Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňově-právní a náhrad škod


Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, a to v oblasti povinnosti mlčenlivosti, zmocnění a ukončení činnosti daňových subjektů. Zpracovává v těchto oblastech metodické pokyny pro orgány finanční správy. Poskytuje metodickou právní podporu pro ostatní útvary Generálního finančního ředitelství a ostatní orgány finanční správy pro výkon jejich působnosti, zejména ve vazbě na občanský zákoník, zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), soudní řád správní a další předpisy upravující řízení před soudem. Oddělení je odpovědné za metodické řízení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v případě daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a uplatňování práv orgánů finanční správy v trestním řízení. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností aplikaci správního řádu a výkon správního trestání v činnosti orgánů finanční správy. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí v řízení dle správního řádu. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností správní trestání v oblasti evidence tržeb. V této oblasti provádí výkon působnosti Generálního finančního ředitelství, např. vyřizuje opravné prostředky podané proti rozhodnutím Odvolacímu finančnímu ředitelství a dozorčí prostředky v souvislosti se sankcemi uloženými za přestupky dle zákona o evidenci tržeb a koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností aplikaci zákona o omezení plateb v hotovosti. Koordinuje a řídí uplatňování připomínek Generálního finančního ředitelství k návrhům zákonů a právních předpisů. Eviduje připomínková řízení a podněty na legislativní úpravu ostatních útvarů Generálního finančního ředitelství a monitoruje připravované návrhy právních předpisů. Jedná za Generální finanční ředitelství před soudy ve správním, civilním a trestním soudnictví na všech stupních a v ústavním soudnictví. V rámci své působnosti vede evidenci soudních řízení Generálního finančního ředitelství. Připravuje a zpracovává podklady a stanoviska orgánů finanční správy k žádostem a žalobám o náhradu škody vzniklé v rozsahu jejich působnosti a v těchto věcech jedná za Ministerstvo financí před soudy v civilním řízení na základě pověření. Vyřizuje žádosti Ministerstva financí o vyjádření k regresní úhradě ve věcech přiznaných nároků na náhradu škody a zpracovává podklady k projednání regresní úhrady komisí ve věcech regresních úhrad.

Aplikační služby