Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 579596/19/3020-00540-705291

Datum a čas: 30.4.2019 od 10:00 hodin

Místo: exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 000 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
orná půda Suchohrdly u Miroslavi 1329 387 1 500 000,00 Kč 1 000 000,00 Kč
Podmínky: viz. dražební vyhláška
Popis: Předmětem dražby je nemovitá věc – pozemek včetně stavby rozestavěného rodinného domu
na okraji zastavěné části obce Suchohrdly u Miroslavi u železničního nádraží Miroslav.
Dražený pozemek parcelní číslo 2232/4 zapsaný v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu
pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo, na listu vlastnictví číslo 387 pro obec a
katastrální území Suchohrdly u Miroslavi o výměře 1329 m2 je evidován jako orná půda a je
částečně zastavěný stavbou rozestavěného rodinného domu.
Nedokončená stavba není zapsána v katastru nemovitostí. Ve znaleckém posudku číslo 4411-
54/18 ze dne 31.03.2018 byla část pozemku pro účely ocenění kvalifikována jako pozemek
zastavěný rodinným domem a zbylá část pozemku jako pozemek v jednotném funkčním celku
se stejnou cenou.
Stavba – rozestavěný volně stojící rodinný dům na pozemku p.č.2232/4 se nachází na okraji
zastavěné části obce Suchohrdly u Miroslavi (novostavby rodinných domů).
Objekt je přízemní, nepodsklepený, krytý plochou střechou o třech výškových úrovních.
Dispoziční řešení není k dispozici, protože prohlídka byla znalcem provedena z objektivních
důvodů pouze vně objektu. Přesto se konstatuje, že vzhledem k technickému řešení je objekt
pro účely ocenění kvalifikován jako rozestavěný rodinný dům – ocenění je provedeno
nákladovou metodou.
Z technického hlediska se jedná o objekt zděný z pórobetonových tvárnic, založený na pasech
z prostého betonu. Stropní konstrukce jsou částečně trámové s viditelnými trámy – obytná
místnost, převážně pak s rovným podhledem. Střecha plochá, zateplená. Klempířské práce
kompletní. Venkovní omítky tenkovrstvé zateplené, vnitřní štukové, obklady bělnicové.
Podlahy „plovoucí“ a keramické. Výplně otvorů – okna plastová, zdvojená, vnitřní dveře
obložkové. Vytápění etážové, zařizovací předměty standardní – toto je předpoklad.
Stupeň rozestavěnosti:
Stavba má hotové založení, nosné obvodové zděné konstrukce (bez příček), stropní
konstrukce bez vnitřních podhledových úprav, střecha včetně krytiny a oplechování atik.
Pravděpodobně je provedena ležatá kanalizace a rozvod vody pod úrovní hotových
podkladních betonů podlah. Rovněž jsou osazeny výplně obvodových otvorů – okna, vstupní
dveře, další konstrukce a vybavení nejsou provedeny – prohlídka pouze vně objektu. Pro účely
ocenění se uvažuje základní stáří rozestavěné stavby na dva roky. Nemovitost lze napojit na
veškeré inženýrské sítě v obci.
K zápisu na listu vlastnictví číslo 387
Na listu vlastnictví číslo 387 je v oddílu „C“- Věcná práva zatěžující nemovitosti - kromě
zástavního práva správce daně zapsáno v prvním pořadí zástavní právo zajišťující pohledávku
s příslušenstvím pro věřitele Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s., Bělehradská 222/128,
Vinohrady, 12000 Praha 2, RČ/IČO: 60192852, povinnost: k parcele 2232/4, listina: Smlouva
o zřízení zástavního práva podle občanského zákoníku č. 3069088751 ze dne
09.10.2006. Právní účinky vkladu práva ke dni 11.10.2006, uloženo na pracovišti Znojmo, V-
926/2006-743.
Zástavní věřitel Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. sdělil na výzvu správce daně dne
14.2.2018, že „Překlenovací úvěr číslo 3069088751 zajištěn zřízením zástavního práva
k nemovitosti ve prospěch MPSS, a.s. uvedené na listu vlastnictví č. 387 pro k.ú. Suchohrdly
u Miroslavi (čj. V-926/2006-743), byl již splacen a smlouva byla vypořádána ke dni 07.02.2011.
Dne 07.02.2011 byly klientovi zaslány dokumenty, které se musí předat příslušné instituci pro
zrušení zajištění zřízeného ve prospěch MPSS, a.s.“

Ortofoto CUZK Foto 1 Foto 2 Foto 4 Foto 5 Foto 6 Foto 7

Stručný popis dražby

Pozemek s rozestavěným rodinným domem.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby