Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště v Děčíně oznamuje konání veřejné dražby domu/ů

Číslo jednací: 1654424/18/2513-80542-506148

Datum a čas: 12.9.2018 od 14:00 hodin

Místo: Zasedací místnost Finančního úřadu pro Ústecký kraj, Územní pracoviště v Rumburku, Františka Nohy 2, 408 01 Rumburk

Zápis dražitelů: 12.09.2018 od 13,30 hod. do 14,00 hod.

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 146 000,00 Kč

Dražební jistota 50 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Předměty dražby

(Informace, zda se draží předměty dražby jednotlivě nebo v souboru, je obsažena v dražební vyhlášce)
č. Předmět Počet Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč Min. příhoz v Kč
1 Nemovité věci v katastrálním území velký Šenov, zapsané na listu vlastnictví č. 592. 292 000,00 Kč 146 000,00 Kč 5 000,00 Kč
Podmínky: Dražební jistota byla stanovena ve výši 50.000,- Kč.
Popis: 
Nemovité věci evidované u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrální pracoviště Rumburk, obec a katastrální území: Velký Šenov, zapsané na listu vlastnictví č. 592.
Pozemky:
parcela St. 439 - zastavěná plocha a nádvoří
součástí je stavba: Velký Šenov, č.p. 404, rod.dům
stavba stojí na pozemku p.č.: St. 439
parcela 2439/2 - ostatní plocha.

Nemovité věci, pozemky p.č. St. 439 a p.č. 2439/2 se nachází ve Velkém Šenově, na jižním okraji města.
Pozemek p.č. St. 439 jehož součástí je stavba č.p. 404, rodinný dům, představuje budovu bývalé restaurace se sálem a bytem. Hlavní část je podsklepená a původně měla dvě nadzemní podlaží a valbovou střechu. Půdorysný tvar je obdélníkový. Z levé strany je jednopodlažní přístavba s plochou střechou. Na hlavní část navazuje jednopodlažní objekt bývalého sálu. Celá budova není více než 20 let užívána, je zdevastovaná v havarijním stavu, chybí zastřešení. Z původní stavby zůstala zachována část nosného cihelného zdiva včetně kamenného soklu, podpěrných sloupů a části kleneb. Sklepní prostory jsou zasypané. Z důvodu velmi špatného stavebně technického stavu je stavba určena k odstranění. K dispozici jsou v dosahu veřejný rozvod NN a vody. Na tyto sítě byl původní dům č.p. 404 připojen (poloha hlavní rozvodné skříně na budově je patrná).
Pozemek p.č. 2439/2 (ostatní plocha) je svažitým pozemkem, jímž protéká místní potok. Jedná se o pozemek zarostlý vyššími náletovými stromy a keři, je částečně podmáčený. Tento pozemek je dle územně plánovací dokumentace částečně v plochách orné půdy (1.544 m²) a částečně v zastavitelném území obce v plochách rekreace a areálů (4.195 m²).


Budova č.p. 404

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Pozemek p.č. St. 439 Velký Šenov 2644 592
Podmínky: 
Popis: Nemovité věci zapsané na LV č. 592 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, pro obec a katastrální území Velký Šenov, pozemek p.č. St. 439 - zastavěná plocha a nádvoří. Součástí je stavba: Velký Šenov, č.p. 404, rod.dům (v havarijním stavu).


Budova č.p. 404 Budova č.p. 404
Pozemek p.č. 2439/2 Velký Šenov 5739 592
Podmínky: 
Popis: Nemovité věci zapsané na LV č. 592 u Katastrálního úřadu pro Ústecký kraj, Katastrálního pracoviště Ústí nad Labem, pro obec a katastrální území Velký Šenov, pozemek p.č. 2439/2 - ostatní plocha.


Pozemek p.č. 2439/2 Pozemek p.č. 2439/2

Stručný popis dražby

Nemovité věci, pozemky p.č. St. 439 a p.č. 2439/2 se nachází ve Velkém Šenově, na jižním okraji města. Pozemek p.č. St. 439 jehož součástí je stavba č.p. 404, rodinný dům, představuje budovu bývalé restaurace se sálem a bytem. Hlavní část je podsklepená a původně měla dvě nadzemní podlaží a valbovou střechu. Půdorysný tvar je obdélníkový. Z levé strany je jednopodlažní přístavba s plochou střechou. Na hlavní část navazuje jednopodlažní objekt bývalého sálu. Celá budova není více než 20 let užívána, je zdevastovaná v havarijním stavu, chybí zastřešení. Z původní stavby zůstala zachována část nosného cihelného zdiva včetně kamenného soklu, podpěrných sloupů a části kleneb. Sklepní prostory jsou zasypané. Z důvodu velmi špatného stavebně technického stavu je stavba určena k odstranění. K dispozici jsou v dosahu veřejný rozvod NN a vody. Na tyto sítě byl původní dům č.p. 404 připojen (poloha hlavní rozvodné skříně na budově je patrná). Pozemek p.č. 2439/2 (ostatní plocha) je svažitým pozemkem, jímž protéká místní potok. Jedná se o pozemek zarostlý vyššími náletovými stromy a keři, je částečně podmáčený. Tento pozemek je dle územně plánovací dokumentace částečně v plochách orné půdy (1.544 m2) a částečně v zastavitelném území obce v plochách rekreace a areálů (4.195 m2).
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby