Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště Praha – východ oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1781845/19/2100-00540-204958

Datum a čas: 16.5.2019 od 10:00 hodin

Místo: budova Územní pracoviště v Brandýse nad Labem-Staré Boleslavi, Boleslavská 31/4, 250 02 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Stará Boleslav, 1. patro, zasedací místnost

Zápis dražitelů: 16.5.2019 v 9:30 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 190 000,00 Kč

Dražební jistota 30 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
ostatní plocha, vodní plocha Poříčany 3452 821 380 000,00 Kč 190 000,00 Kč
Podmínky: Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty tak, aby byla připsána na účet správce daně nejpozději v den předcházejícímu dni dražby.
Popis: Předmětem stanovení tržní hodnoty jsou pozemky parc.č. 725/14, parc.č. 725/15, parc.č. 725/16, parc.č. 725/17, parc.č. 728/8, parc.č. 738/2, parc.č. 918/2, parc.č. 918/21, parc.č. 918/25, parc.č. 918/28, parc.č. 918/29, parc.č. 918/30, parc.č. 918/32, parc.č. 918/34, parc.č. 918/38, parc.č. 918/58, parc.č. 918/60, parc.č. 918/61, parc.č. 918/63, parc.č. 918/70, parc.č. 918/73, parc.č. 918/74, parc.č. 918/76, parc.č. 918/78 a parc.č. 918/80, kdy všechny pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 821 pro katastrální území Poříčany.
 Všechny předmětné pozemky se nacházejí za okrajem zastavěné části obce Poříčany na severním okraji obce a jsou lokalizovány v prostoru mezi silnicí č. II/330 spojující Poříčany a Sadskou a mezi potokem Šembera.
 Při místním šetření a z informací zástupce OÚ Poříčany vyplynulo, že oceňované pozemky byly v minulosti součástí mlýnského náhonu. Proto je část pozemků vedená v druhu „vodní plocha“ se způsobem využití „koryto vodního toku umělé“. V době místního šetření nebyl náhon (a tedy ani vodní plocha) dlouhodobě v provozu a žádný vodní tok v místě neexistoval. Na jižní straně pozemků se nachází areál uhelných skladů Hubáček a za severním okrajem je situován areál betonárky.
 Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemky vykazují dva zásadní problémy.
 Prvním problémem je vysoce nevhodný tvar předmětných pozemků, kdy se jedná o relativně úzký, ale dlouhý pás pozemků s různě tvarovanými okraji.
 Druhým problémem je navážka na převážně části pozemků, kdy tato navážka tvoří výšku až cca 3,0 metru a navážka vytváří terénní vlnu mezi pozemky jihovýchodně od předmětných pozemků (kdy tyto pozemky vytvářejí obhospodařovanou půdu) a mezi pozemky směrem k silnici mezi Poříčany a Sadskou. Navážka plynule navazuje na pozemky směrem k uvedené silnici.
 Přístup k pozemkům je pouze v jižní části na úzkou část pozemku parc.č. 918/2, a to ze zpevněné místní komunikace.
Znalec dále prověřil dikci platného schváleného územního plánu obce Poříčany, a to včetně změny č. 2, kdy pozemky jsou zahrnuté jako pozemky určené pro výstavbu staveb pro výrobu. Rozbor územního plánu je provedený v další části nálezu tohoto znaleckého posudku.
 Jak bylo zjištěno na místě a z listinných podkladů, je k pozemkům ztížený přístup a užívání pozemků je ovlivněno navážkou, a to pravděpodobně různého stavebního materiálu a sutě. Při místním šetření nebyla zjišťována únosnost navážky, která se jeví jako problematická, a to s ohledem nejen na vlastní navážku, ale i s ohledem na svahování navážky na předmětných pozemcích směrem k poli. Rovněž přípojky na inženýrské sítě jsou komplikované a jsou prakticky nemožné v současné době.
   Obec Poříčany má dle Malého lexikonu měst a obcí ČR 1538 obyvatel a je obcí kategorie od 1000 do 2000 obyvatel na okrese Kolín.pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky pozemky

Stručný popis dražby

Předmětem dražby jsou pozemky parc.č. 725/14, parc.č. 725/15, parc.č. 725/16, parc.č. 725/17, parc.č. 728/8, parc.č. 738/2, parc.č. 918/2, parc.č. 918/21, parc.č. 918/25, parc.č. 918/28, parc.č. 918/29, parc.č. 918/30, parc.č. 918/32, parc.č. 918/34, parc.č. 918/38, parc.č. 918/58, parc.č. 918/60, parc.č. 918/61, parc.č. 918/63, parc.č. 918/70, parc.č. 918/73, parc.č. 918/74, parc.č. 918/76, parc.č. 918/78 a parc.č. 918/80, kdy všechny pozemky jsou zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Kolín na listu vlastnictví č. 821 pro katastrální území Poříčany.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby