Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Domažlicích oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1113781/19/2305-00540-402409

Datum a čas: 20.6.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Plzeňský kraj, Územní pracoviště v Domažlicích, Msgre. B. Staška 265, 344 01 Domažlice, místnost číslo 464, druhé patro

Zápis dražitelů: Zápis osob zúčastněných na dražbě: od 8:30 hod. do zahájení dražby v místě konání dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 17 054,00 Kč

Dražební jistota 8 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
parcela st. 160 jejíž součástí je rodinný dům č.p. 86 Klíčov u Mrákova 187 733 25 580,00 Kč 17 054,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek - parcela: KN st. 160
Výměra: 187 m2
Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Starý Klíčov, č.p.86, rod.dům

Práva a závady spojené s předmětem dražby včetně označení těch závad, o nichž bylo podle § 221 odst. 3 písm. c) daňového řádu rozhodnuto, že prodejem v dražbě nezaniknou:
Znalcem byly zjištěny závady, a to konkrétně věcné břemeno váznoucí na nemovité věci. Jedná se o věcné břemeno pro bezplatné doživotní užívání stavební parcely č. 160, tj. celého rodinného domu č.p. 86, přilehlé vedlejší stavby zděné stodoly a dalšího jmenovaného příslušenství ve prospěch pana Oldřicha Tomáška. Znalec ocenil cenu věcného břemene práva doživotního užívání oceňovaných nemovitých věcí částkou 262.420,- Kč.


Popis nemovité věci:
Nemovitá věc se nachází v obci Starý Klíčov, okres Domažlice, kraj Plzeňský. Jedná se o areál řadového rodinného domu na č.p. 86 z původní bývalé hospodářské usedlosti. Jedná se o řadovou stavbu rodinného domu, situovanou v hlavní části osady Starý Klíčov. Předmětem dražby, vedle příslušného pozemku, je hlavní objekt pro bydlení s přilehlou stodolou, k hlavní stavbě dále patří příslušenství, které tvoří přípojky technické infrastruktury s domácí vodárnou a betonová zpevněná plocha před společným vchodem. Přístup je po zpevněné cestě, možnost na napojení na inženýrské sítě v místě je na elektřinu a kanalizaci, zásobování vodou bylo ze sousední studny na cizím pozemku pomocí domácí vodárny, zemní plyn zaveden není. V současnosti jsou sítě technické infrastruktury nefunkční nebo odpojené. Původní objekt bývalé zemědělské usedlosti byl postaven kolem roku 1890, v průběhu trvání stavby nebyla prováděna dostatečná údržba. Poslední stavební úpravy byly provedeny v roce 2004, kdy byla vyměněna střešní krytina, zřízeno sociální zařízení a osazena kuchyňská linka, aby bylo možno objekt obývat. V současnosti je celý areál dlouhodobě bez jakéhokoliv využití a údržby, pro opětovné uvedení stavby do provozu je třeba provést potřebné udržovací práce, spojené zejména s obnovením zásobování vodou a jejím ohřevem, dále opětovným připojením elektřiny a její revizí. Cenu stavby i pozemku nepříznivě ovlivňuje skutečnost, že objekt č.p. 86 má společný vchod se sousedním objektem č.p. 101, který má jiného vlastníka a oba objekty nelze stavebně oddělit.
Stavba je částečně podsklepená s přístupem z vedlejší stodoly, obdélníkového půdorysu, pro bydlení uzpůsobena v přízemí, podkroví tvoří půda, celkem tvoří jednu bytovou jednotku. Základy jsou kamenné bez izolací, konstrukce svislé jsou zděné z cihlového zdiva o tl. 45,0 cm, stropy jsou dřevěné trámové s podhledem rovným. Krov je sedlový, vaznicový vázaný, střešní krytina je z asfaltových šindelů po výměně, klempířské konstrukce jsou z pozinkovaného plechu. Omítky vnitřní i venkovní jsou vápenné štukové, vnitřní keramické obklady jsou standartního provedení, venkovní obklady chybí. Schodiště do podkroví je dřevěné žebříkové, okna jsou dřevěná dvojitá, dveře dřevěné do ocelových zárubní, povrchy podlah jsou betonové s PVC nebo z keramických dlažeb. Vytápění stavby je lokální na pevná paliva, elektroinstalace byla světelná i motorová, v současnosti odpojená, stavba nemá hromosvod. Zdravotně technické instalace jsou zřízeny, je však přerušena dodávka vody vzhledem k nefunkční domácí vodárně Darling, ohřev TUV byl el. bojlerem, který je rovněž nefunkční, vybavení kuchyně je běžného provedení, je instalován sporák na PB. Žádné další vybavení již objekt nemá, staří původní stavby je 129 let, poslední známé stavební úpravy mají stáří 15 let.
Vedlejší stavbou je zděná stodola. Jedná se o hospodářskou část, přiléhající k objektu pro bydlení na jeho východní straně, která dříve sloužila ke skladování zemědělských produktů. Základy jsou kamenné bez izolací, konstrukce svislé jsou zděné ze smíšeného zdiva o tl. 45,0 cm, větší část štítu je dřevěná, jednostranně obíjená, stropy jsou v menší části klenuté, ve zbytku chybí. Zastřešení je sedlové, krov vaznicový vázaný, střešní krytina je z pálených tašek, klempířské konstrukce rovněž chybí. Omítky vnitřní i venkovní jsou opadané, schodiště není zřízeno. Dveře a vrata jsou dřevěné svlakové, okno dřevěné jednoduché, povrchy podlah tvoří udusaná hlína, elektroinstalace byla světelná motorová, v současnosti je odpojená, stavba nemá hromosvod. Žádné další vybavení již objekt nemá, staří 129 let, údržba je zanedbaná, technický stav špatný.


SAM_2564 SAM_2565 SAM_2568 SAM_2569 SAM_2566

Stručný popis dražby

Pozemek parcelní č. st. 160 s rodinným domem č.p. 86 - zapsané na LV č. 733 v katastrálním území Klíčov u Mrákova (666238), obec Mrákov, okres Domažlice. Podrobný popis nemovité věci v dražební vyhlášce.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby