Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Pardubicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1548760/19/2801-80541-609070

Datum a čas: 23.10.2019 od 15:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Pardubický kraj, Územní pracoviště v Pardubicích, Boženy Němcové 2625, 530 02 Pardubice, dražební místnost č.203, 2. NP

Místo vyzvednutí: č.p. 1519, 535 01 Přelouč

Zápis dražitelů: V den konání dražby, v době od 14:00 hodin do zahájení dražby v místnosti č. dveří 203.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 3 340 000,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Stavba technické vybavenosti č.p. 1519 1,00
Podmínky: Nahlédnutí do znaleckého posudku o ceně nemovitých věcí je možno dohodnout telefonicky č.: 466033388 nebo 466033330. Prohlídka nemovitých věcí nebude správcem daně zajištěna.
Popis: Stavba technické vybavenosti č.p. 1519 je objektem povoleným k užívání na základě kolaudačního rozhodnutí vydaného pod č.j.: ST 1110/2003/Ný dne 19.12.2003 MÚ Přelouč. Jedná se o tzv. chráněnou dílnu, jež vznikla stavebními úpravami původního úložiště topných olejů, jež bylo postaveno v r. 1974.
Jedná se o stavbu dvoupodlažní, zděnou, obdélníkového půdorysného tvaru, s plochou střechou. Dispozičně se v přízemí nachází provozní prostory šicí dílny včetně přípravy, kancelářské prostory, sociální zařízení a prostor pro úklid, komunikační prostory včetně krytého vstupu a místnosti pro výtah a strojovnu. Ve 2. nadzemním podlaží je dílna pro ruční výrobu, kancelář, sociální zařízení a šatna s čajovou kuchyňkou, výtah.
Jedná se o volný, nevyužívaný objekt.
Budova je napojena na veřejný rozvod elektřiny zemním kabelem, odkanalizování je do uliční kanalizace, voda je z veřejného vodovodu. Vytápění objektu je napojeno na místní rozvody dálkového zdroje tepla (ze sousední kotelny).
Dispoziční řešení včetně výměr místností:
1.NP: zádveří 4,42 m2, chodba 7,44 m2, úkl. komora 1,79 m2, schodiště 9,93 m2, předsíň WC M 1,71 m2, pisoár 1,83 m2, WC M 1,55 m2, kancelář 21,96 m2, dílna 85,65 m2, kancelář 7,88 m2, stříhárna 9,93 m2, příruční sklad 10,0 m2, strojovna výtahu 3,60 m2, výtah 3,24 m2, tj. celkem 170,93 m2.
2.NP: chodba 3,64 m2, předsíň WC Ž 2,66 m2, WC Ž 2,88 m2, umývárna Ž 5,58 m2, šatna Ž 23,85 m2, kancelář 16,67 m2, dílna 101,19 m2, tj. 156,47 m2.


foto

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek st. 1773 Katastrální úřad pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice, k.ú. a obec Přelouč, okres Pardubice 283 11343 5 010 000,00 Kč 3 340 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty.
Popis: Nemovitá věc - pozemek st. 1773 evidovaná u KÚ úřadu pro Pardubický kraj, KP Pardubice, obec Přelouč, okres Pardubice, katastrální území Přelouč, zapsaná na listu vlastnictví 11343 - součástí je stavba technické vybavenosti č.p. 1519.

snímek mapy

Stručný popis dražby

Účastníkem dražby může být fyzická osoba starší 18 let plně způsobilá k právnímu jednání, která za účelem prokázání splnění těchto podmínek předloží při registraci platný průkaz totožnosti, popř. její zástupce, jehož plná moc byla úředně ověřena. Za právnickou osobu, obec, vyšší územně samosprávný celek nebo stát, jedná osoba, která své oprávnění jednat jménem tohoto subjektu musí prokázat originálem nebo úředně ověřenou listinou potvrzující její právní osobnost a platným průkazem totožnosti, popř. její zástupce na základě předložené úředně ověřené plné moci. V téže věci může za právnickou osobu současně jednat jen jediná osoba.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby