Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce správy daní

Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu správy daně z nemovitých věcí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční a správních poplatků, vyjma kontrolní činnosti. Sekce odpovídá za metodické řízení a koordinaci výkonu správy daní v oblasti správy odvodů za porušení rozpočtové kázně, daně z hazardních her, odvodu z loterií a jiných podobných her a výkonu cenové kontroly v rámci činnosti orgánů finanční správy. Sekce dále odpovídá za metodické řízení výkonu správy daní a správního řízení se zaměřením na výklad a aplikaci jednotlivých procesních institutů při správě daní a ve správním řízení. Sekce dále odpovídá za metodické řízení a jednotnou aplikaci oceňování podle zákona o oceňování majetku, kontroly poplatků a metodické řízení v oblasti poplatku za správu majetku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Sekce dále odpovídá za poskytnutí metodické podpory v oblasti zpracování daní pro potřeby nastavení účtování daní. Sekce metodicky upravuje a realizuje aplikaci právních norem v oblastech souvisejících s výkonem věcné působnosti orgánů finanční správy zejména ve vztahu k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu apod. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů. Působnost sekce se ve všech oblastech správy daní týká i spolupráce na tvorbě návrhů právních úprav mezinárodního práva a práva EU. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS. V oblasti své kompetence se podílí na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Vyřizuje žádosti o prominutí odvodů za porušení rozpočtové kázně a penále za prodlení s odvodem za porušení rozpočtové kázně. Odpovídá za definici věcných náplní, požadavků na funkcionalitu informačních systémů (dále jen „IS“) a softwarových řešení ve své působnosti, včetně Registru dotací (dále jen „ReD“) a Evidence správy odvodů (dále jen „ESO“). Sekce vytváří ucelenou koncepci a metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti ochrany osobních údajů, zajišťuje plnění povinností GFŘ v postavení správce osobních údajů a vytváří podmínky pro činnost pověřence pro ochranu osobních údajů.