Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Uherském Hradišti oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1125750/19/3309-80542-701264

Datum a čas: 20.6.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Zlínský kraj, Územní pracoviště v Uherském Hradišti, 2. patro, zasedací místnost č. 211

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 8:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 6 446,00 Kč

Dražební jistota 3 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
id. 1/6 pozemku p.č. 160 Tučapy 3223 147 9 669,00 Kč 6 446,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty pouze platbou na účet shora uvedeného správce daně nejpozději dne 18.06.2019. Účet č. 35-47620661/0710, VS=RČ nebo IČ dražitele.
Popis: Pozemek parcelní číslo 160 je zemědělský pozemek, orná půda, v katastrálnímúzemí Tučapy. Nachází se ve vzdálenosti 170 m severovýchodně od okraje zastavěného území obce Tučapy v místní trati Nad Panským. Jedná se o zemědělský pozemek nezahrnutý do platného územního plánu obce Tučapy do území určeného pro výstavbu. Pozemek je užíván pro pěstování zemědělských plodin a nenachází se na tomto pozemku trvalé porosty. Pozemek je v nájmu ZEAS Polešovice a.s. Na vlastnický podíl ideální 1/6 pozemku je uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 5 let, přičemž výpověď plyne od počátku hospodářského roku, tj. od 1. října příslušeného kalendářního roku. Jedná se tedy o závadu spojenou s nemovitou věcí a to nájemní smlouvou uzavřenou mezi vlastníkem id. 1/6 pozemku parc. č. 160 a nájemcem ZEAS Polešovice a.s., který pozemek obhospodařuje.

parcela 160 Tučapy

Stručný popis dražby

Podíl id. 1/6 nemovité věci zapsané u Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Uherské Hradiště, na LV 147, pro obec Tučapy, katastrální území Tučapy – pozemek (orná půda) o výměře 3 223 m2, parcelní číslo 160
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby