Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce výkonu daní

Sekce zajišťuje podporu výkonu kontrolní činnosti a je zodpovědná za její řízení. Sekce odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daní v oblasti vymáhání daní a v oblasti správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, daně z hazardních her, odvodu z loterií a jiných podobných her a výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Sekce rovněž metodicky řídí a koordinuje oblast evidence, převodů a účtování daní. Zajišťuje koordinaci a technicko-taktické vedení kontrolních postupů. Stanovuje strategii při hodnocení podnětů ke kontrolní činnosti a určuje její priority. Zavádí e-auditní metody a další moderní postupy do praxe. V oblasti analytické činnosti zajišťuje s celorepublikovou působností vytěžování dat, tvorbu modelů a tvorbu daňových a rizikových analýz včetně analýzy údajů z kontrolních hlášení a evidence tržeb. Vyhledává a upravuje datové zdroje pro tvorbu daňových a rizikových analýz. Koordinuje výkon výkaznictví daní a s ním spojenou analytickou a statistickou činnost; zajišťuje činnosti v oblasti organizace a řízení orgánů finanční správy v rámci své působnosti, včetně činností spojených s projektovým řízením. Podílí se na tvorbě koncepce analýz výkonu finanční správy, při této činnosti spolupracuje zejména se Sekcí metodické podpory daní. Vykonává působnost kontaktního orgánu při vymáhání některých finančních pohledávek. Zajišťuje spolupráci s orgány veřejné moci a mezinárodními institucemi v oblasti související s bojem proti daňovým únikům. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS včetně dalších podpůrných aplikací a zavádění a užívání informačních technologií (dále jen „IT“). Zabezpečuje informační součinnost v rámci své působnosti v oblasti ochrany utajovaných informací, spolupracuje přitom s Odborem bezpečnosti. Vyřizuje žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Odpovídá za definici věcných náplní, požadavků na funkcionalitu informačních systémů (dále jen „IS“) a softwarových řešení ve své působnosti, včetně Registru dotací (dále jen „ReD“) a Evidence správy odvodů (dále jen „ESO“).