Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Přílohy ke stažení

Výroční zpráva za rok 2022 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Sjednání daně

Kontrola - Vinařský fond

Délka lhůty

Korespondence z ÚzP Brno II

Informace dle GDPR

Daňové povinnosti představeného

Vyhodnocení podnětu k daňové kontrole

Vyhodnocení podnětu k daňové kontrole

Kontrola - Vinařský fond

Zasílání zásilek prostřednictvím datových schránek

Poskytnutí informací týkajících se placení daně z nemovitosti u pozemku

Výsledek veřejnosprávní kontroly - Vinařský fond

Výroční zpráva za rok 2021 dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Informační povinnost správce daně – Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

Finanční úřad pro Jihomoravský kraj zveřejňuje telefonní čísla, na kterých Vám nabízí informace a pomoc s vyplněním daňových přiznání k dani z nemovitých věcí

prošetření porušení rozpočtové kázně

Počet daňových exekutorů a počet daňových dlužníků podle jednotlivých ÚzP

seznam všech osob povinných k dani, které jsou k aktuálnímu datu registrovány v pozici zprostředkovatele (tzn. s DEČ začínajícím IN) k dovoznímu režimu v rámci zvláštního režimu jednoho správního místa v České republice, tzn. Česká republika je státem identifikace

Pokuty za účetnictví

Seznam osob povinných k dani, které byly registrovány ke zvláštnímu režimu jednoho správního místa v České republice k 1. říjnu 2021

PLVY DNE v anonymizované podobě

formuláře

kompenzační bonus

MŠ Vedrovice

Majetkové daně - formuláře

Daňové povinnosti daňových subjektů (DS) podnikajících v NACE 55 nebo 56 registrovaných v obcích Jihomoravského kraje

předpisy DNE obec Telnice

nedoplatky DNE obec Telnice

veřejné zakázky

kárná řízení

Výroční zpráva za rok 2020 o činnosti Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

dražby 2016-2020

podněty na porušení povinnosti uveřejňovat účetní závěrku

informace o podaných trestních oznámení

kárná řízení

úroky

virtuální sídla

vyřazení z evidence subjektů se sídly v Brně zřízených občanským sdružením Česká účetní rada

kárná řízení

Poskytnutí Služebního předpisu č. 4/2018 generálního ředitele, kterým se stanoví pravidla vzdělávání v orgánech Finanční správy ČR.

Dotaz na podání týkající se SVJ a skutečnosti, že nejsou založeny listiny ve smyslu ustanovení § 66 písm. c) zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

Informace k posouzení nepodjatosti úředních osob.

Dotaz k platbě daně z nemovitosti.

Přehled škol a školských zařízení registrovaných jako plátci DPH místně příslušných FÚ pro Jihomoravský kraj.

Dotaz na zajištění vytápění budovy územního pracoviště Finančního úřadu v Blansku.

Neformální komunikace ze strany správce daně.

Informační povinnost Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj

podnět k zajištění nápravy nezákonného stavu ve věci povinnosti zakládat účetní závěrky do sbírky listin obchodního rejstříku

poskytnutí informací vztahujících se k podnětům, které obdržel prošetřovatel

Dotaz k uplatnění v rámci řádného daňového přiznání na daních z příjmů za rok 2017 odčitatelné položky na výzkum a vývoj.

Informace o pohybech na osobním daňovém účtu na DPH a to v návaznosti na vydaný exekuční příkaz.

Vyšší místní koeficient daně z nemovitostí dle §12 v okrese Blansko.

Žádost o protokol z daňové kontroly

Majetkové daně - Dotaz k určení stavby

poskytnutí informací ve věci úhrady daně z nabytí pohledávky konkrétnímu postupníkovi

Dotaz na cenu obvyklou znaleckým posudkem

Dotaz k osobním a obchodním společnostem.

Příjmy do státního rozpočtu.

EET - dosavadní průběh a počet přihlášených subjektů

žádost o sdělení znalostí, dovedností a odbornosti pracovníků FÚ, jejich ohodnocení a prokázání způsobilosti.

Výběr přiznání k dani z příjmů

Úhrada investičních a provozních nákladů v souvislosti s EET

Povinnost úhrady doplatku ke mzdě a jeho zdanění

Existence úřední listiny, která se používá při nahlížení do spisu.

EET - uzavření provozoven

Odměňování na základě doměření daně

Peněžní toky

Výběr soudních exekutorů

Pracovní náplň a popis pracovního místa

Sazba daně u příjmu statutárního orgánu

poskytnutí protokolu o průběhu dražby na Územním pracovišti v Břeclavi

Počet podaných daň. přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí

Využití zákona č. 243/2016 Sb.

zaměstnávání na dohodu o provedení práce

počet správních řízení o dobrovolné registraci k dani

celkový počet správních řízení o dobrovolné registraci k dani zahájených v roce 2016 a opatření proti nečinnosti

daňové zvýhodnění na dítě

Žádost o kopii písemnosti č. j. 2206096/16/3018-00510-702703

Stanovení obvyklé ceny nemovitosti

registrace k DPH

Poskytnutí interních předpisů

Registrace k DPH

(vyřízení podnětu)

(Poskytnutí interního normativního aktu in lato sensu)

(místní příslušnosti)

(informace k daňové složence)

Leták k EET ve vietnamštině.

od 5. 12. 2016 na nové adrese Palánek 1, Vyškov

(225 092 392)

(údaje ze spisu daňového subjektu - žadatele)

(údaje k dani z nemovitých věcí u vybraných obcí Jihomoravského kraje)

(statistika rozhodnutí o nespolehlivém plátci)

(závazná posouzení v letech 2013-2015)

dle § 38v zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

(co lze a nelze poskytnout na základě žádosti)

(doměřená daň z přidané hodnoty z titulu účasti doměřovaného daňového subjektu na podvodných obchodech s emisními povolenkami)

(zajišťovací příkazy)

(jak bylo naloženo s podněty)

(statistiky vymáhání daní)

(komise k výplatám nadměrných odpočtů)

(interní směrnice a pravidla k rozhodování o žádostech o odpuštění sankcí)

(porušení rozpočtové kázně v roce 2008 u peněžních prostředků poskytnutých z EU a státního rozpočtu)

Novelizací zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, vzniká s účinností od 1. 1. 2016 plátcům DPH nová povinnost podávat tzv. kontrolní hlášení.

(jaké informace byly v minulosti poskytnuty na žádost o subjektu)

(seznam příjemců veřejných prostředků nad 10 mil. Kč v letech 2013 a 2014)

(územní pracoviště a pod ně spadající ulice a městské části na území města Brna)

Oznámení ke zrušení některých daňových pokladen k 1. 9. 2015

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů