Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj

Název Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3
709 00 Ostrava
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3
709 00  Ostrava

Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí a středa
08:00-17:00 h

Telefonní čísla 596 651 111
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna3200@fs.mfcr.cz

ID datové schránky: 4hun2cu
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani


Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava

V Ostravě dne: 5. ledna 2022
Č. j.: 18009/22/3200-00061-804760

Vyřizuje: Ing. Bc. Yvona Němcová, Oddělení sekretariátu ředitele
Tel: (+ 420) 596 651 297, (+ 420) 596 651 111
E-mail: Yvona.Nemcova@fs.mfcr.cz
ID datové schránky: 4hun2cu

                                             Výroční zpráva Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
Podle ust. § 18. odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 106/1999 Sb.), zveřejňujeme výroční zprávu o své činnosti v oblasti poskytování informací za kalendářní rok 2021.

a. počet podaných žádostí o informaci: 17
    počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 4

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 3

c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: 0

d. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e. počet stížností podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení: 2
1. důvod stížnosti: Nesprávné posouzení žádosti povinným subjektem.
    způsob vyřízení: Odvolací finanční ředitelství přikázalo uvedenou část žádosti o informace vyřídit.
2. důvod stížnosti: Nesprávnost postupu povinného subjektu.
    způsob vyřízení: Odvolací finanční ředitelství postup povinného subjektu potvrdilo.

f. další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.
     - webová stránka povinného subjektu: http://financnisprava.cz
     - ID datové schránky povinného subjektu: 4hun2cu
     - daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://financnisprava.cz

Nad rámec ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. sdělujeme:
- počet odložených žádostí: 6
- počet částečně odmítnutých žádostí: 2
- počet odvolání proti rozhodnutím o částečném odmítnutí žádosti: 0

 

                                                                                                                Ing. Bronislav Kadlubiec v.r.
                                                                                                                    ředitel finančního úřadu