Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště pro Prahu 9 oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 4569441/19/2009-45694-110985

Datum a čas: 26.6.2019 od 9:30 hodin

Místo: Drahobejlova 945/48, 190 21 Praha 9, místnost 410

Místo vyzvednutí: Drahobejlova 945/48, 190 21 Praha 9, místnost 410

Zápis dražitelů: v den konání dražby v dražební místnosti č. 410 od 9:00 hod do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 409 033,00 Kč

Dražební jistota 200 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda – zemědělský půdní fond Nekrasín 71936 83 615 550,00 Kč 409 033,00 Kč
Podmínky: Parcely se prodávají jako celek. Podrobné podmínky jsou stanoveny v dražební vyhlášce.
Popis: 
Jedná se o pozemky v podílovém vlastnictví, správce daně draží 1/3 podílu. Ve výpisu z LV označené jako orná půda a ostatní plocha. Pozemky leží v okrajové části v katastrálním území Nekrasín. Pozemky liniově sousedí s veřejnou asfaltovou pozemní komunikací, parcela č. 217 je na tuto komunikaci dopravně napojena. V sousedství pozemků leží úzkokolejná železniční trať a je zde umístěna železniční zastávka. Přes pozemek č. 13/1 vede elektrické vzdušné vedení vysokého napětí, převážně na železobetonových sloupech, s jedním příhradovým ocelovým stožárem. Přes pozemek vede vysokotlaký podzemní plynovod. Pozemky jsou označeny jako nezastavitelná zemědělská plocha ve volné krajině. Přes pozemek je navržena trasa budoucího koridoru technické infrastruktury pro uložení kanalizačního řádu. Pozemek č. 13/1 je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy. Dále pozemek č. 13/1 je v evidenci LPIS veden jako díl půdního bloku aktivně obhospodařované orné půdy 9414/6. Pozemek č. 217 je liniový pozemek charakteru pozemní komunikace, místy s povrchem zušlechtěným kamenivem různé kvality. Pozemek je jako veřejná pozemní komunikace v současnosti využíván.


1 2 3 4
ostatní plocha- ostatní komunikace Nekrasín 846 83 615 550,00 Kč 409 033,00 Kč
Podmínky: Parcely se prodávají jako celek. Podrobné podmínky jsou stanoveny v dražební vyhlášce.
Popis: Jedná se o pozemky v podílovém vlastnictví, správce daně draží 1/3 podílu. Ve výpisu z LV označené jako orná půda a ostatní plocha. Pozemky leží v okrajové části v katastrálním území Nekrasín. Pozemky liniově sousedí s veřejnou asfaltovou pozemní komunikací, parcela č. 217 je na tuto komunikaci dopravně napojena. V sousedství pozemků leží úzkokolejná železniční trať a je zde umístěna železniční zastávka. Přes pozemek č. 13/1 vede elektrické vzdušné vedení vysokého napětí, převážně na železobetonových sloupech, s jedním příhradovým ocelovým stožárem. Přes pozemek vede vysokotlaký podzemní plynovod. Pozemky jsou označeny jako nezastavitelná zemědělská plocha ve volné krajině. Přes pozemek je navržena trasa budoucího koridoru technické infrastruktury pro uložení kanalizačního řádu. Pozemek č. 13/1 je zatížen věcným břemenem chůze a jízdy. Dále pozemek č. 13/1 je v evidenci LPIS veden jako díl půdního bloku aktivně obhospodařované orné půdy 9414/6. Pozemek č. 217 je liniový pozemek charakteru pozemní komunikace, místy s povrchem zušlechtěným kamenivem různé kvality. Pozemek je jako veřejná pozemní komunikace v současnosti využíván.


Stručný popis dražby

1. Předmět dražby: Nemovitá věc: pořadové č. 1 a) Označení a popis dražené nemovité věci: 1/3 níže uvedených nemovitostí, tedy ve výši podílu zapsaného na LV 83, katastrální území 645630 Nekrasín par. 13/1 výměra 71936 m2 orná půda zeměděl. půdní fond par. 217 výměra 846m2 ostatní plocha ostatní komunikace
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby