Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení právní I


Oddělení metodicky řídí výkon orgánů finanční správy v oblastech daňově-právních ve vazbě na občanský zákoník, správní řád, soudní řád správní, trestní zákoník a trestní řád. Jedná za Generální finanční ředitelství v daňově-právních věcech před soudy v civilním a trestním soudnictví na všech stupních a v ústavním soudnictví. Dále jedná za Generální finanční ředitelství ve všech řízeních před správními soudy a v souvisejících řízeních před Ústavním soudem s výjimkou řízení vztahujících se k zákonu o státní službě. Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, vyjma oblasti evidence daní a vymáhání daní; zpracovává v této oblasti metodické pokyny pro orgány finanční správy a stanoviska pro veřejnost. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Připravuje pro Ministerstvo financí podklady a stanoviska k žádostem o náhradu škody vzniklé v rozsahu působnosti orgánů finanční správy a v těchto věcech rovněž na základě pověření jedná za Ministerstvo financí před soudy v civilním řízení. Vyhodnocuje případy náhrad škod a předává podněty ke zkvalitnění práce orgánů finanční správy útvarům Generálního finančního ředitelství. Připravuje podklady a vyjádření pro komisi generálního ředitele ve věci regresních úhrad a na základě výsledku projednání v této komisi zpracovává stanovisko Generálního finančního ředitelství k žádostem Ministerstva financí o prošetření regresní úhrady. Vyřizuje opravné prostředky podané proti rozhodnutím Odvolacího finančního ředitelství a dozorčí prostředky v souvislosti se sankcemi uloženými za přestupky dle zákona o evidenci tržeb.

 

Aplikační služby