Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oznamování protiprávního jednání ve smyslu Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937

16. 12. 2021

V souladu se Směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie (dále jen „Směrnice“), byl v rámci Finanční správy České republiky nastaven vnitřní oznamovací systém pro oznamování protiprávního jednání ve smyslu Směrnice.

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice je fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání, které porušuje právní předpis spadající do jedné z oblastí vymezených Směrnicí. Konkrétní unijní předpisy, jichž se porušení musí týkat, jsou vyjmenovány v přílohách Směrnice. Jejich kompletní seznam je uveden na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti České republiky.

V souladu se Směrnicí jsou v rámci Finanční správy ČR pověřeny příslušné osoby, které přijímají a prošetřují informace uvedené v oznámení, případně navrhují opatření k nápravě zjištěného protiprávního stavu. 

Ing. Jan Minařík

Ing. Markéta Mošnová

Ivana Fikejzová

Oznámení splňující kritéria Směrnice je možné podat:

  • Prostřednictvím zabezpečené e-mailové schránky vos@fs.mfcr.cz, ke které mají přístup pouze shora uvedené příslušné osoby.
  • V listinné podobě zaslat na adresu: Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 PRAHA 1. Obálka musí být označena: „NEOTVÍRAT – VOS, POUZE K RUKÁM PŘÍSLUŠNÉ OSOBY“.
  • Telefonicky: +420 296 854 164
  • Osobně po předchozí písemné nebo telefonické domluvě s příslušnou osobou.

Upozorňujeme, že pokud bude oznámení splňující kritéria Směrnice podáno jiným způsobem (například podatelny orgánů Finanční správy ČR nebo datové schránky) než je shora uvedeno, nelze zabezpečit ochranu totožnosti oznamovatele a v oznámení uvedených informací v souladu se Směrnicí.

Využitím vnitřního oznamovacího systému Finanční správy České republiky však není oznamovatel zproštěn povinnosti oznámit podezření ze spáchání trestných činů taxativně uvedených v trestním zákoníku.