Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Kraj Vysočina

U daňového subjektu proběhla daňová kontrola na DPPO za zdaňovací období roku 2010 a 2011. Předmětem daňové kontroly bylo mimo jiné i ověření údajů v podaných dodatečných přiznáních DPPO vykázaných na ř. 242 za rok 2010, kde byla uplatněna částka ve výši 2 198 tis. Kč a za rok 2011, kde daňový subjekt uplatnil částku ve výši 16 249 tis. Kč.

Nejvýznamnější část doměrku v jednotlivých zdaňovacích obdobích byla způsobena tím, že daňový subjekt neprokázal, že částky odečtu uvedené v dodatečných daňových tvrzeních na řádku č. 242 jsou náklady prokazatelně vynaložené při realizaci projektů výzkumu a vývoje v souladu s § 34 odst. 4 až 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění.

Daňový subjekt uplatnil odečet od základu daně v rozporu s ustanovením § 34, odst. 4 a 5 zák. č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů v platném znění, protože neprokázal splnění podmínek pro uplatnění tohoto odečtu od základu daně. Výdaje (náklady), které lze odečíst od základu daně, musí být výdaji (náklady) vynaloženými na dosažení, zajištění a udržení zdanitelných příjmů a musí být evidovány odděleně od ostatních výdajů (nákladů) poplatníka.

V souladu s výše uvedeným zjištěním byl ve zdaňovacím období roku 2010 snížen odečet na dani o částku 2 198 tis. Kč a doměřena daň ve výši 500 tis. Kč a ve zdaňovacím období roku 2011 snížen odečet na dani o částku 16 249 tis. Kč a doměřená daň ve výši 3 211 tis. Kč.