Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Odbor podpory řízení

Odbor zajišťuje koordinaci procesů ve finanční správě s cílem efektivního, účinného a účelného využití dostupných zdrojů, vč. materiálních, technologických, finančních a lidských. V rámci své působnosti poskytuje podporu a analytické služby pro řízení a strategické rozhodování ve všech orgánech finanční správy. Má oprávnění ke zpřístupnění výstupů ze všech interních IS finanční správy pro účely zajištění činností v působnosti Sekce řízení úřadu. Zajišťuje svodné analýzy dat, vytváření reportů a monitorování klíčových ukazatelů výkonu pro generálního ředitele a ředitele orgánů finanční správy. Provádí výpočty optimalizace personálních kapacit v součinnosti s příslušnými odbornými útvary. Navrhuje organizační uspořádání a pracovní postupy ve finanční správě tak, aby byl zabezpečen co nejefektivnější výkon správy daní a poskytování služeb veřejnosti. Ve spolupráci s Oddělením systemizace navrhuje zadání pro změny systemizace a vnitřního organizačního uspořádání orgánů finanční správy. V součinnosti s příslušnými řediteli orgánů finanční správy a dotčených sekcí Generálního finančního ředitelství vyhodnocuje soulad návrhů systemizace služebních a pracovních míst a organizační struktury se zadáním a posuzuje opodstatněnost odchylek od optimalizačních výpočtů před předložením návrhů generálnímu řediteli ke schválení. Zajišťuje koncepční, metodické, koordinační, analytické a další odborné činnosti v oblasti soustavy interních aktů řízení. Ve spolupráci s odbornými útvary definuje požadavky na tvorbu a úpravy interních aplikací finanční správy pro účely řízení. Odbor zabezpečuje správu, provoz a ochranu majetku, který Generální finanční ředitelství užívá na území hl. města Prahy, a rekreačního zařízení Josefův Důl. Na Generálním finančním ředitelství zajišťuje činnost pokladny, podatelny, výpravny, rozmnožovny a spisovny, v budovách Generálního finančního ředitelství provádí vybrané činnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a v oblasti požární ochrany (dále jen „BOZP a PO“). Řídí, koordinuje, provádí nebo zajišťuje činnosti v dílčích oblastech souvisejících s organizací a řízením finanční správy, pokud k nim není věcně příslušný jiný útvar.