Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Oddělení interního auditu


Oddělení nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní systém finanční správy. Zjišťuje, zda zavedený vnitřní kontrolní systém je dostatečně účinný, reaguje včas na změny ekonomických, právních, provozních a jiných podmínek a zda je způsobilý včas zjišťovat a minimalizovat rizika vztahující se k činnosti finanční správy. Prověřuje dodržování právních předpisů, přijatých opatření a stanovených postupů. Na základě svých zjištění předkládá doporučení ke zdokonalování vnitřního kontrolního systému, k předcházení nebo zmírnění rizik a k přijetí opatření k nápravě zjištěných nedostatků. Jeho činnost se řídí zákonem o finanční kontrole a přiměřeně využívá Mezinárodní standardy pro profesní praxi interního auditu. Současně oddělení zajišťuje konzultační činnost. V rámci organizace řízení bezpečnosti informací vykonává bezpečnostní roli Auditora kybernetické bezpečnosti. Sestavuje za orgány finanční správy roční zprávy o výsledcích finančních kontrol podle zákona o finanční kontrole a po schválení generálním ředitelem je předkládá Ministerstvu financí.

Aplikační služby