Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení daňového procesu II

Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, vyjma oblasti evidence, zajištění a vymáhání daní zpracovává v této oblasti metodické pokyny a tiskopisy pro orgány finanční správy a stanoviska pro veřejnost. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí a další písemnosti v řízení dle daňového řádu (ve věci opravných a dozorčích prostředků, námitek podjatosti, podnětů na nečinnost a nicotnost, stížností na postup správce daně a chování jeho úředních osob, pokut za porušení povinnosti mlčenlivosti atd.).