Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Daň z nabytí nemovitých věcí

2020 | 2019


NSS vyhověl kasační stížnosti daňového subjektu a zrušil rozsudek Městského soudu v Praze v otázce, zda na první úplatné nabytí bytové jednotky v rodinném domě dopadá osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 7 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 10. 2019. NSS dospěl k odlišnému právnímu názoru, než zastávaly orgány Finanční správy. Orgány Finanční správy vycházely při aplikaci osvobození ze znění § 7 odst. 1 písm. c) zákonného opatření Senátu, ve znění účinném do 31. 10. 2019, kdy osvobození podléhaly jen jednotky v bytových domech. NSS zrušil jak rozhodnutí Městského soudu v Praze, tak rozhodnutí OFŘ. NSS plně odkázal na rozsudek sp. zn. 4 Afs 89/2020, kde analogickým výkladem vyplnil mezeru v zákoně spočívající v neuvedení rodinných domů ve výčtu nemovitých věcí, ve kterých je bytová jednotka osvobozena a připustil osvobození prvního úplatného nabytí bytových jednotek v rodinných domech.


NSS se vyjádřil k otázce, zda na první úplatné nabytí bytové jednotky v rodinném domě dopadá osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dle § 7 odst. 1 zákonného opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí, ve znění účinném do 31. 10. 2019. NSS dospěl k odlišnému právnímu názoru, než zastávaly orgány Finanční správy. Orgány Finanční správy vycházely při aplikaci osvobození ze znění § 7 odst. 1 písm. c) zákonné opatření Senátu, ve znění účinném do 31. 10. 2019. NSS svým analogickým výkladem vyplnil mezeru v zákoně spočívající v neuvedení rodinných domů ve výčtu nemovitých věcí, ve kterých je bytová jednotka osvobozena a připustil osvobození prvního úplatného nabytí bytových jednotek v rodinných domech.


Podstatou sporu bylo posouzení právní otázky vyměření daně z převodu nemovitostí v případě zpochybnění platnosti kupní smlouvy, přičemž v době rozhodování probíhalo o této otázce řízení před civilními soudy. Správce daně v rámci předběžné otázky posoudil věc tak, že vznikl předmět daně z převodu nemovitostí. Krajský soud v Ostravě žalobu zamítl. NSS v daném případě shledal kasační stížnost důvodnou a zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě i rozhodnutí OFŘ z důvodu nesprávně posouzené otázky vlastnického práva, přičemž konstatoval, že otázka vlastnického práva musí být správcem daně postavena najisto nebo se má vyčkat pravomocného rozhodnutí civilních soudů.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil postup Finanční správy v oblasti daně z nabytí nemovitých věcí. Podstatou sporu byla otázka, zdali kupní smlouvou převedená bytová jednotka ve stavbě – polyfunkční objekt, který nenaplňuje definici bytového domu dle vyhlášky č. 501/2006 Sb. (tj. méně než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a stavba není primárně určena k trvalému bydlení, ale k více účelům), je dle § 7 odst. 1 písm. c) zákonného opatření osvobozena od daně z nabytí nemovitých věcí či nikoliv. Výklad Finanční správy je v tomto případě konzistentní a udává, že toto osvobození dopadá výhradně na jednotky nacházející se ve stavbě bytového domu a nikoli ve stavbě víceúčelové.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdit praxi Finanční správy ve věci výkladu § 7 odst. 1 písm. a) zákonného opatření, který upravuje věcné osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí u nových staveb. Konkrétně, zda uvedené osvobození v případě pozemku, jehož součástí je nová stavba rodinného domu, dopadá výhradně na pozemek, jehož součástí je tato novostavba nebo rovněž na společně převáděný pozemek, z něhož byl pozemek zastavěný novostavbou vydělen a který s ním tvoří jeden funkční celek (dům se zahradou). Výklad Finanční správy je v tomto případě konzistentní a udává, že toto osvobození dopadá výhradně na pozemek, jehož součástí je novostavba.


 | 2019


Předmětem sporu řešeném v rozsudku NSS byl soulad zákonné úpravy zdanění emisních povolenek darovací daní v letech 2011 a 2012 s právem Evropské unie a ústavním pořádkem ČR. NSS v daném případě potvrdil postup Finanční správy a odmítl námitky daňového subjektu. V případě zdanění emisních povolenek daní darovací odkázal na další své rozsudky např. č. j. 1 Afs 6/2013 -184, 6 Afs 307/2016-39 nebo 1 Afs 346/2016-54. Názor NSS je v souladu s praxí Finanční správy.


Předmětem sporu řešeného v rozsudku NSS byl soulad zákonné úpravy zdanění emisních povolenek darovací daní v letech 2011 a 2012 s právem Evropské unie a ústavním pořádkem ČR. NSS v daném případě potvrdil postup Finanční správy a odmítl námitky daňového subjektu. V případě zdanění emisních povolenek daní darovací odkázal na další své rozsudky např. č. j. 1 Afs 6/2013 -184, 6 Afs 307/2016-39 nebo 1 Afs 346/2016-54. Názor NSS je v souladu s praxí Finanční správy.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu a potvrdil správní praxi Finanční správy, když se vyjádřil k posuzování vzniku přeplatku na dani z převodu nemovitostí v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. V daném případě byl řešen spor o to, zda stěžovateli vznikl přeplatek na dani z převodu nemovitostí v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy. NSS s odkazem na § 9 odst. 2 zákona č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí uvedl, že skutečnost, že později došlo k odstoupení od kupní smlouvy, na vzniku daňové povinnosti nic nemění, přičemž odkázal na ustálenou judikaturu v této věci. NSS konstatoval, že vzhledem k tomu, že v tomto případě došlo k právně perfektnímu převodu, vznikla daňová povinnost na dani z převodu nemovitostí a vyměřená daň byla uhrazena v souladu se zákonem, nevznikl žádný přeplatek na této dani.


NSS zamítl kasační stížnost Finanční správy z oblasti stanovení základu daně při směně nemovitých věcí. Dle NSS v případě, kdy absentuje v právním předpisu pravidlo, kterým se v případě směny určuje sjednaná cena, není možné sjednanou cenu stanovit vůbec a není proto možné z ní při stanovení daňové povinnosti vycházet, v důsledku toho není možné vycházet ani ze srovnávací daňové hodnoty. Správce daně měl proto postupovat při stanovení daňové povinnosti při směně pozemků při stanovení nabývací hodnoty pouze z ceny zjištěné. Názor NSS je v rozporu s praxí Finanční správy.


NSS zamítl kasační stížnost daňového subjektu ve věci daně z nabytí nemovitých věci. Konkrétně se řešilo, zda má být aplikována právní úprava, která předcházela právní úpravě současné, když dřívější právní úprava byla pro daňový subjekt výhodnější. NSS potvrdil, že daňová povinnost k dani z nabytí nemovitých věcí vzniká dnem zápisu vlastnického práva k nemovitosti do katastru nemovitostí bez ohledu na výhodnost či nevýhodnost právní úpravy.

Aplikační služby