Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

datum podání daňového přiznání

datum podání daňového přiznání

datum podání daňového přiznání

datum podání daňového přiznání

výnosy daně z nemovitých věcí za vybrané obce FÚ pro MSK

adhezní nároky

přestupky podle zákona o účetnictví

daň z nemovitých věcí

obecné informace - odvolací orgán, stížnost

informace týkající se insolvenčních řízení

insolvenční řízení u právnických osob

sjednání daně v letech 2011 až 2022

sankce dle daňového řádu za období 2017 až 2021

sankce správce daně

poskytnutí informace vztahující se k vyplácení kompenzačních bonusů

poskytnutí informace ve věci data podání DAP k DPPO konkrétní právnické osoby

anonymizované platební výměry na DNE obsahující žadatelem specifikované pozemky

žádost o poskytnutí pokynu, metodiky vyřizování žádosti o vyplacení kompenzačního bonusu.

Organizační struktura, počet systemizovaných míst FÚ pro MSK k 1.1.2021

úroky dle daňového řádu a náhrady nákladů soudních řízení vyplacené FÚ pro MSK

počet a odůvodněnost stížností na úředníky ve FS - za FÚ pro MSK

zahájení kontroly či šetření u konkrétních subjektů

skartace

náklady soudních řízení vyplacené FÚ pro MSK za rok 2020

kárná řízení na FÚ pro MSK

náklady soudních řízení vyplacené FÚ pro MSK za rok 2018 a 2019

úroky dle daňového řádu vyplacené FÚ pro MSK za roky 2018 a 2019

žádost o jména úředních osob podílejících se na vypracování textu konkrétní výzvy dle daňového řádu daňovém řízení

Spisový řád územních finančních orgánů č.j. 2/11-1910 pro rok 2011

urgence vyřízení oznámení žadatele

informace o celkové výši úroků vyplacených FÚ pro MSK DS v letech 2017 - 2019

podané podněty ke kárnému řízení v letech 2017 až 2019

informace o důvodu hovoru správce daně s DS, zdroj čísla

celková výše a cenový pohyb daně z nemovitých věcí obce Petřvald v letech 2007 až 2020

trestné činy předané GFŘ v letech 2017 až 2019

informace týkající se závazných pokynů, nařízení či aktů

informace z tiskopisů Vyúčtování a Počet zaměstnanců

metodika vztahující se k § 15/1 a § 20/8 daně z příjmů-rok 2016

metodika vztahující se ke kontrole odpočitatelné položky Výzkum a vývoj

vyplacené úroky § 155, § 254 DŘ, za roky 2016, 2017 a 2018 ÚzP Ostrava III

metodický pokyn k provádění a hodnocení důkazů při realizaci daňových kontrol

důvod přítomnosti třetí úřední osoby u výslechu svědka

finanční kontroly u PO - spolku

přehled daňových povinností, inkasa daní a nedoplatků za FÚ pro MSK, 2014 - 2016

odpočty na vyživované děti 2010 - 2016

osoby povinné k dani § 93a odst. 2 ZDPH reg. na FÚ pro MSK, 2014 - 2017

kontrolní činnost při plnění povinností k EET

soudní exekutoři, vymáhání daňových nedoplatků

vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

vyhovění odvolání ve věci odvodu za porušení rozpočtové kázně

dobrovolná registrace k DPH zahájené v roce 2016

dobrovolné registrace k DPH v roce 2016

daňové kontroly a POP v rámci vybrané působnosti k 2/2017

správní uvážení při dobrovolné registraci k DPH

registrace k DPH

pravidelné poskytování seznamu přidělených DIČ neusazených plátců

nedoplatky DNE

nedoplatky k DNE

informace o ÚzP

metodický pokyn MF k uplatňování § 11 DNE

žádosti o závazném posouzení

informace o ÚzP

žádosti o závazném posouzení

metodický pokyn k uplatňování § 11 DNE

složenka k placení DNE

počet žádostí a rozhodnutí o závazném posouzení

žádosti o závazném posouzení

příjemci veřejných prostředků (dotací)

příjemci veřejných prostředků - dotací

doměření DPH - podvodný obchod s emisními povolenkami za FÚ pro MSK, 2008 - 2011

podnět na nezakládání účetní závěrky konkrétní společnosti

metodická pomůcka k ochraně před nečinností správce daně

postup při výběru daně z nemovitých věcí

informace z DAP k DPFO, DPPO za rok 2013 (dary)

vnitřní struktura ÚzP, pracovní zařazení kontrolních pracovníků

kolektivní smlouva na rok 2007

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů