Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Prostějově oznamuje zrušení veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 1421041/18/3106-00540-700737

Datum a čas: 18.9.2018 od 10:00 hodin

Místo: Finanční úřad pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště Prostějov, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov

Zápis dražitelů: v den konání dražby v době od 9:30 hod. do zahájení dražby v zasedací místnosti Územního pracoviště Prostějov - 4.podlaží

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 1 480 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška  Rozhodnutí o zrušení/pokračování dražby 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Parcela č.1310/1, výměra 3470m2 - orná půda - zemědělský půdní fond Určice 3470 1153 2 220 000,00 Kč 1 480 000,00 Kč
Podmínky: 
Popis: Pozemek je v katastru nemovitostí zapsán jako orná půda. Ve skutečnosti je převážná část využívána jako odstavná plocha pro nákladní vozidla a skladovací plocha. Zbývající část slouží jako orná půda, kterou využívá zemědělské družstvo bez nájemní smlouvy.
Dle čestného prohlášení zplnomocněného zástupce daňového subjektu ze dne 23.4.2017 není s Hospodářským družstvem Určice podepsána žádná nájemní smlouva. Dle písemného sdělení Hospodářského družstva Určice ze dne 5.5.2017 nemá družstvo s daňovým subjektem uzavřenou pachtovní (nájemní) smlouvu a není mu propláceno pachtovné (nájemné) za užívání části pozemku parcelní číslo 1310/1.
Dle platného územního plánu se pozemek nachází z části v plochách dopravní infrastruktury, z části v plochách technické infrastruktury – energetiky a část v plochách výroby a skladování – zemědělská a lesnická výroba.
Pozemek se nachází v okrajové zastavěné části obce Určice, k.ú. Určice v blízkosti zemědělského areálu. Na pozemku se nachází zpevněné plochy, oplocení, brána, branka a listnatý strom.

Venkovní úpravy:
Venkovní úpravy tvoří:
plochy s povrchem asfaltovým litý asfalt tl. 30 mm, podklad štěrkopísek,
ploty: plot z monolitického betonu se základy, popř. úpravou povrchu bez ohledu na tloušťku
a plot ze strojového pletiva na ocelové sloupky do betonových patek, nátěr
plotová vrátka: vrátka ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků
a vrata ocelová plechová nebo z profilů včetně sloupků.
Na pozemku jsou okrasné rostliny – listnatý strom (1 ks líska turecká/Corylus colurna, věk 41-60 let).Fotka 1 Fotka 2 Fotka 3 Fotka 4 Fotka 5 Fotka 6

Stručný popis dražby

Nemovité věci zapsané u Katastrální úřadu pro Olomoucký kraj, Katastrální pracoviště Prostějov, na LV 1153, katastrální území Určice, obec Určice, okres Prostějov: pozemek parcelní číslo výměra (m2) druh pozemku způsob ochrany 1310/1 3470 orná půda zemědělský půdní fond
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby