Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1680494/19/3309-80542-701264

Datum a čas: 10.9.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 8:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 25 154,00 Kč

Dražební jistota 10 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
pozemky p.č. 532/4, 532/25, 532/26 a 532/29 o celkové výměře 491 m2 Vésky 491 520 37 731,00 Kč 25 154,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty pouze platbou na účet shora uvedeného správce daně nejpozději dne 6.9.2019. Účet č. 35-47620661/0710, VS=RČ nebo IČ dražitele.
Popis: Pozemek parcelní číslo 532/4 ostatní plocha manipulační plocha tvoří nezpevněnou krajnici místní komunikace a na části pozemku o výměře 10 m² se nachází asfaltobetonový povrch této veřejné komunikace. Pozemek je v platném územním plánu obce Uherské Hradiště zahrnut do plochy se způsobem využití krajinná zeleň.
Pozemek parcelní číslo 532/25 orná půda tvoří obdělávaný zemědělský pozemek bez staveb a trvalých porostů. Pozemek je v platném územním plánu obce Uherské Hradiště zahrnut do plochy se způsobem využití zemědělská plocha a krajinná zeleň. Pozemek je užíván pro pěstování zemědělských plodin a nenachází se na tomto pozemku trvalé travní porosty. Na západní části pozemku o výměře 61 m² se nachází zpevněná plocha místní komunikace.
Vlivem snižujícím cenu je vysokotlaký plynovod vedený přes západní část pozemku, ochranné pásmo plynovodu je 40,0 m na obě strany od osy plynovodu, celá část pozemku na níž se nachází zpevněná plocha místní komunikace se nachází v ochranném pásmu vysokotlakého plynovodu.
Pozemek parcelní číslo 532/26 ostatní plocha ostatní komunikace tvoří nezpevněnou krajnici místní komunikace bez trvalých porostů. Pozemek je v platném územním plánu obce Uherské Hradiště zahrnut do plochy se způsobem využití krajinná zeleň.
Pozemek parcelní číslo 532/29 ostatní plocha manipulační plocha tvoří nezpevněnou krajnici místní komunikace bez trvalých porostů. Pozemek je v platném územním plánu obce Uherské Hradiště zahrnut do plochy se způsobem využití krajinná zeleň.

Stručný popis dražby

Pozemky zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 520, pro obec Uherské Hradiště a katastrální území Vésky: parcelní číslo - druh- výměra 532/4 - ostatní plocha - 32 m2 532/25 - orná půda - 361 m2 532/26 - ostatní plocha - 95 m2 532/29 - ostatní plocha - 3 m2
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby