Přejít k obsahu | Přejít k hlavnímu menu | Přejít k vyhledávání

Finanční úřad pro Pardubický kraj

Druh daně: Daň z přidané hodnoty
Typ řízení: Nalézací (doměřovací) řízení – daňová kontrola, nalézací (vyměřovací) řízení – POP + daňová kontrola

Popis skutkových okolností:
Hlavním předmětem podnikání daňového subjektu byl nákup živých zvířat, porážka živých zvířat, zpracování a prodej masa, výroba a prodej masných výrobků.

Postup k odstranění pochybností a daňová kontrola za uplynulá zdaňovací období byly zahájeny pro podezření, že ačkoli daňový subjekt vykazuje dodávky masa na Slovensko, ve skutečnosti je maso prodáváno na tuzemském trhu.

V kontrolovaných zdaňovacích obdobích (15 měsíců) daňový subjekt uplatnil nárok na osvobození u dodání zboží do jiného členského státu Evropské unie v celkové výši 174 954 983 Kč a daně z přidané hodnoty 22 599 503 Kč.

Faktury vystavené na slovenské odběratele byly hrazeny v českých korunách, a to hotově do pokladny nebo vkladem na bankovní účet daňového subjektu. Vklady hotovostí ve prospěch bankovního účtu daňového subjektu prováděly různé osoby, mezi nimiž byli jednatelé nebo zástupci společností, které byly účastníky transakcí v rámci prodeje masa a jejichž společnosti byly skutečnými, cílovými odběrateli masa deklarovaného jako prodej slovenským odběratelům.

Vklady byly prováděny na různých pobočkách bank v republice. K další pochybnosti správce daně o realizaci úhrad slovenskými odběrateli přispěla skutečnost, že hotově do pokladny měli hradit faktury vystavené pro slovenské odběratele přímo jednatelé slovenských společností, což by znamenalo jejich přítomnost v sídle daňového subjektu téměř každodenně včetně sobot a nedělí.

Pro ověření dodání masa na území Slovenské republiky odeslal správce daně mezinárodní dožádání. Z odpovědí vyplynulo, že jednatelé slovenských společnosti v rámci svědeckých výpovědí popřeli pravost svého podpisu a otisku razítka na předložených listinách a dokladech. I výslechy svědků provedené v tuzemsku potvrdily, že maso bylo prodáváno přímo na tuzemském trhu a pouze „papírově“ deklarováno jeho dodání na Slovensko.

Na základě výše uvedených skutečností správce daně v kontrolovaných zdaňovacích obdobích dodávky masa vykázané jako dodání zboží do jiného členského státu posoudil jako dodání zboží s místem plnění v tuzemsku s povinností přiznat daň.

Správce daně doměřil DPH v celkové vši 15.362.166 Kč a nevrátil nadměrný odpočet ve výši 7.237.337 Kč. Doměřená daň byla uhrazena zajišťovacími příkazy, příslušenství daně daňový subjekt uhradil v termínu.


Druh daně: Osoba samostatně výdělečně činná
Typ řízení: Exekuční řízení

Popis skutkových okolností:
U daňového dlužníka s předmětem podnikání hostinská činnost vydal správce daně exekuční příkaz na postižení jiného majetkového práva podle § 178 odst. 1 a odst. 5 písm. d) a § 192 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, s použitím zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (dále jen „o. s. ř.“), a nařídil daňovou exekuci postižením družstevního podílu dlužníka v družstvu.

Tato forma exekuce, dražba družstevního podílu v bytovém družstvu, je možná až od 1. 1. 2013. Zákon č. 396/2012 Sb. zavedl do o. s. ř. několik odlišných režimů způsobu vedení exekuce postižením jiných majetkových práv. V případě, že je s podílem spojeno právo užívat byt, oceňuje se a prodává jako nemovitost dražbou podle úpravy § 335 až 337h o. s. ř.

Dlužník ani po vydání výše uvedeného exekučního příkazu dluh ve výši cca 830.000 Kč neuhradil, a proto správce daně vydal dražební vyhlášku a nařídil dražbu družstevního podílu v družstvu, se kterým bylo spojeno právo užívat byt. Podle zákona musí být splněny určité podmínky, aby vydražitel mohl převzít vydražený podíl a stal se jeho vlastníkem. Dražby se zúčastnil pouze jeden dražitel, který podíl v družstvu vydražil za nejnižší dražební podání, a to 566.667 Kč.