Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Znojmě oznamuje konání veřejné dražby objektů výroby/služeb

Číslo jednací: 3354883/18/3020-00540-705291

Datum a čas: 19.9.2018 od 10:00 hodin

Místo: exekuční sklad Finančního úřadu pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Znojmě, nám. Svobody č. 8, Znojmo

Zápis dražitelů: V den konání dražby od 09:30 hodin do zahájení dražby.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 2 733 333,00 Kč

Dražební jistota 300 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek p.č. 628/3 a p.č. 628/6 (součástí je jiná stavba č.p. 273) Vrbovec 3581 1092 4 100 000,00 Kč 2 733 333,00 Kč
Podmínky: 
Popis: 
Předmět dražby tvoří základní pozemek parcelní číslo 628/3, který je oplocený, rovinný a
v jeho jižní a západní části stojí stavba číslo popisné 273 jako součást pozemku parcelní
číslo 628/6.
Z veřejné komunikace z východní strany je areál přístupný dvoukřídlými kovovými plotovými
vraty, uvnitř areálu je asfaltová komunikace.
Stavba číslo popisné 273 je přízemní objekt, nepodsklepený, postavený nosnou konstrukcí
z betonových patek, ocelových sloupů, ocelových vazníků, plechové krytiny, jižní část stavby
je s vyzdívkou mezi sloupy z cihelných bloků a s vloženou zavěšenou stropní konstrukcí,
západní část je pouze s obvodovým plechovým pláštěm a z východní stran je otevřený,
s přístřeškem.
Jižní část stavby je tvořena temperovanou skladovací halou s podlahovou plochou cca
342 m2, se světlou výškou cca 4,0 m. Podlaha je betonová. Je zde rovněž umístěna
administrativní část se třemi kancelářemi, chodbou, sociálním zařízením samostatně pro
muže a ženy včetně sprch. Podlahová plocha zázemí je cca 145 m2. U východní štítové zdi
je kotelna ústředního teplovodního vytápění s kotlem na tuhá paliva a sklad paliva se
souhrnnou podlahovou plochou cca 136 m2.
Přístřešek má podlahovou plochu cca 372 m2.
Objekt je starý cca 20 roků a do současné podoby byl přestavěn v roce 2008.
Celková výměra pozemků: 3 581 m2
Celková výměra administrativní části: 145 m2
Celková výměra skladovací haly temperované: 342 m2
Celková výměra skladovacích prostor netemperovaných: 500 m2
Součástí znaleckého posudku číslo 3602-89/18 ze dne 29.05.2018 k výše uvedenému
předmětu dražby je fotokopie Smlouvy o nájmu části předmětu dražby za účelem
provozování podnikatelské činnosti na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou tři měsíce mezi
vlastníkem nemovitosti a nájemcem.


1 2 3 4 5 6

Stručný popis dražby

Nemovité věci zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Znojmo na listu vlastnictví č. 1092 pro obec Vrbovec, katastrální území Vrbovec, okres Znojmo: Nemovitosti Pozemky Parcela: 628/3 Výměra: 2550 m2 Druh pozemku: trvalý travní porost Způsob ochrany: zemědělský půdní fond Parcela: 628/6 Výměra: 1031 m2 Druh pozemku: zastavěná plocha a nádvoří Součástí je stavba: Vrbovec, č.p. 273, jiná st. Stavba stojí na pozemku p.č.: 628/6
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby