Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Úřední desky

dle § 38ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů.

dle § 127 odst. 4 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů

Informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím pro Územní pracoviště ve Stříbře

Název Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště ve Stříbře
Důvod a způsob založení Zřízen zákonem č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Nadřízenými orgány jsou Odvolací finanční ředitelství a Generální finanční ředitelství.
Organizační struktura Organizační řád Finanční správy České republiky:
www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organizacni-rad-fs-cr
Kontaktní spojení ID datové schránky: b9xn7eq

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/financni-sprava-cr/organizacni-struktura/organy-financni-spravy/uzemni-pracoviste/2314-uzemni-pracoviste-ve-stribre
Kontaktní poštovní adresa Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště ve Stříbře
Revoluční 1010
349 01 Stříbro
Adresa úřadovny pro osobní návštěvu Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště ve Stříbře
Revoluční 1010
349 01 Stříbro
Úřední hodiny všech úřadoven určených pro osobní návštěvy Pro veřejnost
Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00

Podatelna
Po 8:00 17:00
St 8:00 17:00
Telefonní čísla 374 619 303 (ústředna společná s ÚzP v Tachově)
Čísla faxu
Adresa internetové stránky www.financnisprava.cz
Adresa e-podatelny www.mojedane.cz
Další elektronické adresy Zařízení pro jinou přenosovou techniku (E-mail): podatelna2314@fs.mfcr.cz
Případné platby lze poukázat

www.financnisprava.cz/cs/dane/placeni-dani/bankovni-ucty-financnich-uradu

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad

72080043 (Generální finanční ředitelství)
DIČ CZ72080043 (Generální finanční ředitelství)
Seznamy hlavních dokumentů

www.financnisprava.cz

www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy

Rozpočet monitor.statnipokladna.cz/ucetni-jednotka/72080043/prehled
Žádosti o informace

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/struktura-zverejnovanych-informaci-dle-vyhlasky

www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/kontakty

www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/postup-pri-vyrizovani-podani

Příjem žádostí a dalších podání Písemné žádosti o informace a další písemná podání přijímá podatelna Územního pracoviště ve Stříbře. Ústní žádosti, příp. jiná ústní podání přijímají pověření pracovníci Územního pracoviště ve Stříbře.
Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb. vyřizuje Finanční úřad pro Plzeňský kraj.
Opravné prostředky www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/podani-opravneho-prostredku
Formuláře www.financnisprava.cz/cs/dane/danove-tiskopisy
Popisy postupů - návody pro řešení životních situací www.financnisprava.cz/cs/dane/zivotni-situace
Nejdůležitější používané předpisy www.financnisprava.cz/cs/dane/legislativa-a-metodika
Sazebník úhrad za poskytování informací www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/sazebnik-uhrad
Licenční smlouvy www.financnisprava.cz/cs/informace-podle-zakona-c-106-1999-sb/vzory-licencnich-smluv
Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva dle § 18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2021 za Finanční úřad pro Plzeňský kraj

Podle ust. § 18, odst. 1 zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění p.p., zveřejňujeme výroční zprávu k poskytování informací za kalendářní rok 2021.

 1. počet podaných žádostí o informaci: 10
  počet odložených žádostí o informaci: 0 (odložena celá žádost)
  počet částečně odložených žádostí o informace: 1
 2. počet vydaných rozhodnutí o odmítnutí žádosti: 1 (odmítnuta celá žádost)
  počet vydaných rozhodnutí o částečném odmítnutí žádosti: 1 (ve zbytku byla informace poskytnuta)
 3. počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 1
 4. opis podstatných částí rozsudku soudu ve věci přezkoumání zákonnosti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace: 0
  přehled výdajů vynaložených v souvislosti se soudními řízeními ve věcech zákona č. 106/1999 Sb.: 0
 5. výčet poskytnutých výhradních licencí, včetně odůvodnění nezbytnosti poskytnutí výhradní licence: 0
 6. počet stížností podaných podle § 16a, důvody jejich podání a stručný popis způsobu jejich vyřízení:
  Počet stížností: 0
  Důvod podání: -
  Způsob vyřízení: -
 7. Další informace vztahující se k uplatňování zákona 106/1999 Sb.

Zpracoval: Mgr. Šubrt
 

Ing. Roman Kasl v.r.
ředitel Finančního úřadu pro Plzeňský kraj