Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Název Územní pracoviště v Bílině
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
http://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení Podatelna2502@fs.mfcr.cz  
Tato emailová adresa není určena pro podání datové zprávy v daňových věcech.
www.financnisprava.cz
Kontaktní poštovní adresa Žižkovo náměstí 61
418 01 Bílina
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Žižkovo náměstí 61
418 01 Bílina
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Po, Stř. 8.00 - 17.00 hod.
Telefonní čísla 417 816 303
Čísla faxu
Adresa internetové stránky http://www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny http://www.daneelektronicky.cz
Další elektronické adresy
Případné platby lze poukázat http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/placeni-dani
72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne
Rozpočet http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/szi-dle-vyhlasky-422-2006sb#priloha5593
Žádosti o informace http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/postup-pri-vyrizovani-podani
Příjem žádostí a dalších podání Písemně zaslat na adresu Územního pracoviště v Bílině, Žižkovo náměstí 61, 418 01 Bílina.
Ústně, je-li podána ústně stížnost, kterou nelze ihned vyřídit, sepíše se o ní písemný záznam na sekretariátu ředitele Územního pracoviště v Bílině.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím vyřizuje Finanční úřad pro Ústecký kraj.
Opravné prostředky http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře http://www.financnisprava.cz/cs/danove-tiskopisy/databaze-aktualnich-danovych-tiskopisu
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy http://www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-106-1999sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Finanční úřad pro Ústecký kraj

Velká Hradební 61, 400 21 Ústí nad Labem

 

Č. j.: 10154/22/2500-11450-508374

Výroční zpráva

Výroční zpráva za rok 2021 o činnosti Finančního úřadu pro Ústecký kraj v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

V souladu s § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (dále jen „zákon o svobodném přístupu k informacím nebo InfZ“) tímto Finanční úřad pro Ústecký kraj zveřejňuje výroční zprávu za rok 2021 v oblasti poskytování informací.

Finanční úřad pro Ústecký kraj jako správní úřad, do 31. 12. 2012 zřízen dle zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších předpisů jako Finanční ředitelství v Ústí nad Labem, a od 1. 1. 2013 zřízen dle zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů, je od 1. 1. 2011 povinným subjektem ve smyslu ustanovení § 2 InfZ.

A.         Počet podaných žádostí o informace a počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí 

Celkový počet podaných žádostí o informace byl v roce 2021 12, z čehož bylo:

1 žádost odložena,

2 žádosti odmítnuty,

2 žádosti částečně odmítnuty. 

B.        Počet odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí           

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí: 0.

Počet podaných odvolání proti rozhodnutí o částečném odmítnutí: 1. 

C.        Opis podstatných částí každého rozsudku soudu ve věci přezkoumání povinného subjektu o odmítnutí nebo částečném odmítnutí žádosti a přehled všech výdajů, které povinný subjekt vynaložil v souvislosti se soudními řízeními, a to včetně nákladů na své vlastní zaměstnance a nákladů na právní zastoupení

V roce 2021 nebyl vydán rozsudek, který by se týkal působnosti povinného subjektu

D.        Výčet poskytnutých výhradních licencí včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence

Finančním úřadem pro Ústecký kraj nebyly v roce 2021 poskytnuty výhradní licence.

E.        Počet stížností podaných podle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím, důvody podání stížností a stručný popis způsobu vyřízení stížností

Počet stížností: 0. 

F.         Další informace vztahující se k uplatňování InfZ

další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.,

webová stránka povinného subjektu: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz,

daňové tiskopisy v elektronické verzi lze nalézt na adrese: http://www.mfcr.cz, http://www.finacnisprava.cz

úřední dny - podatelna:

pondělí, středa 8:00 – 17:00 hod.

úterý, čtvrtek 8:00 – 15:30 hod.

pátek 8:00 – 14:00 hod.

 

V Ústí nad Labem dne 11. ledna 2022

 

   Ing. Jan Havlíček

   ředitel finančního úřadu 

 

Informace z úřední desky FS

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů