Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení právně-analytické

Oddělení koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností výkon správy daní v oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň dle daňového řádu a ve vazbě na další právní předpisy. Vyřizuje v této oblasti v rozsahu stanoveném zákonem opravné prostředky a dozorčí prostředky. Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, a to v oblasti ukončení činnosti daňových subjektů. Oddělení je odpovědné za metodické řízení oblasti evidence případů a analýzy důvodů vedoucích k přiznání úroků hrazených správcem daně dle daňového řádu a signalizaci systémových nedostatků a opakujících se důvodů jejich přiznání. Poskytuje metodickou právní podporu pro ostatní útvary Generálního finančního ředitelství a ostatní orgány finanční správy pro výkon jejich působnosti, zejména ve vazbě na občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Zpracovává stanoviska z oblasti veřejného a soukromého práva ve vazbě na správu daní, pokud jejich zpracování nenáleží jinému útvaru dle Organizačního řádu. Jedná za Generální finanční ředitelství před soudy, rozhodčími orgány, správními úřady, orgány územní samosprávy, jinými orgány, jakož i s právnickými nebo fyzickými osobami ve sporech, pokud se netýkají oblasti daňového, služebního či pracovního práva, sporů o náhradu škody ve věcech pracovněprávních vztahů a sporů o finančních nárocích navázaných na jinou pracovněprávní otázku, práva veřejných zakázek, smluv vzniklých na základě veřejných zakázek nebo právních vztahů k nemovitostem. Provádí analýzu rozhodnutí civilních a správních soudů ve vazbě na správu daní, poskytuje informace o závěrech obsažených v těchto rozsudcích a vede databanku judikátů pro potřeby orgánů finanční správy. Provádí monitoring odborné právní literatury z odvětví práva soukromoprávního i veřejného s možným dopadem do správy daní. Zajišťuje metodickou podporu v rámci dlouhodobých civilně-právních řízení, ve kterých je správce daně účastníkem řízení, a to jak s tuzemským, tak i zahraničním prvkem (např. insolvenční řízení, občanské soudní řízení a jiné). Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím, přičemž úzce spolupracuje s ostatními útvary Generálního finančního ředitelství. Metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Koordinuje jednotné evidování žádostí o informace uplatněné u orgánů finanční správy včetně způsobu jejich vyřízení. Podílí se na tvorbě a změnách a připomínkových řízeních k právním předpisů souvisejícím s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na aktualizaci sazebníku úhrad za poskytování informací. Plní povinnosti, které Generálnímu finančnímu ředitelství vyplývají z výkonu působnosti správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství při vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.