Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Finanční úřad pro Pardubický kraj

Název Finanční úřad pro Pardubický kraj
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení 466 713 111
http://www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Boženy Němcové 2625, PARDUBICE V, 53002
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Boženy Němcové 2625, PARDUBICE V, 53002
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pondělí 8:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 15:30
Středa 8:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 15:30
Pátek 8:00 - 14:00
Telefonní čísla
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy podatelna2800@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Finančního úřadu pro Pardubický kraj, ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímají pověření zaměstnanci Finančního úřadu pro Pardubický kraj.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje Finanční úřad pro Pardubický kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zpráva Finančního úřadu pro Pardubický kraj za rok 2017

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění, zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2017.

a. počet podaných žádostí o informaci: 15
počet odložených žádostí o informaci: 1
počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 7
počet rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 0

b. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 2
počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 0
počet stížností: 0

c. opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle tohoto zákona, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení: žádná žádost nebyla předmětem soudního projednávání

d. počet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0

e. počet stížností podaných podle § 16 a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
počet stížností: 0
důvod podání: -
způsob vyřízení: -

f. další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.
• ID datové schránky povinného subjektu: 95zn2bb
• úřední hodiny podatelny:

pondělí 08:00 - 17:00
úterý 08:00 - 15:30
středa 08:00 - 17:00
čtvrtek 08:00 - 15:30
pátek 08:00 - 14:00


Zpracovala: Bc. Ivana Wasserbauerová
V Pardubicích dne 10. 1. 2018


Ing. Ondřej Vašátko v. r.
ředitel finančního úřadu

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů