Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště v Praze - Modřanech oznamuje konání veřejné dražby movitých věcí

Číslo jednací: 3145355/19/2012-00540-110376

Datum a čas: 16.5.2019 od 11:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28,111 21, Praha 1, Územní pracoviště v Praze – Modřanech, Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 12, zasedací místnost číslo 247

Místo vyzvednutí: Finanční úřad pro hlavní město Prahu, Štěpánská 619/28,111 21, Praha 1, Územní pracoviště v Praze – Modřanech, Lehárova 1885/2, 143 00 Praha 12

Zápis dražitelů: od 10:30 do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 240,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 větší váza, různé druhy, 5 kusů 1,00 2 250,00 Kč 750,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souborech:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 6

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2 240,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, v
Popis: větší váza, různé druhy, 5 kusů

vŘtçˇ v za
2 menší váza, různé druhy, 5 kusů 1,00 1 500,00 Kč 500,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souborech:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 6

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2 240,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, v
Popis: menší váza, různé druhy, 5 kusů

mençˇ v za
3 váza ve tvaru karafy, 6 kusů 1,00 1 800,00 Kč 600,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souborech:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 6

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2 240,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, v
Popis: 

váza ve tvaru karafy, 6 kusůkarafa v za
4 dekorační předmět ve tvaru prasete 1,00 390,00 Kč 130,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souborech:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 6

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2 240,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, v
Popis: dekorační předmět ve tvaru prasete

stojˇcˇ pras tko
5 dekorační přadmět ve tvaru sedícího prasete 1,00 390,00 Kč 130,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souborech:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 6

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2 240,- Kč

Nenajde-li se pro soubor věcí, který je předmětem dražby, v
Popis: dekorační předmět ve tvaru sedícího prasete

sedˇcˇ pras tko
6 dekorační předmět ve tvaru slepice 1,00 390,00 Kč 130,00 Kč 100,00 Kč
Podmínky: Předměty dražby se budou dražit v souborech:

Soubor číslo 1 tvoří položky pořadové číslo 1 – 6

Nejnižší dražební podání při dražbě souboru číslo 1 činí 2 240,- Kč

Minimální příhoz souboru je 100,- Kč.

Nenajde-li
Popis: dekorační předmět ve tvaru slepice

slepice

Stručný popis dražby

Zaplatí-li vydražitel nejvyšší podání řádně a včas, přejde na vydražitele vlastnické právo k vydražené věci anebo souboru vydražených věcí, a to s právními účinky k okamžiku udělení příklepu. Správce daně vydá vydražiteli potvrzení o úhradě nejvyššího dražebního podání, které je spolu s rozhodnutím o udělení příklepu dokladem o nabytí vlastnictví k vydraženému předmětu (§ 211 odst. 3 daňového řádu). Přechodem vlastnictví k předmětu dražby na vydražitele zanikají předkupní právo a výhrada zpětné koupě k předmětu dražby, nejde-li o zákonné předkupní právo (§ 197 odst. 1 daňového řádu). Upozornění: K právu nepřipouštějícímu provedení daňové exekuce, které nebylo uplatněno nejpozději do zahájení první dražby, se při provedení daňové exekuce nepřihlíží [§ 195 odst. 2 písm. h) a § 197 odst. 4 daňového řádu]. K pohledávkám zajištěným zadržovacím nebo zástavním právem váznoucím na předmětu dražby, které nebyly uplatněny nejpozději do zahájení první dražby, se nepřihlíží. Návrh na přihlášení takových pohledávek bude správcem daně odmítnut podle § 197 odst. 3 daňového řádu. Obdobně se postupuje při přihlášení oprávněného z exekuce přerušené podle jiného právního předpisu, který se nepřihlásil nejpozději do zahájení první dražby [§ 195 odst. 2 písm. i) ,§ 197 odst. 2 daňového řádu a § 336m odst.4 o.s.ř.]. Poučení: Dražit nesmí: a) daňový exekutor, licitátor a další úřední osoby správce daně, který dražbu nařídil, dlužník a manžel dlužníka nebo jejich zástupci a dále ti, jimž jiný právní předpis brání v nabytí věci, která je předmětem dražby [§ 201 písm. a) daňového řádu], b) vydražitel předmětu dražby, který je znovu dražen z toho důvodu, že tento vydražitel neuhradil ve stanovené lhůtě nejvyšší dražební podání [§ 201 písm. b) daňového řádu]. Z účasti na dražbě je vyloučen také znalec, který byl správcem daně ustanoven k ocenění předmětu dražby a toto ocenění také provedl [§ 201 písm. a) a § 77 daňového řádu].
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby