Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor daňového procesu

Odbor je s celostátní působností odpovědný za metodické řízení výkonu správy daní dle daňového řádu v působnosti orgánů finanční správy (včetně zpracování metodických pokynů a tiskopisů), vyjma oblasti evidence, zajištění (s výjimkou oblasti zajištění úhrady na nesplatnou nebo nestanovenou daň dle daňového řádu) a vymáhání daní. Dále je odpovědný za metodické řízení výkonu a samotný výkon správního řízení se zaměřením na výklad a aplikaci jednotlivých procesních institutů. Zpracovává výkladová stanoviska a metodické pokyny s provazbou ustanovení daňového řádu ve své působnosti do oblasti jiných daňových norem. Zpracovává rovněž výkladová stanoviska z oblasti soukromého i veřejného práva, zejména dochází-li k jeho provazbě na daňové normy či postupy při správě daní a nespadá-li takový výklad do gesce jiného útvaru. Upravuje a realizuje aplikaci právních norem v oblastech souvisejících s výkonem věcné působnosti orgánů finanční správy zejména ve vztahu k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu apod. Zajišťuje oblast ochrany osobních údajů. Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí a další písemnosti v řízení dle daňového řádu. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Odpovídá za definici věcných náplní požadavků na funkcionalitu DIS ve své působnosti. Odbor metodicky upravuje činnosti v oblasti spisové služby.