Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Náchodě oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1469523/19/2709-00540-609173

Datum a čas: 3.9.2019 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, Územní pracoviště v Náchodě, Tyršova 49, 547 01 Náchod

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 9:30 hodin do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 735 000,00 Kč

Dražební jistota 250 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Nemovité věci zapsané na LV 3605 pro k.ú. Broumov Broumov 382 3605 3 470 000,00 Kč 1 750 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Popis: Nemovité věci v katastrálním území Broumov: Parcela 369 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 382 m2. Součástí je stavba: Poříčí č.p. 32, bydlení. Stavba stojí na pozemku p.č.: 369.

Práva, která prodejem nezaniknou: věcné břemeno chůze a jízdy ve prospěch vlastníků pozemků st. 370/20 a 219/2
Závady, které prodejem nezaniknou: nebyly zjištěny


Nemovité věci zapsané na LV 3605 pro k.ú. Broumov Nemovité věci zapsané na LV 3605 pro k.ú. Broumov Nemovité věci zapsané na LV 3605 pro k.ú. Broumov Nemovité věci zapsané na LV 3605 pro k.ú. Broumov

Stručný popis dražby

Nemovité věci, které jsou předmětem dražby, se nachází ve městě Broumov, místní část Poříčí, ulice Na Příkopech, katastrální území Broumov, okres Náchod. Pozemek st. 369 je včetně venkovních úprav, které tvoří vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka elektro, zpevněné plochy, vstup z 1. PP na dvůr a oplocení. Pozemek st. 369 je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy ve prospěch vlastníků pozemků st. 370/2 a par. č. 219/2. Součástí pozemku st. 369 je budova č.p. 32. Jedná se o vícebytový netypový zděný dům stojící na nároží ulic Na Příkopech a Dělnické domy, jehož součástí jsou 4 byty a provozovna sloužící jako výrobna cukrářských produktů (dále také pouze „provozovna“). Objekt má tři nadzemní podlaží (dále také jen „NP“), jedno podzemní podlaží (dále také jen „PP“) a nevyužitý půdní prostor pod pultovou střechou. PP je tvořeno komunikačními prostory, čtyřmi sklepy pro jednotlivé byty, kotelnou pro vytápění provozovny v 1. NP tuhými palivy, kolárnou, kočárkárnou, prádelnou a skladovacím prostorem. V 1. NP jsou komunikační prostory a provozovna. Zmiňovanou provozovnu tvoří chodby, čtyři místnosti výrobny, čtyři sklady, umývárna, záchody a kancelář. 2. NP je tvořeno z komunikačních prostor, bytu číslo 1 a bytu číslo 2. V 3. NP se nalézají komunikační prostory, byt číslo 3 a byt číslo 4. Všechny byty jsou tvořeny předsíní, kotelnou, koupelnou, záchodem, komorou a kuchyní. Byty číslo 1 a 3 mají tři obytné místnosti, byty číslo 2 a 4 mají dvě obytné místnosti. Jednotlivá podlaží jsou propojena schodištěm. Základy budovy jsou buď bez izolace či s dožilou izolací proti zemní vlhkosti. Svislé konstrukce budovy jsou zděné z plných pálených cihel, jejich tloušťka je 45-90 cm. Stropy jsou s rovným a klenutým podhledem. Nosnou konstrukcí střechy je vázaný krov pultové střechy s věží. Krytinou střechy budovy je pozinkovaný plech s úplným oplechováním střechy a parapetů ze stejného plechového materiálu. Vnitřní prostory budovy jsou omítnuty vápennou štukovou omítkou případně obloženy běžnými keramickými obklady. Vnější prostory budovy jsou omítnuty vápenocementovou omítkou a upraveny kamenným soklem. Schody jsou betonové či kamenné se zábradlím. V budově jsou dřevěná dvojitá okna ven a dovnitř otevíraná. Podlahy jsou z PVC, keramické dlažby, vlysů a cementových potěrů. V budově nejsou výtahy. Bleskosvod je instalován. Budova byla postavena v roce 1907. V roce 1960 byla zrekonstruována výrobna cukrářských produktů. V roce 1980 byly zkolaudovány stavební úpravy bytů. V současné době je objekt ve stavu značně opotřebeném. Venkovní omítka je místy opadaná. Zdivo budovy je vlhké. Vnitřní prostory jsou zanedbané. Objekt vyžaduje realizaci částečných oprav.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby