Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy.

Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1730724/19/3020-00540-702155

Datum a čas: 12.6.2019 od 9:00 hodin

Místo: exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 08:30 hod. do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 250,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Dražba nemovitých věcí - trvalý travní porost, lesní pozemek ve spoluvlastnickém podílu 1/112 Hrabětice 10647 417 1 875,00 Kč 1 250,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/112 na čtyřech níže specifikovaných nemovitostech
zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální
pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví č. 417, Okres: Znojmo, pro obec Hrabětice, katastrální
území Hrabětice:
POZEMKY
Parcela Výměra(m2)   Druh pozemku          Způsob ochrany
10157   1210                trvalý travní porost   zemědělský půdní fond
10809   1677                lesní pozemek           pozemek určený k plnění funkcí lesa
11929   3155                trvalý travní porost   zemědělský půdní fond
11930   4605                lesní pozemek           menší chráněné území, pozemek určený
                                                                       k plnění funkcí lesa, přírodní rezervace nebo
                                                                       přírodní památka

Jedná se o pozemky p.č. 10157 – trvalý travní porost, který se nachází na východním okraji
obce Hrabětice, v územním plánu je vedený jako orná půda. Další pozemky jsou mimo
zastavěnou část obce Hrabětice, nacházejí se mezi řekou Dyje a Trávním Dvorem. Pozemek
p.č. 10157 je zemědělský pozemek a územní plán s ním počítá i dále jako se zemědělskými
pozemky. Lesní pozemek p.č. 10809 je zalesněný jasanem ztepilým. Na lesním pozemku
p.č. 11930 jsou ve dvou třetinách plochy lesní porosty a to dub letní 70% a topol 30%.

Uvedené nemovité věci budou draženy jako jeden celek.

1 1 2 2 3 3 4 4

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí - trvalý travní porost, lesní pozemek ve spoluvlastnickém podílu 1/112
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby