Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení majetkových daní a daně silniční


Oddělení je odpovědné za metodické řízení a koordinaci výkonu správy majetkových daní a daně silniční. V těchto oblastech se podílí na přípravě a zpracování návrhů zákonů a dalších právních předpisů, na tvorbě obecných výkladových stanovisek a metodických pokynů a pomůcek, vede daňové řízení, provádí k tomu potřebné procesní úkony a připravuje návrhy rozhodnutí podle příslušného zákona, vydává rozhodnutí k žádostem o prominutí daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí, a tvoří tiskopisy a šablony pro orgány finanční správy (vzory písemností). Rozhoduje o prodloužení lhůt pro vyřizování podání Odvolacím finančním ředitelstvím. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování DIS tím, že definuje věcné náplně požadavků na funkcionalitu DIS v oblastech dle své působnosti.

Aplikační služby