Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Šumperku oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1117539/19/3109-00540-802339

Datum a čas: 20.6.2019 od 9:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Šumperku, Gen. Svobody 2790/38,

Zápis dražitelů: V den konání dražby v době od 8:30 hod. do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 766 667,00 Kč

Dražební jistota 500 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Rodinný dům č.p. 102 na p.č. 201, pozemky p.č. 200 zahrada a p.č. 201 zastavěná plocha a nádvoří Třeština 748 101 2 650 000,00 Kč 1 766 667,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).
Dále podmínky dražby předmětu z dražební vyhlášky.
Popis: Parcela Výměra (m2) Druh pozemku
200        748 zahrada
201        140 zastavěná plocha a nádvoří
Součástí je stavba: Třeština, č.p. 102, rod. dům
Stavba stojí na pozemku p.č.: 201
a to včetně všech jejich součástí a příslušenství.

Nemovité věci jsou zapsány pro okres Šumperk, obec Třeština, kat. území Třeština na LV
č. 101 u Katastrálního úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Šumperk, kód: 809.


Příloha k dražební vyhlášce – seznam dražených věcí ZDE
pr1_jpg pr8_jpg pr3_jpg pr4_jpg pr6_jpg

Stručný popis dražby

Jedná se o dražbu nemovitých věcí se všemi součástmi a příslušenstvím, a to: pozemku p.č. 200 o výměře 748 m2 zahrada, pozemku p.č. 201 o výměře 140 m2 zastavěná plocha; součástí je stavba čp. 102, rod.dům, Třeština - stavba stojí na pozemku p.č. 201. Nemovité věci se nacházejí v obci Třeština, v zástavbě rodinných domů podél jedné z komunikací procházející obcí Třeština. Nacházejí se uvnitř zastavěného území této obce. Okolní terén je rovinný. Jedná se o dokončenou stavbu rodinného domu s příslušenstvím. Rodinný dům je dvoupodlažní, podsklepený, samostatně stojící dům obdélníkového půdorysu. Dům je zastřešen stanovou střechou, bez podkroví, s půdním prostorem. V objektu jsou 2 byty a to byt 3 + 1 a byt 4 + 1 s příslušenstvím. Vstup do objektu je možný z prostoru zahrady objektu do vstupní verandy. Zahrada objektu je přístupná vrátky a vraty v oplocení z prostoru veřejné komunikace. Vstup do půdního prostoru je možný schodištěm z chodby ve 2. NP. Společně s tímto rodinným domem jsou užívány: vedlejší stavba přístřešek a venkovní úpravy: přípojka vody z obecního vodovodu, přípojka kanalizace do obecní kanalizace, přípojka plynu, přípojka elektro, zpevněné plochy a oplocení zahrady s vjezdovými vraty a vstupními vrátky. Příjezd k rodinnému domu po místní zpevněné komunikaci. Ostatní zástavba v okolí je tvořena obytnými stavbami – rodinnými domy. Ve vlastnictví vlastníka rodinného domu je pozemek p.č. 201, vedený v katastru nemovitostí jako zastavěná plocha a nádvoří, na kterém je postaven rodinný dům a dále pozemek p.č. 200, který slouží jako zahrada rodinného domu s okrasnými keři. Oba výše uvedené pozemky tvoří jednotný funkční celek.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby