Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 2 oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 6662097/19/2002-00540-111122

Datum a čas: 17.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hl. m. Prahu, Územní pracoviště pro Prahu 2, Vinohradská 2488/49, 120 00 Praha 2, dražební místnost – bude označena

Zápis dražitelů: 17. 09. 2019 od 9:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 7 795 000,00 Kč

Dražební jistota 2 000 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
kancelářská budova s pozemky nacházející se v oploceném areálu 785971 Vrbice nad Odrou 6245 437 15 590 000,00 Kč 7 795 000,00 Kč
Podmínky: Uvedeny v dražební vyhlášce.

Popis: a) Označení a popis dražené nemovité věci:

            Okres: CZ0803 Karviná                                   Obec: 599051 Bohumín
            Kat.území: 785971 Vrbice nad Odrou               List vlastnictví: 437

B Nemovitosti
Pozemky
Parcela            Výměra[m2]             Druh pozemku            Způsob využití            Způsob ochrany
623/1                   796                   zastavěná plocha 
                                                          a nádvoří

Součástí je stavba: Vrbice, č.p. 38, výroba
Stavba stojí na pozemku p.č.: 623/1
623/6                  5282                     ostatní plocha           manipulační plocha
623/7                    167                   zastavěná plocha 
                                                          a nádvoří


Na pozemku stojí stavba: Vrbice, č.p. 183, výroba, LV 438


Předmětnou nemovitost využívá nájemce, na základě nájemní smlouvy, kterou uzavřel daňový subjekt dne 1.7.2018. Závady spojené s nájemní smlouvou znalec vyčíslil na částku 7 585 560,- Kč. Vhledem k tomu, že exekuční příkaz na prodej nemovitosti č.j. 5007759/17/2002-00540-110838 ze dne 7.6.2017, předchází uzavření nájemní smlouvy a byl daňovému subjektu doručen dne 8.6.2017, považuje správce daně tuto smlouvu o nájmu za neplatnou dle §219 odst. 1) daňového řádu a proto k této závadě nebude přihlíženo. Nájemní smlouva je k nahlédnutí u správce daně.


Prohlídka nemovitosti bude provedena po předchozí telefonické domluvě na tel. č. (+420) 596 304 580(566), mobil: 724 190 967, kont. os. Ing. Vojnik Zdenek a to dne 10. 09. 2019 na adrese Ostravská 38, 735 51 Bohumín-Vrbice.


budova vnitřek

Stručný popis dražby

Nemovité věci se nachází v zastavěném území obce Bohumín, v městské části Vrbice, při ulici Ostravská, prakticky na hranici města Bohumín a Ostrava. Sousedství je tvořeno volnou nezastavěnou krajinou, z jihu se nachází skládka komunálního odpadu OZO Ostrava s.r.o. a komerční areál (bývalý důl Vrbice). Vzdušnou čarou ve vzdálenosti 250m vede dálnice D1 se sjezdem na silnici spojující Ostravu a Bohumín a dále do Polska. Vzdálenost správního centra města Bohumín je cca 6km, do centra Ostravy 6km. Dostupnost automobilovou dopravou je dobrá, zastávka autobusu je ve vzdálenosti 350m. Objekt je přístupný ze zpevněné komunikace na pozemku parc č. 621 v majetku Asantal Land s.r.o. Vzhledem k tomu, že se jedná o potřebnou komunikaci také sousedního komerčního areálu, jedná se z největší pravděpodobnosti o účelovou a veřejně přístupnou komunikaci. Předmětem dražby je soubor nemovitých věcí v oploceném areálu, tvořen objektem č.p. 38 a souvisejícími pozemky parc. č. 623/1, 623/6 a 623/7. Objekt č.p. 38 je v katastru nemovitostí veden jako stavba pro výrobu a skladování. Skutečný způsob využití je jako kanceláře s prostory ke skladování. Stavba je nepodsklepena, pouze s prohloubením objektu v úrovni kotelny, čtyřpodlažní, konstrukční systém zděný pod mírnou sedlovou střechou. U západní štítové stěny hlavní budovy je přistavěn nákladní výtah přes všechna čtyři nadzemní podlaží se strojovnou nad úrovní střechy. Na severní straně budovy je hlavní vstup do budovy. Objekt je napojen na vodovodní řad DN 80 přípojkou DN 50, elektrickou síť, odkanalizován do septiku. Vytápění je ústřední teplovodní a přímotopy. Možnost parkování na vlastním zpevněném pozemku před administrativní budovou. Objekt je pronajat mimo vyčleněné kanceláře ve 2. NP, na základě nájemní smlouvy. Mimo sklady a část prostor v 1. NP a vybavených několika kanceláří ve 2. NP stav ostatních místností nenasvědčuje jejich soustavnému a pravidelnému užívání. Projekt rekonstrukce počítal s pronajímáním prostor v objektu, jednotlivé kanceláře ve 3 a 4. NP jsou vybaveny samostatnými elektr. přímotopy a podružnými měřiči elektřiny.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby