Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení daňového procesu III


Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, vyjma oblasti evidence daní a vymáhání daní; zpracovává v této oblasti metodické pokyny a tiskopisy pro orgány finanční správy a stanoviska pro veřejnost. Spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů v oblasti správy daní. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí a sdělení v řízení dle daňového řádu (ve věci opravných a dozorčích prostředků, námitek podjatosti, podnětů na nečinnost a nicotnost, stížností na postup správce daně a chování jeho úředních osob, pokut za porušení povinnosti mlčenlivosti atd.). Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování ADIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu ADIS v oblastech dle své působnosti.

 

Aplikační služby