Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Českých Budějovicích oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 2326226/18/2201-80541-307451

Datum a čas: 29.1.2019 od 10:00 hodin

Místo: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, v přízemí zasedací místnost č. 19

Zápis dražitelů: v den konání dražby od 09:30 hod do zahájení dražby

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 8 400,00 Kč

Dražební jistota 2 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
podíl o velikosti 1/6 na zemědělských pozemcích (celková výměra 3027 m2, podíl 1/6 celkem 504,5 m2) Chvalešovice 222 12 600,00 Kč 8 400,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Podíl o velikosti 1/6 na zemědělských pozemcích parc.č. 865/4 – orná půda o výměře
334m², parc.č. 865/64 – orná půda o výměře 700m², parc.č. 865/67 – orná půda o
výměře 224m², parc.č. 865/152 – orná půda o výměře 52m², parc.č. 865/188 – orná půda
o výměře 1403m², parc.č. 865/189 – orná půda o výměře 314m² zapsaných na LV č. 222
v katastrálním území Chvalešovice, obec Dříteň, vedeno Katastrálním úřadem pro
Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště České Budějovice.
Pozemky se nalézají mezi částmi obce Dříteň – Kočín a Chvalešovice,
v prostoru jižně od rozvodny ČEPS a.s., v lokalitě s místním názvem „Na Kopaninách“.
Dle platného územního plánu obce Dříteň jsou pozemky zařazeny v plochách
zemědělské půdy a současně v plochách technické infrastruktury – koridory veřejně
prospěšných staveb – elektrická vedení vyvedená z transformovny Kočín.

Věcná břemena pro E. ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstenera 2151/6, České Budějovice 370
00, IČ: 28085400, všechna s povinností k parcelám: 865/64 a 865/67:
- právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást přenosové soustavy „Vedení 400
kV Kočín-Přeštice“, včetně práva provádět na součásti přenosové soustavy úpravy za
účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího
odstranění, rozsah věcných břemen je stanoven geometrickými plány č. 418-58/2015 a 419-
68/2015
- právo zřídit, provozovat, opravovat a udržovat součást přenosové soustavy „Vedení 110
kV Kočín-Bechyně, Kočín-Křtěnov“, včetně práva provádět na součásti přenosové soustavy
úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně
jejího odstranění, rozsah věcného břemene je stanoven geometrickým plánem č. 420-
69/2015.

1 1 1 1

Stručný popis dražby

Dražba nemovitých věcí bude zahájena 29.01.2019 od 10:00 hodin. Zápis osob zúčastněných na dražbě: v den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby. Místo konání dražby: v budově Finančního úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, v přízemí - zasedací místnost číslo dveří 19. Případní zájemci se mohou podrobněji informovat na Finančním úřadu pro Jihočeský kraj, Územní pracoviště v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 1/5, 370 01 České Budějovice, tel. 387 723 264, Ing. Bc. Štěpán Berka. Znalecký posudek je k nahlédnutí v kanceláři č. 323 v sídle uvedeného územního pracoviště, a to v pracovní dny od 08:00 do 10:30 hodin a od 12:30 do 13:30 hodin, v pondělí a ve středu do 17:00 hodin. Na prohlídku, která by se konala dne 18.01.2019 v 10:00 hodin, je třeba se předem přihlásit u správce daně na telefonním čísle 387 723 264 Ing. Bc. Štěpán Berka, na e-mailové adrese stepan.berka@fs.mfcr.cz či osobně v kanceláři č. 323, a to nejpozději do 15.01.2019. V případě, že se žádný zájemce o prohlídku nepřihlásí, nebude se tato konat.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby