Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Oddělení soudních a správních agend

Oddělení je odpovědné za metodické řízení výkonu správy daní z hlediska uplatňování procesních ustanovení při správě daní v působnosti orgánů finanční správy, a to v oblasti povinnosti mlčenlivosti a v této oblasti zpracovává metodické pokyny pro orgány finanční správy. Poskytuje metodickou právní podporu pro ostatní útvary Generálního finančního ředitelství a ostatní orgány finanční správy pro výkon jejich působnosti, zejména ve vazbě na občanský soudní řád, soudní řád správní a další předpisy upravující řízení před soudem. Podílí se na metodické právní podpoře pro ostatní útvary Generálního finančního ředitelství a ostatní orgány finanční správy pro výkon jejich působnosti, zejména ve vazbě na občanský zákoník a zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). Oddělení je odpovědné za metodické řízení spolupráce s orgány činnými v trestním řízení v případě daňových trestných činů a trestných činů souvisejících a uplatňování práv orgánů finanční správy v trestním řízení. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností aplikaci správního řádu a výkon správního trestání v činnosti orgánů finanční správy. V oblasti své kompetence s celostátní působností koordinuje orgány finanční správy, podílí se na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva. Vydává v rámci zmocnění daného právními předpisy rozhodnutí v řízení dle správního řádu. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností správní trestání v oblasti evidence tržeb. Koordinuje a metodicky řídí s celostátní působností aplikaci zákona o omezení plateb v hotovosti. V těchto oblastech a v oblasti přestupků na úseku účetnictví provádí výkon působnosti Generálního finančního ředitelství, např. vyřizuje opravné prostředky podané proti rozhodnutím Odvolacímu finančnímu ředitelství a dozorčí prostředky v souvislosti se sankcemi uloženými za přestupky. Koordinuje a řídí uplatňování připomínek Generálního finančního ředitelství k návrhům zákonů a právních předpisů. Eviduje připomínková řízení a podněty na legislativní úpravu ostatních útvarů Generálního finančního ředitelství a monitoruje připravované návrhy právních předpisů a vede přehled nově přijímané legislativy pro potřeby orgánů finanční správy. Jedná za Generální finanční ředitelství před soudy ve správním, civilním a trestním soudnictví na všech stupních a v ústavním soudnictví ve všech věcech, které dle organizačního řádu nenáleží jinému útvaru. V rámci své působnosti vede evidenci soudních řízení Generálního finančního ředitelství. Připravuje a zpracovává podklady a stanoviska orgánů finanční správy k žádostem a žalobám o náhradu škody vzniklé v rozsahu jejich působnosti a v těchto věcech jedná za Ministerstvo financí před soudy v civilním řízení na základě pověření. Vyřizuje žádosti Ministerstva financí o vyjádření k regresní úhradě ve věcech přiznaných nároků na náhradu škody a zpracovává podklady k projednání regresní úhrady komisí ve věcech regresních úhrad. Oddělení vytváří ucelenou koncepci a metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti ochrany osobních údajů a vytváří podmínky pro činnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Plní povinnosti, které plynou Generálnímu finančnímu ředitelství jako správci osobních údajů. Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím, přičemž úzce spolupracuje s ostatními útvary Generálního finančního ředitelství. Metodicky řídí orgány finanční správy v oblasti poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím. Koordinuje jednotné evidování žádostí o informace uplatněné u orgánů finanční správy včetně způsobu jejich vyřízení. Podílí se na tvorbě a změnách a připomínkových řízeních k právním předpisů souvisejícím s poskytováním informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím a na aktualizaci sazebníku úhrad za poskytování informací. Plní povinnosti, které Generálnímu finančnímu ředitelství vyplývají z výkonu působnosti správního orgánu nejblíže nadřízeného Odvolacímu finančnímu ředitelství při vyřizování žádostí podle zákona o svobodném přístupu k informacím.