonem stanovených podmínek pro vyhovění žádosti o prominutí penále přihlédnout k intenzitě, povaze či dalším okolnostem jednání, které bylo skutkovým a právním základem penále, a rozhodnout tak, že penále (a to ani z části) nepromine. S odkazem na usnesení rozšířeného senátu ze dne 26. 1. 2021, sp. zn. 1 Afs 236/2019 - 83 NSS uzavřel, že při posuzování splnění podmínek dle § 259c odst. 2 daňového řádu se nebere v úvahu porušení daňových předpisů, které je skutkovým a právním základem uložení penále, o jehož prominutí daňový subjekt žádá. K tomuto porušení však správce daně přihlédne v rámci správního uvážení dle § 259a odst. 2 daňového řádu a s ohledem na povahu, intenzitu či jiné okolnosti tohoto porušení nemusí penále prominout.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byl soulad zákonné úpravy zdanění emisních povolenek darovacích daní v letech 2011 a 2012 s právem Evropské unie a ústavním pořádkem ČR. NSS v daném případě potvrdil závěry Finanční správy stran řešeného porušení práva Evropské unie, ohledně retroaktivity a legitimního očekávání. V případě zdanění emisních povolenek daní darovací odkázal NSS již na svou ustálenou judikaturu v této věci např. na rozsudky sp. zn. 7 Afs 103/2012 - 91, sp. zn. 6 Afs 230/2018 - 53 nebo sp. zn. 1 Afs 346/2016 - 54.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci posouzení oprávněnosti předepsání úroků z prodlení. NSS dospěl k závěru, že správní orgány byly při uplatnění úroků z prodlení v posuzované věci pro absenci přechodných ustanovení k novelizovanému § 252 odst. 2 daňového řádu vázány právními předpisy platnými v době vzniku dluhu na dani, tj. měly postupovat dle znění účinného do 31. 12. 2014 a uplatnit tak úrok z prodlení nejdéle za 5 let prodlení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci daně silniční ohledně možnosti snížení sazby daně podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční. NSS potvrdil závěr správce daně, dle kterého nebyla splněna jedna z podmínek pro uplatnění snížené sazby daně, když vozidlo bylo používáno k samostatné činnosti daňového subjektu. Provádění dokazování směřujícího k prokázání dalších podmínek pro toto beneficium by bylo dle NSS neefektivní.

 


NSS na základě kasační stížnosti podané žalobcem zrušil rozsudek Městského soudu v Praze i rozhodnutí o odvolání. Spor se týkal uložení odvodu výnosu z provozování SMS soutěže jako loterie nebo jiné podobné hry bez příslušného povolení. NSS ve shodě s předchozím svým rozsudkem ve věci uložení pokuty vycházející ze stejných skutkových zjištění a důkazních prostředků konstatoval, že správní orgány ani Městský soud v Praze se nezabývaly otázkou, zda žalobce provozoval soutěž za účelem dosažení zisku.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy v procesní otázce. Předmětem sporu bylo, jak měl odvolací orgán rozhodnout o odvolání proti úroku z vratitelného přeplatku za situace, kdy byl předmětný úrok v době rozhodování o odvolání již daňovému subjektu jiným rozhodnutím částečně přiznán. Odvolací orgán v tomto případě odvolání zamítl a potvrdil prvostupňové rozhodnutí s odkazem, že sporný úrok byl daňovému subjektu přiznán jiným rozhodnutím. NSS však kreativním výkladem dospěl k závěru, že daná věc měla řešení v rozdělení předmětu sporu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy. Otázce namítané prekluze NSS nepřisvědčil a uvedl, že platební výměr byl vydán před uplynutím lhůty pro stanovení daně. Účinky dle § 148 odst. 2 písm. b) daňového řádu na prodloužení lhůty pro stanovení daně má i nepravomocné rozhodnutí správce daně, což plyne ze samotného znění tohoto zákonného ustanovení, kdy účinky vyvolává právě oznámení rozhodnutí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy v případu žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. NSS posuzoval zejména otázku, zda zde existoval ospravedlnitelný důvod pro nepodání kontrolního hlášení. S ohledem na osobu daňového subjektu (advokát se specializací na daňové právo a předseda rady spolku Unie daňových poplatníků) a možnost ověřit si správnost podání na elektronickém portálu Finanční správy NSS neshledal, že by zde takový důvod existoval.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ústí nad Labem. Meritem sporu bylo odepření vydání písemnosti z vyhledávací části spisu a vedení spisu. Krajský soud musí důsledněji zhodnotit povahu listin zařazených do vyhledávací části spisu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy meritem věci bylo posouzení okamžiku uplatnění plné moci pro zahájení daňové kontroly u správce daně. NSS v této věci konstatoval, že k tomu, aby byla plná moc vůči správci daně účinná ve smyslu § 27 odst. 2 daňového řádu, postačuje, že byla u správce daně uplatněna tak, že mu byla při zahájení daňové kontroly prostě předložena k nahlédnutí, tedy k možnosti seznámit se s jejím obsahem. Z následného doručení plné moci správci daně až po zahájení daňové kontroly nelze dovozovat, že by správce daně jednal s osobou neoprávněnou za daňový subjekt jednat.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neprokázání realizace reklamy v deklarovaném rozsahu na stadionu FC Baník. NSS se ve svém rozhodnutí zabýval skutkovým stavem a přenesením důkazního břemene jen okrajově, hlavním předmětem řízení bylo vypořádání procesních námitek týkajících se namítané podjatosti pracovníka kontroly z důvodu podání trestního oznámení a dále uplynutí prekluzívní lhůty pro stanovení daně. Ve všech bodech dal NSS za pravdu správci daně.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu. Meritem sporu byla zákonnost rozhodnutí o změně exekučních titulů a doručování předcházejících rozhodnutí. Totožné právní otázky týkající se vad doručování již byly vyřešeny rozsudkem NSS ze dne 15. 8. 2019 sp. zn. 7 Afs 17/2019 a proto na ně soud odkázal, přičemž neshledal důvod odchýlit se od dříve prezentovaného názoru, že rozhodnutí a jiné dokumenty byly doručeny v souladu se zákonem.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a uzavřel, že podání žaloby proti rozhodnutí o odvolání o dani nebrání správci daně vydání exekučního příkazu. Stejně tak podání žádosti o posečkání není překážkou nařízení exekuce, neboť důvodem pro úplné či částečné zastavení daňové exekuce je pouze povolení posečkání úhrady nedoplatku, nikoli již žádost o toto povolení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, kdy při posouzení doby úročení neoprávněného vymáhání plně vyšel ze svého nedávného rozsudku ze dne 15. 12. 2020, sp. zn. 3 Afs 155/2019 – 40 ve věci totožného daňového subjektu. NSS tak potvrdil svůj recentní závěr, že úrok z neoprávněného vymáhání náleží po dobu od zahájení exekuce do jejího skončení.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, když se zabýval možností doměření daně po uplynutí lhůty pro placení daní. NSS dospěl k závěru, že ustanovení § 160 daňového řádu skutečně nedává žádný prostor pro jiný výklad, než že lhůta pro placení začne běžet náhradním dnem splatnosti daně, jak toto ustanovení výslovně stanoví. Z ničeho neplyne, že by se tak nemohlo stát, pokud už dříve uplynula dřívější lhůta pro placení téže daně téhož daňového subjektu.

 


NSS nevyhověl kasační stížnosti Finanční správy a potvrdil závěr Krajského soudu v Hradci Králové, dle kterého v posuzovaném případě neprodloužením lhůty pro vyjádření se ke zjištěným skutečnostem a důkazům, které je prokazují, a pro případné navržení dalších důkazních prostředků dle § 115 odst. 2 daňového řádu došlo k porušení ustanovení o řízení před odvolacím orgánem. Z daňového řádu totiž nevyplývá povinnost daňového subjektu vyjádřit se v původně stanovené lhůtě alespoň k těm skutečnostem, jež prodloužení lhůty nevyžadují.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci zřízení zástavního práva k nemovité věci. Zástavní právo vzniká doručením rozhodnutí o jeho zřízení příslušnému katastrálnímu úřadu, a to i s účinky vůči účastníkům řízení. Okamžik doručení rozhodnutí účastníkům řízení je tak nerozhodný, což platí i pro posouzení uplynutí prekluzivní lhůty pro placení daně, především ve vztahu k ustanovení § 160 odst. 3 písm. b) daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci uložené pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie, tzv. „kvízomatů“. Dle NSS rozhodnutí žalovaného nabylo právní moci až po uplynutí subjektivní roční prekluzivní lhůty dle § 48 odst. 3 zákona o loteriích, a to z důvodu, že NSS posoudil rozdílně okamžik určující počátek běhu této lhůty, tj. okamžik, kdy se správní orgán kvalifikovaně o porušení povinností dozvěděl.

 


NSS zamítl kasační stížnosti daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla zákonnost exekučních příkazů, kterými bylo postiženo jiné majetkové právo dlužníka. NSS na podkladě námitky nicotnosti z důvodu nesprávného označení poddlužníka - Policie ČR - dovodil, že formálně nesprávné označení poddlužníka v napadených rozhodnutích, kdy je nepochybné, že poddlužníkem je Česká republika, jehož jménem jedná příslušná organizační složka, zde Policie ČR, nezpůsobuje nicotnost exekučních příkazů. Formální nedostatky v označení poddlužníka nezakládají pochybnosti o tom, vůči jakému subjektu bude správce daně případně uplatňovat poddlužnickou žalobu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil, že bylo namístě odmítnout zásahovou žalobu ve věci zastavení řízení o neprodloužení lhůty k vyjádření. Dle NSS zastavení řízení o žádosti o prodloužení lhůty k vyjádření ve věci, proti němuž stěžovatel brojí, je právě takovým procesním úkonem, kterým správce daně pouze upravuje postup v řízení. Samotným zastavením řízení o žádosti o prodloužení lhůty není nijak zasaženo do práv daňového subjektu.

2020

NSS na základě kasační stížnosti Finanční správy zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Spor se týkal uplynutí prekluzivní lhůty pro uložení odvodu z výnosu z nepovolené loterie tzv. "kvízomatů". Krajský soud z důvodu absence zákonného stanovení prekluzivní lhůty k uložení povinnosti odvést výnos z nepovolené loterie dle zákona o loteriích nesprávně použil analogii ustanovení prekluzivní lhůty pro správní delikty dle téhož zákona, neboť se dle jeho názoru v obou případech mělo jednat o instituty sankční, jež jsou zařazeny nejen do stejné části zákona, ale rovněž do téhož ustanovení. V návaznosti na uvedené krajský soud vyhodnotil, že žalovaný rozhodl po uplynutí jednoleté prekluzivní lhůty. NSS však v souladu s názorem Finanční správy odmítl názor krajského soudu a naznal, že pro určení lhůty k uložení povinnosti odvést výnos z nelegální loterie je třeba analogicky postupovat dle § 41h odst. 3 zákona o loteriích, jenž odkazuje na daňový řád, jelikož uložení povinnosti odvodu výnosu z nelegální loterie je na rozdíl od uložení pokuty primárně reparační. Na lhůtu pro uložení odvodu z výnosu z nepovolené loterie pak analogicky dopadá ustanovení § 148 daňového řádu a k uplynutí prekluzivní lhůty nedošlo.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci žádosti o prominutí pokuty za nepodání kontrolního hlášení. NSS dospěl k závěru, že správce daně vydal nepřezkoumatelná rozhodnutí, neboť z nich nebylo zřejmé, zda správce daně rozhodl o části předmětu řízení nebo o celku. Jelikož výrok zněl tak, že žádost se zamítá, aniž by současně bylo zřejmé, že další žádosti byly vyloučeny k samostatnému projednání, je výrok rozhodnutí v rozporu s jeho odůvodněním, které se vztahovalo pouze k jedné pokutě vyměřené jedním platebním výměrem.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti stěžovatele ve věci uložení pokuty za provozování SMS soutěže jako loterie nebo jiné podobné hry bez příslušného povolení. NSS konstatoval, že Městský soud v Praze si, stejně jako žalovaný, počínal nezákonným způsobem, když se odmítl zabývat tvrzením stěžovatele, že v daném případě soutěže neprovozoval za účelem zisku (a žádného zisku ani nedosahoval). Provozování soutěží za účelem dosažení zisku je totiž předpokladem pro to, aby dotčené soutěže vůbec spadaly do věcné působnosti zákona o loteriích. NSS je také názoru, že orgány Finanční správy ani Městský soud v Praze se dostatečně nezabývaly otázkou, zda jednání stěžovatele naplňuje takovou míru společenské škodlivosti, aby vůbec mohlo být postižitelné v režimu správního trestání, a uvádí, že tuto soutěž lze jen stěží srovnávat s klasickými hazardními hrami typu výherních automatů, či kupříkladu karetních hazardních her.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci ochrany před nezákonným zásahem ve vztahu k vyrozumění o neúčinnosti žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav. NSS potvrdil, že prostřednictvím žaloby na ochranu před nezákonným zásahem (§ 82 a násl. s. ř. s.) nelze podrobovat testu zákonnosti jednotlivé procesní úkony správce daně, které zpravidla směřují k vydání rozhodnutí a samy o sobě nepředstavují zásah do práv daňového subjektu, neboť tvrzená práva může daňový subjekt uplatnit v daňovém řízení a posléze žalobě proti konečnému rozhodnutí Finanční správy.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ČR ve věci dodatečného vyměření daně z příjmů fyzických osob podle pomůcek. Orgány Finanční správy ČR postupovaly dle rozhodnutí soudu správně, když nepovolily obnovu řízení. Daňový subjekt jako důvod pro obnovu řízení namítal „zfalšování“ svého účetnictví třetí osobou, přičemž nepodal proti dodatečnému vyměření daně dle pomůcek opravný prostředek. NSS konstatoval, že daňový subjekt si musel být vědom skutečného objemu své podnikatelské činnosti a rovněž podepsal daňové přiznání založené na „zfalšovaném“ účetnictví. Měl tak možnost nesprávnost účetnictví, za jehož vedení odpovídá, uplatnit v řízení o opravném prostředku. Tato skutečnost tak není důvodem pro povolení obnovy řízení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu. Předmětem sporu byla výše úroku z neoprávněného vymáhání, když NSS uzavřel, že § 254 odst. 2 daňového řádu upravuje i dobu úročení a daňovému subjektu náleží úrok od zahájení daňové exekuce do jejího skončení. Na sklonku účinné právní úpravy (s ohledem na novelu daňového řádu účinnou od 1. 1. 2021, která se dotýká mj. i úroku z neoprávněného vymáhání) tak NSS vyložil ustanovení odlišně od dlouholeté správní praxe Finanční správy stran počítání úroku dle § 254 odst. 2 daňového řádu, dle níž byl úrok přiznáván za dobu od připsání peněžních prostředků na účet správce daně do jejich reálného vrácení (či užití přeplatku na jiný nedoplatek).

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze. Předmětem kasační stížnosti je posouzení otázky, zda správce daně u daňového subjektu řádně zahájil daňovou kontrolu daně z přidané hodnoty, resp. rozšířil tuto daňovou o další zdaňovací období se zmocněncem, který nebyl pro toto zdaňovací období zmocněn. NSS přisvědčil městskému soudu v tom, že se správce daně dopustil procesního pochybení, tato vada však neměla vliv na zákonnost napadeného správního rozhodnutí, neboť další kroky, jako prokazovací výzvy, doručoval správce daně přímo daňovému subjektu a tento se choval tak, že mu bylo znáno, že daňová kontrola probíhá.

 


kontroly - časově náročné dokazování v rámci POP NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze, který zrušil rozhodnutí odvolacího orgánu i prvostupňového správce daně z důvodu, že správce daně nezahájil daňovou kontrolu, ale prováděl časově náročné dokazování v rámci postupu k odstranění pochybností. NSS konstatoval, že napadený rozsudek je stižen vadou řízení před soudem, která měla vliv na zákonnost rozhodnutí o věci samé, neboť městský soud odůvodnil zrušení rozhodnutí správce daně obou stupňů vadou řízení (nezahájení daňové kontroly), která nebyla daňovým subjektem jako žalobcem vůbec namítána. NSS se tak vůbec nevyjádřil k ostatním kasačním námitkám, neboť to bylo nadbytečné.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, která brojila pouze proti postupu Městského soudu v Praze spočívajícímu v nevyhovění žádosti daňového subjektu o odročení jednání z důvodu, že zástupce daňového subjektu se na jednání nemohl dostavit. Dle NSS daňový subjekt nedoložil a tedy ani neprokázal tvrzený důvod pro odročení jednání a neposkytl dostatek informací k tomu, aby soud mohl shledat naplnění podmínek pro odročení dle § 50 s. ř. s. NSS proto postup městského soudu aproboval.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci daně silniční ohledně možnosti snížení sazby daně podle § 6 odst. 9 zákona o dani silniční. Dle názoru NSS správce daně nebyl povinen vyzvat daňový subjekt, jakožto podnikatele, aby dotvrdil konkrétní měsíce, v nichž předmětné vozidlo k podnikání nevyužíval, a aby tato svá tvrzení prokázal. S ohledem na ustanovení § 6 odst. 9 zákona o dani silniční, které nepřipouští možnost snížení sazby daně pro podnikající subjekty, se jedná o úkon směřující k prokázání skutečnosti nemohoucích ovlivnit výsledek řízení a nejedná se tudíž o vadu řízení. Pokud totiž správce daně správně naznal, že daňový subjekt nesplňuje byť jen některou podmínku pro uplatnění snížení sazby daně, bylo by z hlediska hospodárnosti řízení vskutku neefektivní provádět dokazování směřující k prokázání dalších podmínek pro toto beneficium.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Jednalo se již o druhé rozhodnutí NSS v této věci (v prvním kole bylo vyhověno kasační stížnosti Finanční správy a věc byla vrácena zpět k rozhodnutí Krajskému soudu v Ostravě). Předmětem sporu byla otázka, zda lze podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost i v případě uplynutí tříleté subjektivní lhůty pro stanovení daně, nebo zda postačí učinit takový úkon do konce desetileté objektivní prekluzivní lhůty. NSS k tomu uvedl, že neexistují žádné pochyby o tom, že v případě marného uplynutí tříleté subjektivní prekluzivní lhůty není možné daň stanovit, a to bez ohledu na zbývající část desetileté objektivní prekluzivní lhůty. Za této situace tedy nemůže daňový subjekt platně podat dodatečné daňové přiznání na nižší daňovou povinnost, neboť lhůta pro stanovení daně již skončila a dále neběží.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu proti usnesení Krajského soudu v Praze, kterým zamítl žalobu pro opožděnost. V kasační stížnosti se NSS zabýval toliko okolnostmi doručení rozhodnutí o odvolání, aniž by přezkoumával jeho obsah. NSS konstatoval, že originál doručenky vztahující se k doručování rozhodnutí prokazuje, že byl učiněn neúspěšný pokus o doručení zásilky obsahující rozhodnutí. Tento den byla zásilka připravena k vyzvednutí a daňový subjekt byl poučen o tom, že nevyzvedne-li si uloženou písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla připravena k vyzvednutí, považuje se desátý den této lhůty za den doručení. Za den doručení rozhodnutí se tedy považuje ve smyslu § 47 odst. 2 daňového řádu desátý den (pátek) bez ohledu na to, že fakticky byla poštou vydána zásilka adresátovi až v pondělí, a tento den byl uveden na doručence.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy. Předmětem sporu byla otázka, zda správce daně nezákonně zastavil řízení zahájené podáním dodatečného daňového přiznání (dodatečné daňové přiznání bylo podáno ke zdaňovacímu období, kde již dříve bylo soudem přezkoumáno a potvrzeno odepření nároku na odpočet). NSS shodně s Krajským soudem v Brně konstatoval, že dodatečné daňové přiznání by s ohledem na jeho důvody (zpětvzetí žaloby o určení vlastnického práva personálně propojeným subjektem) nemohlo vést k prokázání uskutečnění zdanitelného plnění a ke stanovení nižší daně, a proto správce daně řízení zastavil důvodně.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci úroku z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 daňového řádu) ve vztahu k rozhodnutím stran daně darovací z bezúplatně přidělených emisních povolenek v letech 2011 a 2012. Dle NSS daňovému subjektu vznikl nárok na úrok dle § 254 daňového řádu již vydáním platebního výměru, na základě kterého darovací daň uhradil. Správce daně totiž nesl při vyměření darovací daně plnou odpovědnost za její správné stanovení již v dílčí fázi vyměření daně. Daňový subjekt se na pochybení správce daně nikterak nepodílel a nelze mu ani vytýkat, že se nebránil. Svůj pohled NSS omezil výlučně na pole procesního postupu vymezeného § 18 zákona o trojdani, pro který je charakteristické rozhodování správce daně o dani, kdy jde, slovy NSS, o rozdílnou koncepci oproti povinnostem daňových subjektů týkajícím se jiných daní. Jakákoli specifika případů dle NSS nezavdávají důvod odklonu od již zaužívané judikatury NSS.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu. Důvodem bylo uplynutí lhůty pro vydání rozhodnutí o odvolání ve smyslu 168 odst. 1 daňového řádu v důsledku nedůvodně vydané výzvy k odstranění vady podání spočívající v nedoložení příslušné plné moci. Plná moc zněla na daňovou kontrolu a řízení související, za což je dle NSS nutno považovat i řízení ve věci zajišťovacího příkazu. NSS tak neaproboval letitou správní praxi Finanční správy, kterou i soudní praxe dlouhodobě akceptovala, přičemž se odklonil od vlastního, do té doby výrazně restriktivnějšího, výkladu rozsahu plné moci znějící na daňovou kontrolu.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci úroku z neoprávněného jednání správce daně (§ 254 daňového řádu) ve vztahu k rozhodnutím stran daně darovací z bezúplatně přidělených emisních povolenek v letech 2011 a 2012. Dle NSS daňovému subjektu vznikl nárok na úrok dle § 254 daňového řádu již vydáním platebního výměru, na základě kterého darovací daň uhradil. Správce daně totiž nesl dle NSS při vyměření darovací daně plnou odpovědnost za její správné stanovení již v dílčí fázi vyměření daně. Daňový subjekt se na pochybení správce daně nikterak nepodílel a nelze mu ani vytýkat, že se mu nebránil. Svůj pohled NSS omezil výlučně na pole procesního postupu vymezeného § 18 zákona o trojdani, pro který je charakteristické rozhodování správce daně o dani, kdy jde, slovy NSS, o rozdílnou koncepci oproti povinnostem daňových subjektů týkajícím se jiných daní.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě. Spor se týkal uložení pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie nebo jiné podobné hry (kvízomaty), kdy jádrem sporu bylo posouzení tzv. "otázky poslední záchrany", tj. nadstavbové hry, při které hráč mohl získat zpět své prohrané peněžní prostředky. NSS v souladu se svým předchozím rozsudkem v obdobné věci odmítl názor Krajského soudu v Ostravě, že závěry Finanční správy jsou nedostatečné a nepřezkoumatelné, a to ve všech bodech. V případě stěžejní argumentace oddělenosti "otázky poslední záchrany" od předchozí (válcové) hry shledal NSS závěry Finanční správy jako srozumitelné a přezkoumatelné, samotnou hru "otázka poslední záchrany" vyhodnotil v souladu s kasační stížností a žalovaným rozhodnutím jako hru založenou na náhodě v míře větší než nezanedbatelné, a tedy za loterii nebo jinou podobnou hru dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy a vyjádřil se k právní otázce, zda změna okolností rozhodných pro stanovení daně provedená § 11 odst. 7 zákona č. 338/1992 Sb. (zdanění speciální vyšší sazbou u nemovitostí v obchodním majetku), je takovou změnou okolností, která zakládá povinnost podat daňové přiznání nebo jde o změnu, která nezakládá povinnost podat daňové přiznání a správce daně k ní přihlédne z moci úřední. Finanční správa vycházela ze zavedené správní praxe, že v důsledku novely provedené zákonem č. 65/2000 Sb.., na základě níž došlo k vložení § 11 odst. 7 zákona č. 338/1992 Sb., je změnou okolností rozhodnou pro stanovení daně, která zakládá povinnost podat daňové přiznání. NSS tento názor nesdílel a dospěl k závěru, že tato změna je pouze změnou sazby daně a tudíž povinnost podat daňové přiznání poplatníkům nevzniká.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil, že nečinnostní žalobou se nelze domáhat přezkoumání správnosti (zákonnosti) rozhodnutí Finanční správy. NSS opětovně zdůraznil, že předmětem řízení o nečinnostní žalobě je pouze otázka, zda správní orgán měl (má) povinnost vydat rozhodnutí ve věci samé nebo osvědčení, ale ve stanovené lhůtě tak neučinil. Vydal-li, jako v nyní posuzované věci, správce daně rozhodnutí, není nečinný a žaloba na ochranu proti jeho nečinnosti nemůže být úspěšná. Jinou otázkou je posouzení zákonnosti rozhodnutí, k čemuž však slouží žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ve smyslu § 65 s. ř. s.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, kdy spornou otázkou bylo, zda odvolání proti platebnímu výměru, které daňový subjekt doručil prostřednictvím e-mailu s uznávaným elektronickým podpisem na adresu elektronické pošty správce daně „podatelna2602@fs.mfcr.cz“, zveřejněné na webových stránkách Finanční správy České republiky, je kvalifikovaným podáním ve smyslu § 71 odst. 1 daňového řádu, které vyvolává zamýšlené právní účinky bez dalšího. NSS dospěl k závěru, že odvolání proti platebnímu výměru podané prostřednictvím elektronické adresy podatelny správce daně, jež byla zveřejněna na webových stránkách Finanční správy České republiky, formou datové zprávy (e-mailu) s uznávaným elektronickým podpisem, bylo kvalifikovaným podáním ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) daňového řádu, jež má účinky bez dalšího (tj. není nezbytné je jakkoliv potvrzovat). NSS v rozsudku dále uvedl, že Finanční správa není oprávněna omezovat okruh podání, která je možné činit prostřednictvím e-mailové adresy podatelny.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy v oblasti DPH. Podstata sporu spočívala v povinnosti vypořádat námitky daňového subjektu, které ve svém důsledku nemohou mít vliv na celkový výsledek řízení. NSS uvedl, že pokud se správní orgán v rozhodnutí o opravném prostředku se všemi uplatněnými námitkami alespoň implicitně nevypořádá, je jeho rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy se vyjádřil k otázce účinnosti rozhodnutí o posečkání, resp. k otázce, od kdy je daňový subjekt povinen dodržovat podmínky stanovené v rozhodnutí o posečkání. Dle NSS je rozhodnutí vůči daňovému subjektu v souladu s § 101 odst. 5 daňového řádu účinné okamžikem oznámení, a proto porušení stanovených podmínek kdykoliv po tomto okamžiku nutně vede k tomu, že rozhodnutí dle § 157 odst. 5 daňového řádu účinnosti pozbývá.

 


NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci pokuty za přestupky neevidování tržeb a nevystavení účtenek dle zákona o evidenci tržeb a potvrdil tak postup Finanční správy. NSS v souladu se závěry Finanční správy naznal, že stěžovatelka se účelově vyhýbala povinnosti evidovat tržby, když po nepřiměřeně dlouhou dobu „neúspěšně“ realizovala nákup pokladního zařízení od dodavatelské společnosti, a v této souvislosti neprokázala, že vynaložila veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránila.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy potvrdil nepřípustnost žaloby na nezákonný zásah, neboť domáhal-li se daňový subjekt zaevidování části nadměrného odpočtu na DPH na svůj osobní daňový účet, pak měl možnost podat proti postupu (nečinnosti) Finanční správy námitku podle § 159 daňového řádu, případně podnět podle § 38 odst. 1 písm. b) téhož zákona.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci delegace místní příslušnosti. NSS odmítl argumenty daňového subjektu, když zejména poukázal na skutečnost, že místem realizace podnikatelských aktivit primárně není místo, odkud dochází k obchodnímu vedení společnosti statutárním orgánem, jak nastínil daňový subjekt v kasační stížnosti, nýbrž místo, kde dochází k reálnému každodennímu chodu daňového subjektu s ohledem na oblast jeho činnosti.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu byla důvodnost žádosti o zastavení daňové exekuce. NSS konstatoval, že nebyly naplněny důvody pro zastavení daňové exekuce na návrh podaný měsíc po jejím zahájení z důvodu § 181 odst. 2 písm. f) daňového řádu, neboť daňová exekuce prováděná dle § 190 daňového řádu postihuje i prostředky, které na tento účet dojdou do 6 měsíců ode dne vyrozumění o právní moci exekučního příkazu. S ohledem na konkrétní situaci daňového subjektu tak nebylo vyloučeno, že daňový subjekt získá další pohledávky u poskytovatele platebních služeb. Obtíže způsobené výší daňového nedoplatku, resp. jeho vymáháním, nemohou být duplicitně řešeny prostřednictvím zastavení daňové exekuce, nýbrž prostřednictvím institutu posečkání.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, když dospěl k závěru, že Krajský soud v Ostravě pochybil, pokud zrušil rozhodnutí odvolacího orgánu z důvodu uplynutí lhůty pro stanovení daně dle § 148 daňového řádu. Krajský soud v Ostravě totiž při výpočtu běhu lhůty pro stanovení daně zcela opomněl aplikovat § 38r odst. 2 zákona o daních z příjmů.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu. Předmětem sporu bylo, zda daňové přiznání, které daňový subjekt doručil na adresu elektronické pošty podatelny datovou zprávou (e-mailem) s uznávaným elektronickým podpisem, je kvalifikovaným podáním ve smyslu § 71 odst. 1 daňového řádu nebo podáním učiněným za pomocí jiných přenosových technik dle § 71 odst. 3 daňového řádu, které je nutné opakovat nebo potvrdit. NSS dovodil, že daňová přiznání, která byla zaslána formou datové zprávy s uznávaným elektronickým podpisem na e-mailovou adresu podatelny zveřejněnou Finanční správou, jsou kvalifikovaným podáním ve smyslu § 71 odst. 1 písm. a) daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu. Předmětem sporu bylo, zda realizovaný postup k odstranění pochybností místně příslušným správcem daně je nezákonným zásahem, a to při současné realizaci daňové kontroly za jiná zdaňovací období jiným finančním úřadem na základě vybrané působnosti správce daně. NSS dovodil, že se o nezákonný zásah v posuzované situaci nejedná, neboť nebylo prokázáno, že by v dané věci byly porušeny zásady spolupráce a hospodárnosti. Prostor pro poskytnutí ochrany by zde byl tehdy, pokud by Finanční správa daňovému subjektu ukládala nepřiměřené povinnosti.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy a přisvědčil rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích. Dle NSS bylo nesprávně jako nadbytečné odmítnuto žalobkyní navržené dokazování vztahující se k dalším článkům posuzovaného obchodního řetězce. NSS sice přisvědčil námitce Finanční správy, že důkazní břemeno ohledně prokázání, že žalobkyně byla v postavení pouhého přepravce, tížilo právě žalobkyni, nicméně neztotožnil se s tím, že by byla otázka postavení žalobkyně v daňovém řízení objasněna dostatečně, a proto žalobkyní navržené provedení doplnění dokazování nebylo možno označit za nadbytečné.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a nepotvrdil postup Finanční správy v případě započtení vratitelného přeplatku na pohledávku penále v průběhu insolvenčního řízení. NSS v rozšířeném senátu dospěl k závěru, že penále vázané k odvodu za porušení rozpočtové kázně se v insolvenčním řízení uspokojuje, avšak nikdy jako pohledávka za majetkovou podstatou. Penále je možné uspokojit pouze jako pohledávku vzniklou před rozhodnutím o úpadku.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu. Předmětem sporu bylo neposkytnutí lhůty k vyjádření k výsledkům kontrolního zjištění, přičemž se NSS opakovaně vymezil ke smyslu zásahových žalob, jelikož zásahová žaloba není univerzálním prostředkem ochrany proti jakémukoliv úkonu správního orgánu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci zřízení zástavního práva. NSS dospěl k závěru, že podání žaloby proti pravomocnému rozhodnutí o stanovení daně není skutečností, která by bránila zřízení zástavního práva.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu. Předmětem sporu bylo posouzení právní otázky spočívající v tom, zda krajský soud měl v projednávané věci vyčkat výsledku soudního sporu, který se týkal vyměřeného odvodu za porušení rozpočtové kázně. NSS uzavřel, že subjektivní předjímání výsledku sporu týkajícího se odvodu za porušení rozpočtové kázně nelze v žádném případě považovat za naplnění důvodu uvedeného v § 156 odst. 1 písm. e) daňového řádu. Podání žaloby, tím méně teprve očekávané podání kasační stížnosti v případě neúspěchu u krajského soudu, samo o sobě nelze považovat za možnost zániku povinnosti uhradit daň, neboť výsledek takového sporu nelze předvídat, resp. není možno výsledek brát v úvahu dříve, než je o něm skutečně rozhodnuto.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Plzni, i obě rozhodnutí Finanční správy. NSS se poprvé vyjádřil k otázce, zda lze u pokut ukládaných za porušení zákona o účetnictví, tj. v případě, kdy zákon nestanoví pokutu s pevně nastavenou horní hranicí, uplatnit delší tříletou promlčecí dobu dle zákona o odpovědnosti za přestupky. NSS vyložil, že pro tato řízení není možné delší promlčecí dobu uplatnit. Jednoletá objektivní promlčecí doba je zásadou zákona o odpovědnosti za přestupky, tříletá doba je pouze výjimkou z této zásady, která platí jen pro přestupky, které mají horní hranicí sazby alespoň 100 000 Kč, přičemž zákon požaduje výslovné stanovení horní hranice (v případě pokut za účetnictví je však výše sankce určena % z aktiv). V posuzovaném případě tak odpovědnost za přestupek zanikla ještě před zahájením řízení.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, když už po druhé zrušil rozsudek Krajského soudu v Ostravě a vrátil mu věc k dalšímu řízení. Ke zrušení rozsudku došlo z důvodu, že se krajský soud ani napodruhé věcně nezabýval podstatou žalobních námitek. Krajský soud měl dle NSS řádně zhodnotit, zda na základě shromážděných důkazů obstojí závěr žalovaného o neunesení důkazního břemene daňovým subjektem.

 


NSS vázán nálezem Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 4141/18 vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Krajského soudu v Hradci Králové a rozhodnutí o odvolání. Důvodem zrušení byla námitka daňového subjektu na nekompletnost spisového materiálu, kdy NSS konstatoval, že přestože Finanční správa pochybnosti ÚS o kompletnosti předloženého spisu vysvětlila, je vázán závěry Ústavního soudu, a proto se s touto argumentací nevypořádal, neboť na nálezu Ústavního soudu to nemohlo nic změnit.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci pokuty za nepodání následného kontrolního hlášení. Předmětem námitek daňového subjektu bylo posouzení, zda dokument s názvem „Plná moc“, kterým daňový subjekt zmocnil svého zaměstnance, naplňuje podmínky zmocnění nebo je pouze pověřením zaměstnance. NSS shledal, že dokument naplňuje všechny podmínky zmocnění dle § 27 daňového řádu a správce daně postupoval správně, pokud výzvu k podání následného kontrolního hlášení doručil zmocněnci. Současně NSS také potvrdil, že následné kontrolní hlášení je druh kontrolního hlášení, a proto se na tyto úkony plná moc vztahovala.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, kdy předmětem sporu byl výklad § 165 odst. 3 daňového řádu; resp. posouzení podmínek pro vrácení platby provedené zřejmým omylem osobě, která provedla úhradu za jiný daňový subjekt a z toho plynoucí otázka, jaké podmínky musí splnit osoba, která není poskytovatelem platebních služeb, ani provozovatelem poštovních služeb, a která provedla úhradu za jiný daňový subjekt, aby jí správce daně vrátil omylem provedenou platbu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy. Meritem bylo doručování do datové schránky právnické osoby, za současné absence statutárního orgánu právnické osoby. NSS uvedl, že nejen v soudním řízení je nutno vzít v potaz, že se od uživatelů datových schránek vyžaduje jistý stupeň „bdělosti“ nejen pokud jde o otázku nakládání s přístupovými údaji, ale i ve vztahu k zajištění fungování jejich vnitřního uspořádání.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, když potvrdil závěr Městského soudu v Praze o nepřípustnosti žaloby pro nevyčerpání řádných opravných prostředků ve věci exekučního příkazu, neboť na základě skutkových okolností případu bylo proti němu odvolání přípustné a je proto nyní třeba odvolací řízení dokončit ve smyslu § 178 odst. 4 daňového řádu ve znění účinném do 31. 12. 2013. NSS uzavřel, že daňový subjekt je před podáním žaloby povinen nejen řádný opravný prostředek podat, ale též vyčkat, než o něm příslušný orgán rozhodne. Za situace, kdy žalobce nevyčkal rozhodnutí odvolacího orgánu o řádném opravném prostředku, kterým je podle § 109 daňového řádu v posuzované věci odvolání, nenaplnil podmínku zákona, že žalobu lze podat až po vyčerpání řádných opravných prostředků, tj. po pravomocném rozhodnutí odvolacího orgánu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, zrušil rozsudek Městského soudu v Praze a věc mu vrátil k dalšímu řízení. NSS došel v řešené věci – předpis úroku z prodlení úhrady daňové povinnosti (odvod z loterií a jiných podobných her) - k závěru, že podání daňového přiznání za zaniklou společnost nástupnickou společností společně jedním souhrnným daňovým přiznáním nástupnické společnosti, není v rozporu s § 240 daňového řádu, daňová povinnost zaniklé právnické osoby přechází na jejího právního nástupce nebo zřizovatele nebo zakladatele, který má povinnost podat v zákonné lhůtě daňové tvrzení nebo dodatečné daňové tvrzení o daňové povinnosti zaniklé právnické osoby. Toto ustanovení však dle NSS žádným způsobem nestanoví formu učinění takového podání. Pokud tedy stěžovatelka podala jediné daňové přiznání se souhrnnou výší odvodů za odvodové období roku 2012 za sebe i za zaniklou společnost, neporušila žádnou zákonem stanovenou povinnost. NSS sice připustil nevhodnost, resp. nepraktičnost společného přiznání, to však nelze dávat k tíži poplatníka a sankcionovat jej úroky z prodlení s placením odvodu v případě zaniklé společnosti. Spor o úrok z prodlení vyhodnotil NSS tak, že nedošlo k porušení žádné zákonem stanovené povinnosti a odvod byl uhrazen včas, pouze z původního daňového přiznání nevyplývalo zřetelně, že se jedná o odvodovou povinnost za oba dříve samostatné subjekty. Ustanovení o vzniku nedoplatku a jeho úhradě tak neměla být v tomto případě vůbec aktivována.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a uvedl, že sdělení o nedůvodnosti podnětu na přezkoumání rozhodnutí nemůže být předmětem soudního přezkumu ve smyslu § 65 s.ř.s., neboť toto sdělení nepředstavuje rozhodnutí ve smyslu § 65 s.ř.s. Takové sdělení zcela postrádá materiální znak způsobilosti dotčení právní sféry daňového subjektu zkrácením na jeho právech. Dle NSS nepřichází v úvahu jeho přezkum ani žalobou na ochranu před nezákonným zásahem.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, kdy předmětem sporu bylo rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. NSS potvrdil správnost názoru správce daně, který odmítl absolutizovat otázku umístění účetnictví daňového subjektu. Okolnost, kde se nacházejí účetní dokumenty či sídlo externí účetní společnosti, je pro posouzení účelnosti delegace téměř nerozhodná. 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry v pořadí druhého usnesení městského soudu. Předmětem sporu bylo posouzení včasnosti podání žaloby k městskému soudu, resp. určení počátku běhu žalobní lhůty. V tomto kontextu dospěl NSS k závěru, že likvidátor není zástupcem stěžovatele, nýbrž osobou, která je stejně jako statutární orgán oprávněna jednat za právnickou osobou. Z pohledu doručování likvidátorovi však nemá tento požadavek v zákoně žádnou oporu. Teprve po doručení rozhodnutí na adresu sídla daňového subjektu (byť fikcí) je možno doručovat i likvidátorovi. Toto doručení však nemá žádný vliv na doručení fikcí a rovněž ani není povinností ze strany správce daně. Pokud však k takovému doručení dojde, je na místě za účelem lepší informovanosti likvidátora upozornit jej na skutečnost, že rozhodnutí je v souladu s daňovým řádem doručeno k jinému datu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správnost postupu orgánů Finanční správy, když konstatoval, že v posuzovaném případě bylo daňovému subjektu sděleno penále za prodlení úhrady daňových povinností na dani silniční ve lhůtě pro vybrání daně dle zákona o správě daní a poplatků. Současně NSS konstatoval, že není povinností správce daně, aby společně s oznámením o provedení určitého úkonu směřujícího k vybrání, zajištění nebo vymožení nedoplatku daňový subjekt současně poučil, že takový úkon vede k přerušení a novému běhu promlčecí lhůty.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy stran zamítnutí návrhu daňového subjektu na obnovu řízení ve věci daně silniční. Dle názoru NSS nepředstavuje rozhodnutí ve věci pojištění odpovědnosti z provozu motorového vozidla rozhodnutí o předběžné otázce ve vztahu k rozhodnutí ve věci daně silniční.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v oblasti již neexistující daně darovací. Podstatou sporu byla otázka naplnění zákonných podmínek pro osvobození bezúplatného nabytí majetku. NSS uznal, že dary členů sdružení, které těmto poskytuje služby, například v podobě zájezdů, mohou vykazovat znaky nedovolené daňové optimalizace. Finanční správa však musí podrobněji prošetřit skutkový stav a v důvodných případech aplikovat institut zneužití práva.

 


NSS potvrdil rozsudek krajského soudu, který se zabýval určením nezákonnosti daňového řízení ve fázi odvolacího řízení a potvrdil, že žaloba proti nezákonnému zásahu je nepřípustná z důvodu možnosti jiných právních prostředků ochrany, jímž je žaloba proti rozhodnutí ve smyslu § 65 a násl. s.ř.s.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy. Předmětem sporu byla uložená pokuta za účetnictví, přičemž spornou bylo odůvodnění výše pokuty, kdy NSS uvedl, že odůvodnění Finanční správy bylo dostatečné, srozumitelné a logické. V řízení bylo dle NSS podstatné, že byl porušen zákon o účetnictví, což naplňuje skutkovou podstatu tohoto ohrožovacího deliktu. NSS dále potvrdil, že doměření daně a stanovení penále nepostihuje nesprávné vedení účetnictví, jedná se o samostatná nezávislá řízení, kdy Finanční správa není povinna doměření daně a uložení penále posuzovat jako polehčující okolnost při stanovení výše pokuty.

 


NSS svým rozsudkem vyhověl kasační stížnosti odvolatele. NSS posuzoval, zda lze v předmětném řízení o kasační stížnosti aplikovat závěry z nálezu Ústavního soudu, který zrušil § 112 odst. 2 větu první zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich. NSS hodnotil specifickou procesní situaci, v rámci které došlo nejprve k vydání napadeného rozsudku krajského soudu (který nabyl právní moci) a až po té ke zrušení citovaného ustanovení Ústavním soudem. NSS se přiklonil k aplikaci nálezu Ústavního soudu a uzavřel, že nelze odepřít ochranu práv účastníka řízení z toho důvodu, že krajský soud nesprávně posoudil soulad uvedeného ustanovení s ústavním pořádkem (jmenovitě čl. 40 odst. 6 Listiny). Dle NSS měl být stav nesouladu uvedeného ustanovení s ústavním pořádkem zjištěn již správními orgány, resp. krajským soudem. Aplikací uvedených závěrů dospěl NSS k tomu, že odpovědnost účastníka řízení za přestupek (dříve správní delikt, podle zákona o omezení plateb v hotovosti) zanikla ještě před samotným zahájením řízením o přestupku.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup správce daně při uložení pokuty za opožděně podané kontrolní hlášení. NSS uvedl, že se ztotožňuje se správcem daně, že § 101h odst. 1 písm. a) zákona o DPH neposkytuje prostor pro správní uvážení či zvažování závažnosti pochybení, ale jednoznačně ukládá pokutu i její výši, pokud daňový subjekt kontrolní hlášení podá po stanoveném termínu.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci vrácení omylem uhrazené platby dle § 165 odst. 3 daňového řádu. V posuzovaném případě daňový subjekt provedl omylem platbu na osobní daňový účet jiného daňového subjektu, pročež následně požadoval vrácení této platby. Finanční správa však odmítla platbu daňovému subjektu vrátit z důvodu, že podmínkou pro vrácení přeplatku je, že ani osoba, která žádá o vrácení přeplatku, ani daňový subjekt, jemuž byla platba připsána, nemají na svém osobním daňovém účtu nedoplatek přesahující v úhrnné výši zaplacenou částku. Tato podmínka přitom nebyla splněna u daňového subjektu, jemuž byla platba omylem připsána. Orgány Finanční správy přitom vycházely z výkladu, kdy pro vrácení platby je nutné splnit nejen podmínky dané § 165 odst. 3 daňového řádu, ale také podmínku danou odst. 2 tohoto ustanovení. NSS však na tento výklad nepřistoupil a konstatoval, že pro vrácení platby provedené zřejmým omylem podle § 165 odst. 3 daňového řádu žadateli, který není poskytovatelem platebních služeb nebo provozovatelem poštovních služeb, nesmí mít pouze žadatel na svém osobním účtu nedoplatek. Neposuzuje se však, zda má nedoplatek na svém osobním účtu daňový subjekt, jemuž byla platba připsána.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, který brojil proti zřízení zástavního práva správcem daně. NSS odkázal na své předchozí rozsudky sp. zn. 10 Afs 113/2018 a sp. zn. 9 Afs 69/2017, které řešily u stěžovatele shodnou problematiku, konkrétně daňovou subjektivitu odštěpného závodu a účinky chybného zápisu vlastnického práva v katastru nemovitých věcí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci porušení povinnosti mlčenlivosti při správě daní. NSS konstatoval, že osoba zúčastněná na správě daní je oprávněna podat podnět, kterým upozorňuje na porušení povinnosti mlčenlivost. Na základě tohoto podnětu však nevzniká právo na vedení řízení a proti výsledku, kterým v dané věci bylo vyrozumění o odložení podnětu, není přípustný opravný prostředek, popřípadě správní žaloba. Konkrétní dopad případného porušení povinnosti mlčenlivost je osoba zúčastněná na správě daní oprávněna namítat v rámci řízení o stanovení daně.

 


NSS na základě kasační stížnosti podané Finanční správou zrušil rozsudek KS v Ostravě a věc mu vrátil k dalšímu řízení. Spor se týkal uložení pokuty za správní delikt spočívající v provozování nepovolené loterie nebo jiné podobné hry (kvízomaty), kdy jádrem sporu bylo posouzení tzv. "otázky poslední záchrany", tj. nadstavbové hry, při které hráč mohl získat zpět svoje prohrané peněžní prostředky. NSS odmítl názor KS v Ostravě, že závěry Finanční správy jsou nedostatečné a nepřezkoumatelné, a to ve všech bodech. V případě stěžejní argumentace oddělenosti "otázky poslední záchrany" od předchozí (válcové) hry shledal NSS závěry Finanční správy jako srozumitelné a přezkoumatelné, samotnou hru - "otázku poslední záchrany" poté vyhodnotil v souladu s kasační stížností a žalovaným rozhodnutím jako hru založenou na náhodě v míře větší než nezanedbatelné, a tedy za loterii nebo jinou podobnou hru dle zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

 


NSS v tomto případě řešil toliko otázku aplikace procesně právní úpravy upravující soudní řízení, přičemž zrušil rozsudek KS, protože v tomto došlo k popření principu vyjádřeného v § 75 odst. 2 s.ř.s., neboť krajský soud přezkoumal napadené rozhodnutí Finanční správy mimo rámec vznesených žalobních bodů. Tento rozsudek je zásadní z pohledu aplikace a respektování zásady dispoziční v rámci správního soudnictví.

 


NSS svým usnesením odmítl kasační stížnost Finanční správy proti usnesení o odmítnutí žaloby, a to z důvodu nedostatku aktivní procesní legitimace Finanční správy, jelikož ta v daném případě dle názoru NSS hájila práva jiného účastníka řízení, když daňovému subjektu nemohla být dle NSS usnesením způsobena žádná újma. V řízení před Městským soudem v Praze bylo ze strany orgánu Finanční správy navrhováno uspokojení daňového subjektu, z důvodu zjištění, že daňovému subjektu byla uložena pokuta v nesprávné, vyšší částce. Městský soud, ač konstatoval, že daňový subjekt byl novým rozhodnutím orgánu Finanční správy uspokojen, žalobu odmítl, namísto toho, aby řízení zastavil. V důsledku toho tak zůstalo v právní moci původní (nesprávné) rozhodnutí orgánu Finanční správy, napadené správní žalobou, a rozhodnutí k uspokojení daňového subjektu tak právní moci nenabylo

 


NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci uložení pokuty za správní delikt spočívající v nevyplacení finančních prostředků z výherního hracího přístroje, kdy jako vklad do hry byl použit tzv. promotiket ze soutěže provozované žalobcem. NSS potvrdil názor Finanční správy, že k promotiketům je třeba přistupovat stejně jako k jakékoliv jiné formě vkladu do hry, a že neumožnění vyplacení finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry po každé odehrané hře (včetně vloženého promotiketu) je porušením zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

 


NSS zamítl kasační stížnost žalobce ve věci uložení pokuty za správní delikt (přestupek), spočívající v nevyplacení finančních prostředků z výherního hracího přístroje, kdy jako vklad do hry byl použit tzv. promotiket ze soutěže provozované žalobcem. NSS potvrdil názor Finanční správy a Krajského soudu v Brně, že k promotiketům je třeba přistupovat stejně jako k jakékoliv jiné formě vkladu do hry, a že neumožnění vyplacení finančních prostředků převyšujících hodnotu vsazených částek za odehrané hry po každé odehrané hře (včetně vloženého promotiketu) je porušením zákona o loteriích a jiných podobných hrách.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil názor Finanční správy ve sporu o to, zda je daňový subjekt poplatníkem daně z nemovitých věcí v sazbě stanovené pro zpevněné plochy užívané k podnikatelské činnosti podle § 6 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů za situace, když daňový subjekt sám žádnou podnikatelskou činnost neprovozuje a tuto vykonává bez jakéhokoli smluvního vztahu třetí osoba od něj odlišná. NSS v daném případě potvrdil postup Finanční správy z důvodu, že ustanovení § 6 odst. 2 písm. a) bod 2 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů neváže aplikaci uvedené sazby na to, kým je pozemek užíván, ale pouze na skutečnost, že je fakticky užíván k podnikání.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil názor Finanční správy v oblasti silniční daně, když konstatoval, že soukromoprávní aspekty prodeje vozidel nemají pro posouzení zdanění daní silniční žádnou relevanci. Finanční orgány správně vyměřily daňovému subjektu daň na základě údajů obsažených v registru vozidel, kde byl daňový subjekt uveden jako jejich provozovatel. Bylo na daňovém subjektu, aby v případě převodu vlastnictví zajistil změnu zápisu, což neučinil.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci neuznání osvobození od DPH podle právní úpravy platné v roce 2015 při prodeji pozemku, na němž byly zřízeny inženýrské sítě.

 


Nejvyšší správní soud vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu v oblasti daňové exekuce. NSS uvedl, že nesprávné poučení o možnosti nabídky předražku, tedy nesprávné uvedení předpokladů (podmínek) pro nabytí vlastnického práva, je vadou dražební vyhlášky [srov. § 199 odst. 2 písm. g) daňového řádu, srov. i znění § 336b odst. 1 písm. h) o. s. ř.], tedy postupu správce daně v řízení, která v projednávané věci měla vliv na zákonnost rozhodnutí o udělení příklepu.

 


NSS svým rozsudkem vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a vrátil věc k dalšímu řízení správci daně. Správce daně vyměřil daň silniční za roky 2011, 2012 a 2013. NSS nepřisvědčil názoru Finanční správy a uvedl, že daňovému subjektu nelze silniční daň za daná vozidla vyměřit, neboť nebyly naplněny podmínky § 2 odst. 1 zákona o dani silniční. Dle NSS daňový subjekt unesl svoje důkazní břemeno k prokázání zániku vozidel v roce 2002, přestože byl až do roku 2014 evidován jako jejich vlastník a provozovatel. NSS konstatoval, že v daňovém řízení je třeba vycházet z určité míry pravděpodobnosti a po daňovém subjektu nelze požadovat prokázání tvrzených skutečností s absolutní jistotou, ale postačí prokázat dostatečnou míru pravděpodobnosti.

 

NSS svým rozsudkem vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a vrátil věc k dalšímu řízení správci daně. Správce daně vyměřil daň silniční za roky 2011, 2012 a 2013. NSS nepřisvědčil názoru Finanční správy a uvedl, že daňovému subjektu nelze silniční daň za daná vozidla vyměřit, neboť nebyly naplněny podmínky § 2 odst. 1 zákona o dani silniční. Dle NSS daňový subjekt unesl svoje důkazní břemeno k prokázání zániku vozidel v roce 2002, přestože byl až do roku 2014 evidován jako jejich vlastník a provozovatel. NSS konstatoval, že v daňovém řízení je třeba vycházet z určité míry pravděpodobnosti a po daňovém subjektu nelze požadovat prokázání tvrzených skutečností s absolutní jistotou, ale postačí prokázat dostatečnou míru pravděpodobnosti.

2019

NSS rozsudkem zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci 20 rozhodnutí o zřízení zástavního práva. Meritem sporu bylo především řádné doručení podkladových rozhodnutí zástupci daňového subjektu, kdy těmito podkladovými rozhodnutími zde byly zajišťovací příkazy. Jakkoli NSS souhlasí s daňovým subjektem, že situace při ústním jednání byla do jisté míry specifická (ústní jednání se konalo po dobu přerušené domovní prohlídky prováděné policií), nejednalo se o situaci, ve které by nebylo možno provést ústní jednání za účelem doručení předmětných písemností. Skutečnost, že zmocněnec tvrdil, že se správcem daně odmítá jednat a písemnosti odmítá převzít, nemůže na doručení písemností nic změnit. NSS tudíž ve shodě s městským soudem uzavřel, že předmětné písemnosti byly v daném případě správcem daně řádně doručeny zmocněnci daňového subjektu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil rozhodnutí Finanční správy ve věci stanovení daně podle pomůcek. NSS konstatoval, že správce daně provedl rozsáhlou analýzu, ze které vyplynulo, že pořízení zboží (suroviny k přípravě jídel) neodpovídá evidenci skladu, přičemž daňovým subjektem vedené evidence postrádaly vzájemnou návaznost a v mnoha momentech chybělo logické propojení mezi nákupem surovin, skladem, přípravou a výdejem jídel, dále se objevily vážné pochybnosti ohledně tržeb z ubytování, které pramenily z nesrovnalostí v ubytovací knize. Závěr správce daně, že daňový subjekt neprokázal svoje tvrzení a nebylo možno stanovit daň dokazováním, byl tedy správný a nemohly ho zvrátit ani navržené svědecké výpovědi.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, neboť mu byla uložena pokuta za správní delikt dle zákona o účetnictví. Uvedeného správního deliktu se daňový subjekt dopustil tím, že neprokázal provedení inventarizace majetku a závazků v souladu s § 29 a § 30 zákona o účetnictví, a dále tím, že nevedl skladovou evidenci zásob v souladu s § 9 odst. 7 vyhlášky č. 500/2002 Sb. NSS nejprve upozornil, že daňový subjekt opakovaně zaměňuje právní argumentaci směřující vůči správnímu řízení o uložení pokuty za správní delikt dle zákona o účetnictví s námitkami uplatnitelnými pouze v daňovém řízení o dodatečném doměření DPH. Jedná se o skutkově odlišná jednání, která jsou postihována v samostatných řízeních na sobě nezávislými sankcemi. NSS svým rozsudkem zcela potvrdil závěry Finanční správy a vyměření pokuty. K její výši pak uvedl, že považuje vypřádání provedené krajským soudem za zcela dostatečné a odkázal na precizní zdůvodnění v napadeném rozhodnutí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, přičemž se zabýval vyměřením daně silniční u motorového vozidla, o kterém tento daňový subjekt tvrdil, že zaniklo. NSS uvedl, že z hlediska vzniku a trvání daňové povinnosti je klíčový zápis v registru vozidel, význam naopak postrádá skutečný stav vlastnictví nebo užívání. V případě prokázání faktického zániku je však nutné dospět k závěru, že takové vozidlo přestane být předmětem silniční daně, ačkoli tato skutečnost nebyla do registru vozidel promítnuta. Provedené svědecké výpovědi k prokázání zániku vozidla byly správcem daně hodnoceny jako nevěrohodné a vzájemně rozporné a rovněž i v rozporu s obsahem předložených smluv. NSS potvrdil závěr Finanční správy, že daňový subjekt tedy neunesl svoje důkazní břemeno a deklarovaný zánik vozidla neprokázal.

 


Rozsudkem NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu, přičemž byla řešena otázka správného vyměření daně darovací a v rámci toho i uložení sankce za pozdní podání daňového přiznání - zvýšení daně dle § 68 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů v případě, kdy bylo o této sankci rozhodováno až za účinnosti daňového řádu. NSS posoudil zvýšení daně a pokutu za opožděné tvrzení daně jako sankci, která má represivní charakter a tudíž při jejich uložení je potřeba upřednostnit aplikaci čl. 40 odst. 6 Listiny základních práv a svobod, kdy je třeba hodnotit, která právní úprava je pro stěžovatele výhodnější. Názor NSS je v souladu s nynější praxí Finanční správy.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu. NSS uvedl, že orgány FS byly v řízení o výnosu z nelegálně provozovaných her (kvízomatů) oprávněny (a povinny) posoudit samostatně otázku, zda v projednávané věci byla či nebyla provozována loterie či jiná podobná hra bez povolení a zároveň měly být vypořádány všechny námitky stěžovatele i přes to, že tato otázka a totožné námitky stěžovatele byly již pravomocně vypořádány v předchozím řízení o správním deliktu, jelikož rozhodnutí o uložení pokuty není rozhodnutím o předběžné otázce.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správní praxi Finanční správy ve věci rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. NSS potvrdil, že v daném případě bylo prokázáno naplnění podmínek pro rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti, neboť byl spolehlivě zjištěný skutkový stav, že daňový subjekt má reálné těžiště výkonu své podnikatelské činnosti v provozovně, nikoliv v sídle zapsaném v obchodním rejstříku v Praze.

 


NSS zamítl kasaci daňového subjektu, kdy potvrdil postup Finanční správy stran srážkové daně z licenčních poplatků podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ruskou federací. Předmětem sporu tedy bylo zdanění licenčních poplatků, které daňový subjekt hradil české společnosti s tím, že skutečným vlastníkem licenčních poplatků byla ruská společnost, na základě jejíhož know-how poskytnutého sublicenční smlouvou vyráběl daňový subjekt bočnice a příčníky nákladních vagonů pro ruské železnice.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek KS v Brně, aniž by současně zrušil i rozhodnutí odvolacího orgánu. NSS vyslovil názor, že správce daně pochybil, pokud před účinností zákonné úpravy v § 101a zákona o DPH, v níž je výslovně stanovena neúčinnost podání ve vadné struktuře, neformulářové podání „Odůvodnění k dodatečnému daňovému přiznání“ nepovažoval materiálně za dodatečné daňové přiznání, a nevyzval daňový subjekt k odstranění vad podání dle § 74 daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci zastavení odvolacího řízení na DPH z důvodu zmeškání lhůty pro podání odvolání. Předmětem sporu bylo, na jakou adresu měl správce daně doručovat dodatečné platební výměry na DPH. NSS konstatoval, že správce daně nepochybil, pokud dodatečné platební výměry doručoval na adresu pobytu evidovanou v informačním systému základních registrů a ve veřejné části živnostenského rejstříku. Pokud daňový subjekt chtěl, aby mu dle § 44 odst. 3 daňového řádu byly veškeré písemnosti zasílány na jinou adresu, měl o to správce daně výslovně požádat. Lhůta pro podání odvolání se tak odvíjí od marného pokusu doručit poštovní zásilku a uplynutí úložní doby v délce 10 dnů, nikoliv od data dosílání na jinou adresu.

 


Nejvyšší správní soud zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci rozhodnutí o delegaci místní příslušnosti. NSS potvrdil správnost závěru Finanční správy o naplnění podmínky účelnosti delegace místní příslušnosti. Ve věci zapsaného sídla je podstatné, aby takové místo i přesto, že se nejedná o provozovnu, vykazovalo faktické známky skutečného výkonu činnosti tohoto daňového subjektu, jelikož pro efektivní správu daní je podstatné, zda je možná jednoduchá efektivní komunikace mezi správcem daně a stěžovatelkou, resp. možnost správce daně nadaného znalostí místních poměrů např. provádět efektivně místní šetření či daňovou kontrolu.

 


NSS zamítl kasaci daňového subjektu, kdy potvrdil postup Finanční správy stran srážkové daně z licenčních poplatků podle smlouvy o zamezení dvojího zdanění mezi Českou republikou a Ruskou federací. Předmětem sporu tedy bylo zdanění licenčních poplatků, které daňový subjekt hradil české společnosti s tím, že skutečným vlastníkem licenčních poplatků byla ruská společnost, na základě jejíhož know-how poskytnutého sublicenční smlouvou vyráběl daňový subjekt bočnice a příčníky nákladních vagonů pro ruské železnice.

 


NSS ve zrušujícím rozsudku vyhověl kasační stížnosti podané Finanční správou a zrušil napadený rozsudek krajského soudu s tím, že krajský soud překročil své pravomoci, když prováděl dokazování nad rámec skutkového stavu zjištěného odvolacím orgánem, přičemž s ohledem na princip plné jurisdikce je nutné dojít k závěru, že krajské soudy mohou provádět dokazování k doplnění skutkového stavu, avšak nikoliv tam, kde by prováděl dokazování ve skutkových otázkách, které nebyly posuzovány v předcházejícím správním řízení. NSS potvrdil názor Finanční správy, že v důsledku rozložení důkazního břemene v daňovém řízení nemůže být princip plné jurisdikce vykládán tak, že soud může nahradit činnost správního orgánu. Soud má povinnost zvažovat rozsah doplnění dokazování právě tak, aby činnost správního orgánu nenahrazoval. Jestliže jsou předmětem dokazování dokumenty dokládající unesení důkazního břemene daňového subjektu, musí mít správce daně možnost, aby zpochybnil tvrzení daňového subjektu aaby dokázal případné skutečnosti vyvracející věrohodnost, průkaznost, správnost či úplnost důkazních prostředků uplatněných daňovým subjektem.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek Krajského soudu v Praze. Meritorně se věc týká výše pokuty podle §250 odst. 1 písm. a) DŘ za opožděné podání daňového přiznání. NSS zde svým rozsudkem zrušil rozsudek KS v Praze a vrátil mu věc k dalšímu řízení, a to pro vady ve výroku rozsudku. Rozsudkem KS totiž bylo zrušeno nejen rozhodnutí OFŘ, ale i rozhodnutí prvostupňového správce daně. Z odůvodnění rozsudku KS však zároveň plyne, že v řízení má být pokračováno a má být znovu rozhodnuto, a to dle právní úpravy pro DS příznivější. Prvostupňový orgán by však po zrušení svého rozhodnutí v řízení pokračovat nemohl.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil závěry Finanční správy v oblasti daňového procesu. Nesouhlas daňového subjektu se závěry správce daně jej neopravňuje k důvodnému odmítnutí podpisu zprávy o daňové kontrole.

 


NSS vyhověl z procesních důvodů kasační stížnosti daňového subjektu ve věci neuznání úroků z doplňkové části hypotečního úvěru. Dle NSS však krajský soud ve svém rozsudku ze 4 žalobních námitek vypořádal pouze jednu, a to námitku týkající se rozložení důkazního břemene. Ke zbylým námitkám tj. neodůvodněné zvýhodnění skupiny poplatníků, kteří nepodávají samostatně daňové přiznání vůči těm, kteří daňové přiznání podávají, dále, že z úvěrové smlouvy je patrné, že doplňková smlouva byla použita pro bytové potřeby a že stěžovatelka již prokázala oprávněnost čerpání úvěrových prostředků již bance, jelikož jinak by banka nevystavila potvrzení o výši úroků, se krajský soud nevyjádřil.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil právní názor Finanční správy v otázce posouzení běhu prekluzivní doby. V projednávané věci bylo sporné, zda lze užít novou úpravu účinnou od 1. 1. 2011 (stavení lhůt při mezinárodním dožádání na dani z příjmů právnických osob), na lhůty pro stanovení daně, které započaly běžet do 31. 12. 2010 (když do tohoto data mělo oznámené mezinárodní dožádání za následek přerušení této lhůty).
Ačkoliv se právní úprava týkající se stavení lhůty při mezinárodním dožádání v případě daně z příjmů právnických osob účinná po 1. 1. 2011 formálně měnila (tedy nejprve zrušením zákona č. 253/2000 Sb. a následně doplněním relevantních ustanovení do daňového řádu), věcně zůstala stále stejná. Nebylo tedy ani nutné, aby existovalo výslovné přechodné ustanovení, neboť se na právním postavení daňových subjektů nic neměnilo. NSS k závěru, že přechodné ustanovení § 264 odst. 4 daňového řádu je třeba vyložit tak, že dopadá nejen na ta pravidla běhu lhůty pro stanovení daně, která jsou výslovně uvedena v daňovém řádu, ale i na pravidlo o stavení lhůty při mezinárodní spolupráci, které bylo pro vymezené daně uvedeno s účinností od 1. 1. 2011 v § 4 odst. 3 zákona č. 253/2000 Sb.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu ve věci výkladu zákona o správě daní a poplatků. NSS se v daném rozsudku zabýval zejména pořadím párování platby na úhradu jednotlivých daňových povinností dle zákona o správě daní a poplatků. Dle NSS splatnost vymezená zákonem o správě daní a poplatků tvořila interval v délce tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období, ukončený posledním dnem této lhůty, a neobstojí proto výklad dosud zastávaný daňovými orgány, že daň se stane splatnou teprve k poslednímu dni tohoto intervalu.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy, když předmětem sporu bylo doručování do datové schránky právnické osoby za stavu, kdy prokuristka oznámila, že právnická osoba nemá oprávněnou a pověřenou osobu s přístupem do datové schránky a požadovala doručování písemností do své datové schránky. Krajský soud uvedl, že za takové situace byl žalovaný povinen vyrozumění doručit žalobkyni některým ze způsobů uvedených v § 39 odst. 2 daňového řádu. Toto vyjádření NSS korigoval v tom směru, že správce daně nebyl povinen doručovat náhradním způsobem, ale měl v souladu se zásadou součinnosti považovat takové oznámení prokuristky za předpoklad pro to, aby měla žalobkyně možnost prokázat, že tuto situaci nezavinila, aby poté mohl být aplikován § 39 odst. 2 daňového řádu, umožňující doručování jiným způsobem než elektronicky. Jelikož však správce daně na tuto aktivitu (oznámení prokuristky) nijak nereagoval a doručoval nadále do datové schránky právnické osoby, čímž došlo k tomu, že se žalobkyně nezúčastnila výslechu svědka, neboť se o jeho konání nedozvěděla, došlo dle NSS k pochybení správce daně.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, když uvedl, že při posuzování návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce je nutné zkoumat nejdříve dodržení lhůty k podání návrhu, a teprve za podmínky, že návrh byl podán včas, zkoumat „věc samu“ (tzn., zda navrhovatel je, anebo není vlastníkem majetku postiženého exekucí). Smyslem lhůty dle § 179 odst. 4 daňového řádu je podpořit rychlost postupu exekuce a přimět toho, kdo se domnívá, že jeho majetek postižen, aby svoji výhradu uplatnil relevantním způsobem. Zákonným důsledkem otálení dotyčné osoby je pak ztráta možnosti postupovat dle § 179 daňového řádu a nutnost spoléhat se na to, že její práva budou ochráněna jinými způsoby.

 


NSS zamítl kasační stížnosti daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci nevyhovění žádosti o stanovení zálohy na odvod z loterií a jiných podobných her jinak, resp. v takové výši, v jaké byla před zákonným zvýšením sazby těchto odvodů. Důvodem žádosti byla námitka nepřiměřeného a tzv. rdousícího efektu odvodu. NSS s odkazem na nález Ústavního soudu v obdobné věci shledal zákonné sazby odvodu za zcela přiměřené a uzavřel, že daňový subjekt nikterak neprokázal, že by byl vystaven tzv. rdousícímu efektu.

 


NSS se nejprve vyjádřil k tomu, že podání blanketní kasační stížnosti ze strany Finanční správy nepředstavuje zneužití práva, jak se domníval daňový subjekt. Stran samotné klíčové otázky pak NSS tímto rozsudkem vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, které dal za pravdu ve věci dostatečné míry konkrétnosti výroku rozhodnutí o správním deliktu i výroku oznámení o zahájení řízení. Podle NSS krajský soud svými závěry o nedostatečnosti vymezení skutkové věty ve výroku rozhodnutí o správním deliktu zcela stírá jakýkoliv rozdíl mezi výrokem a odůvodněním, protože pokud by takto měly vypadat výroky správních rozhodnutí, žádné odůvodnění by nebylo třeba.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy a zrušil rozsudek krajského soudu, neboť v rámci posuzování rozhodnutí o výši hotových výdajů potvrdil, že krajský soud porušil dispoziční zásadu ve vztahu k rozhodnutí o odborném vyjádření. Ve vztahu k hotovým výdajům zároveň nastavil mantinely přezkoumatelnosti úvah o přiměřenosti hotových nákladů tak, že je třeba, aby součástí spisu byl podklad obsahující objektivizovaná zjištění stran ceny za určitou službu, která mohou vést k závěru o přiměřenosti (resp. nepřiměřenosti) ceny za konkrétní úkon, jejíž úhradu následně uloží daňovému subjektu.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy ve věci uložení pokuty za správní delikt týkající se provozování nelegálního pokerového turnaje. NSS nepřisvědčil závěrům krajského soudu, že se správní orgány dopustily pochybení při zjišťování skutkového stavu věci a porušily zásadu volného hodnocení důkazů, naopak se ztotožnil s námitkami v kasační stížnosti, že skutkový stav byl zjištěn dostatečně, a že v dané věci nepanují důvodné pochybnosti. NSS stejně jako správní orgány zpochybnil výpovědi svědků, kteří provozování turnaje shodně označili jako narozeninovou oslavu a aproboval nadbytečnost dalších výpovědí s tím, že obviněný nevystavěl svou obhajobu na přesvědčivé argumentaci a nenabídl správním orgánům věrohodnou skutkovou verzi reality, která by vyvrátila ve věci učiněná kontrolní zjištění.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy ve věci stanovení daně pomůckou. Konkrétně NSS uvedl, že pro soudní přezkum je vždy podstatné jen to, co správce daně ve svém rozhodnutí uvedl a vtělil tak mezi své rozhodovací důvody. Dané nelze nahrazovat aktivitou ve správním soudnictví.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy ve věci elektronické evidence tržeb. NSS se ve svém historicky prvním rozsudku věnuje oblasti zjednodušeného režimu v rámci agendy evidence tržeb – konkrétně k ustanovení § 11 odst. 1 zákona o evidenci tržeb konstatuje, že toto nezakládá správci daně žádné správní uvážení, nýbrž toliko povinnost správce daně vydat na základě žádosti poplatníka povolení pro evidování tržby ve zjednodušeném režimu. Daňový subjekt je ten, kdo je povinen unést důkazní břemeno, neboť je na něm, aby v pozici žadatele prokázal důvody svědčící pro povolení zjednodušené evidence tržeb. Závěrem NSS vyslovil ten závěr, že pokud by správce daně vydal opačné rozhodnutí, kterým by vyhověl stěžovatelově žádosti, dostal by se z povahy věci do rozporu s účelem zákona.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil rozsudek krajského soudu aprobující postup Finanční správy ve věci návrhu na vyloučení majetku z daňové exekuce. NSS osvědčil, že doložka výhrady vlastnického práva znamená, že až do úplného zaplacení kupní ceny zůstává zboží ve vlastnictví prodávajícího. Nebýt této doložky, nabyl by kupující vlastnické právo již uzavřením kupní smlouvy a převzetím zboží.

 


NSS na základě kasační stížnosti Finanční správy zrušil rozsudek KS v Ostravě a potvrdil správní praxi Finanční správy v tom, že doměřit daň dokazováním lze i mimo daňovou kontrolu, pokud jsou zachována procesní práva daňového subjektu, a to zejména právo zúčastnit se dokazování a vyjádřit se k jeho výsledkům ještě před vydáním rozhodnutí.

 


K aplikaci právní úpravy obsažené v § 41b odst. 2 a 4 a § 41c písm. g) zákona o loteriích, která zatížila stěžovatelku pevnou částí odvodu, tato není protiústavní. NSS nevyhověl kasační stížnosti žalobce a potvrdil rozsudek krajského soudu v otázce ústavní konformity pevné části dílčího základu odvodu z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil praxi Finanční správy v oblasti zajištění a provádění výslechu svědka. NSS potvrdil, že pokud správce daně učiní všechny kroky k zajištění svědecké výpovědi, které po něm lze spravedlivě požadovat, následné neprovedení svědecké výpovědi z důvodu nekontaktnosti svědka není jeho pochybením.

 


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy týkající se nemožnosti automatického zpracování podání, která nenaplňují požadavky na předepsaný formát a strukturu (soubory xml) a potvrdil svůj již dříve prezentovaný názor v rozsudku 9 Afs 383/2018 ze dne 20. 3. 2019 ve věci PUNKTUM, že pokud speciální ustanovení zákona výslovně nezakotvovalo neúčinnost podání, které není učiněno datovou zprávou ve formátu nebo struktuře zveřejněném správcem daně, nelze takové podané daňové přiznání prohlásit za neúčinné, i když daňový subjekt nereaguje na výzvu k odstranění vad podání dle § 74 daňového řádu.

 


NSS zamítl kasační stížnost finanční správy ve věci posouzení vadnosti elektronického podání ve formátu PDF, přičemž uvedl, že podání ve formátu PDF v daňovém řízení (tj. s výjimkou ZDPH) nelze považovat za vadné ve smyslu § 74 DŘ a tudíž ani neúčinné po nesplnění výzvy k nápravě, tj. k doložení ve formátu XML. Tento následek by musel slovy NSS dostatečně jednoznačně a nepochybně ze zákona plynout. Argumentaci finanční správy, proč tomu tak je, uvedl NSS v rozsudku velice zkráceně a v zásadě se k ní bohužel nevyjádřil.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy, když zrušil rozsudek krajského soudu z důvodu procesního pochybení, jelikož krajský soud nepřípustně rozšířil předmět sporu o otázku, která nebyla dle žaloby mezi stranami sporná.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy, která opakovaně nevyslechla svědka, který bez udání důvodu v průběhu výslechu prováděného správcem daně odešel. NSS konstatoval, že bylo možno označit takového svědka za nevěrohodného a jeho další výslech nemohl přinést relevantní důkaz fakticity plnění, i když SD nezjišťoval důvod jeho odchodu.

 


NSS potvrdil postup Finanční správy v několika procesních oblastech. V prvé řadě se vyjádřil k otázce určitosti výzvy k odstranění pochybností, dále k otázce povinného ústního projednání výsledku tohoto postupu. Nakonec NSS konstatoval, že ani podpis úřední osoby na rozhodnutí v rozporu s podpisovým řádem nezpůsobuje nezákonnost ani nicotnost rozhodnutí.

 


NSS vyhověl kasační stížnosti Finanční správy proti rozsudku krajského soudu, kterým zrušil rozhodnutí odvolacího orgánu z důvodu, že se tento nevypořádal s doplněním odvolání před vydáním rozhodnutí o odvolání. Finanční správa argumentovala nutností věcného posouzení zmíněného doplnění. Dle NSS je úkolem krajského soudu posoudit, zda se jedná o vadu řízení, která by mohla mít vliv na zákonnost napadeného rozhodnutí.

 


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu, když potvrdil názor Finanční správy, která odmítla provést důkaz znaleckým posudkem ve vztahu k ověření pravosti podpisu zmocnitele na plné moci. NSS má za to, že v prvé řadě je to stěžovatel, který autenticitu zpochybňuje a tudíž je povinen své tvrzení i prokázat.

 


NSS aproboval stanovení daně v doměřovacím řízení mimo daňovou kontrolu. Rozsudkem NSS č. j. 6 Afs 323/2018-38 ze dne 9. 5. 2019 byl posuzován spor o tom, zda je nutno v případě nepodaného daňového tvrzení stanovit daň pomůckami nebo je možno využít institutu dokazování. NSS v daném případě aproboval postup Finanční správy, která upřednostnila stanovení daně dokazováním, přičemž uznal, že není nutno za účelem stanovení daně zahajovat jakýkoliv kontrolní postup, zde daňovou kontrolu.