Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení soudních a správních agend

Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, a to v oblasti povinnosti mlčenlivosti a v této oblasti zpracovává metodické pokyny pro orgány finanční správy. Poskytuje metodickou právní podporu pro ostatní útvary Generálního finančního ředitelství a ostatní orgány finanční správy pro výkon jejich působnosti, zejména ve vazbě na občanský soudní řád, soudní řád správní a další předpisy upravující řízení před soudem. Podílí se na metodické právní podpoře pro ostatní útvary Generálního finančního ředitelství a ostatní orgány finanční správy pro výkon jejich působnosti, zejména ve vazbě na občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Oddělení je odpovědné za metodické řízení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v případě daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a uplatňování práv orgánů finanční správy v trestním řízení. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností aplikaci správního řádu a výkon správního trestání v činnosti orgánů finanční správy. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí v řízení dle správního řádu. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností správní trestání v oblasti evidence tržeb. V této oblasti provádí výkon působnosti Generálního finančního ředitelství, např. vyřizuje opravné prostředky podané proti rozhodnutím Odvolacímu finančnímu ředitelství a dozorčí prostředky v souvislosti se sankcemi uloženými za přestupky dle zákona o evidenci tržeb a koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností aplikaci zákona o omezení plateb v hotovosti. Koordinuje a řídí uplatňování připomínek Generálního finančního ředitelství k návrhům zákonů a právních předpisů. Eviduje připomínková řízení a podněty na legislativní úpravu ostatních útvarů Generálního finančního ředitelství a monitoruje připravované návrhy právních předpisů. Jedná za Generální finanční ředitelství před soudy ve správním, civilním a trestním soudnictví na všech stupních a v ústavním soudnictví ve všech věcech, které dle organizačního řádu nenáleží jinému útvaru. V rámci své působnosti vede evidenci soudních řízení Generálního finančního ředitelství. Připravuje a zpracovává podklady a stanoviska orgánů finanční správy k žádostem a žalobám o náhradu škody vzniklé v rozsahu jejich působnosti a v těchto věcech jedná za Ministerstvo financí před soudy v civilním řízení na základě pověření. Vyřizuje žádosti Ministerstva financí o vyjádření k regresní úhradě ve věcech přiznaných nároků na náhradu škody a zpracovává podklady k projednání regresní úhrady komisí ve věcech regresních úhrad. Oddělení vytváří ucelenou koncepci a metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti ochrany osobních údajů a koordinuje činnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím, přičemž úzce spolupracuje s ostatními útvary Generálního finančního ředitelství. Metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Koordinuje jednotné evidování žádostí o informace uplatněné u orgánů finanční správy včetně způsobu jejich vyřízení. Podílí se na tvorbě a změnách a připomínkových řízeních k právním předpisů souvisejícím s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na aktualizaci sazebníku úhrad za poskytování informací. Plní povinnosti, které Generálnímu finančnímu ředitelství vyplývají z výkonu působnosti správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství při vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.