Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení podpůrných personálních agend

Oddělení s celostátní působností metodicky řídí a zajišťuje koordinaci personální správy ve věcech státní služby a v oblasti pracovního práva, a to v souvislosti s aplikací zákona o státní službě, zákoníku práce, správního řádu, příslušných prováděcích právních předpisů, služebních předpisů a jiných interních aktů řízení, a to v především v rámci organizačních věcí služby a pracovněprávních vztahů, konkrétně výběrových řízení, docházky, pracovnělékařských prohlídek a některých nástrojů slaďování rodinného a osobního života státních zaměstnanců s výkonem služby. V rámci své působnosti zajišťuje přímý výkon těchto činností. Účastní se na vývoji dotčených IS a přímo zajišťuje požadavky na provedení služebního hodnocení státních zaměstnanců z hlediska dostupnosti v příslušné aplikaci. Podílí se na koordinaci a realizaci náboru zaměstnanců do služebního, resp. pracovního poměru. Připravuje podklady pro kolektivní vyjednávání za účelem uzavření kolektivní dohody, resp. kolektivní smlouvy, Obecných zásad pro čerpání fondu kulturních a sociálních potřeb (dále jen „FKSP“) orgánů finanční správy, příp. dodatků k těmto dokumentům, spravuje záležitosti odborových organizací ve vazbě na kolektivní dohodu vyššího stupně, kolektivní dohodu, resp. kolektivní smlouvu, podílí se na koordinaci činností ve vztahu k odborovým organizacím působícím v orgánech finanční správy, stanovuje bližší pravidla pro výkon odborové činnosti. Dále organizuje a koordinuje jednání s odborovými organizacemi působícími na Generálním finančním ředitelství, předkládá návrhy a požadavky v rámci jednání s odborovými organizacemi vedoucí ke sjednání Zásad pro čerpání FKSP Generálního finančního ředitelství a plní úkoly vyplývající z kolektivní dohody vyššího stupně, kolektivní dohody, resp. kolektivní smlouvy, Obecných zásad pro čerpání FKSP orgánů finanční správy a Zásad čerpání FKSP Generálního finančního ředitelství vůči odborovým organizacím působícím na úrovni Generálního finančního ředitelství. Koncepčně řídí a koordinuje hospodaření s prostředky FKSP a v rámci své působnosti vykonává správu individuálních příspěvků FKSP. Vykonává též další činnosti v oblasti zaměstnaneckých benefitů a péče o zaměstnance, včetně jejich koordinace a organizačního zajištění.