Finanční správa České republiky

Přejít k obsahu  Přejít k hlavnímu menu

Dražby finančních úřadů

Aktuálně pořádané dražby orgánů Finanční správy ČR.

Územní pracoviště ve Vyškově oznamuje konání veřejné dražby pozemků

Číslo jednací: 3147412/18/3019-00540-708677

Datum a čas: 12.9.2018 od 10:30 hodin

Místo: Finanční úřad pro Jihomoravský kraj, Územní pracoviště ve Vyškově, Palánek 250/1, 682 01 Vyškov, 5. patro, zasedací místnost - č. dveří 510

Místo vyzvednutí: Vydražitel se stává vlastníkem vydražené nemovité věci s příslušenstvím, nabylo-li rozhodnutí o příklepu právní moci a zaplatil-li nejvyšší podání, a to ke dni vydání rozhodnutío udělení příklepu (§ 177 odst. 1 daňového řádu a § 336l odst. 2 o.s.ř.).

Zápis dražitelů: Registrace dražitelů bude probíhat od 10:00 hod do zahájení dražby. Podmínkou účasti na dražbě je zaplacení dražební jistoty (§ 194 odst. 4 daňového řádu).

Celková výše nejnižšího/nejnižších podání: 122 600,00 Kč

Dražební jistota 30 000,00 Kč

Dražební vyhláška 

Pozemky dražby

Označení Katastr Výměra m2 List vlastnictví Zjištěná/Výsledná cena v Kč Výše nejnižšího podání v Kč
Spoluvlastnický podíl o velikosti 1/4 Rychtářov 120 183 900,00 Kč 122 600,00 Kč
Podmínky: Podrobné podmínky uvedené v dražební vyhlášce.
Popis: Nemovité věci zapsané v okrese Vyškov, evidované u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Vyškov, katastrální území Rychtářov, zapsané na LV 120
- pozemek parcelní číslo KN 608/18 o výměře 363 m2, trvalý travní porost
- pozemek parcelní číslo KN 608/54 o výměře 102 m2, trvalý travní porost
- pozemek parcelní číslo KN 608/55 o výměře 80 m2, trvalý travní porost
- pozemek parcelní číslo KN 608/113 o výměře 2423 m2, orná půda
- pozemek parcelní číslo KN 608/129 o výměře 21 m2, orná půda
- pozemek parcelní číslo KN 786/13 o výměře 11039 m2, orná půda
- pozemek parcelní číslo KN 786/14 o výměře 10491 m2, orná půda

Jedná se o díly pole a louky mimo obec.

Stručný popis dražby

1/4 nemovitých věcí v katastrálním území Rychtářov zapsaných na LV 120, evidované u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Vyškov, obec Vyškov, okres Vyškov a to: - pozemek parcelní číslo KN 608/18 o výměře 363 m2, trvalý travní porost - pozemek parcelní číslo KN 608/54 o výměře 102 m2, trvalý travní porost - pozemek parcelní číslo KN 608/55 o výměře 80 m2, trvalý travní porost - pozemek parcelní číslo KN 608/113 o výměře 2423 m2, orná půda - pozemek parcelní číslo KN 608/129 o výměře 21 m2, orná půda - pozemek parcelní číslo KN 786/13 o výměře 11039 m2, orná půda - pozemek parcelní číslo KN 786/14 o výměře 10491 m2, orná půda Uvedené nemovité věci budou draženy jako jeden předmět dražby.
Vydávaný obsah přes RSS

Aplikační služby