Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Sekce metodické podpory daní

Sekce je odpovědná za metodické řízení výkonu správy daní z příjmů, odvodu z elektřiny ze slunečního záření, daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“), daně z nemovitých věcí, daně dědické, daně darovací, daně z převodu nemovitostí, daně z nabytí nemovitých věcí, daně silniční a správních poplatků, vyjma kontrolní činnosti. Sekce dále odpovídá za metodické řízení výkonu správy daní a správního řízení se zaměřením na výklad a aplikaci jednotlivých procesních institutů při správě daní a ve správním řízení. Sekce dále odpovídá za metodické řízení a jednotnou aplikaci zákona o účetnictví v souvislosti s kontrolou dodržování povinností stanovených účetním jednotkám, oceňování podle zákona o oceňování majetku, kontroly poplatků a metodické řízení v oblasti poplatku za správu majetku podle zákona o provádění mezinárodních sankcí. Sekce odpovídá za poskytnutí metodické podpory v oblasti zpracování daní pro potřeby nastavení účtování daní. Sekce dále odpovídá za metodické řízení a jednotnou aplikaci zákona o evidenci tržeb. Sekce metodicky upravuje a realizuje aplikaci právních norem v oblastech souvisejících s výkonem věcné působnosti orgánů finanční správy zejména ve vztahu k právu občanskému, obchodnímu, trestnímu apod. Sekce zajišťuje oblast ochrany osobních údajů. Plní povinnosti vyplývající Generálnímu finančnímu ředitelství jakožto povinnému subjektu ze zákona o svobodném přístupu k informacím. Ve všech oblastech působnosti se podílí na vytváření strategie daňové politiky a spolupracuje na přípravě návrhů právních předpisů. Působnost sekce se ve všech oblastech správy daní týká i spolupráce na tvorbě návrhů právních úprav mezinárodního práva a práva EU. Podílí se na vývoji a praktickém uplatňování daňového informačního systému (dále jen „DIS“). Sekce metodicky upravuje činnosti v oblasti spisové služby. V oblasti své kompetence se podílí na tvorbě koncepce výkonu působnosti finanční správy a spolupracuje s příslušnými správními orgány při aplikaci práva.